ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య మొదటి గ్రంధము 3వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1-3. దావీదునకు హెబ్రోనున కలిగిన కుమా రులు వరుసక్రమముగా వీరు: యెస్రెయేలునకు చెందిన అహీనోవమునకు పుట్టిన అమ్నోను. కర్మేలునకు చెందిన అబీగయీలునకు జన్మించిన దానియేలు. గెషూరు రాజగు తల్మయికుమార్తె మాకాకు ఉద్భవించిన అబ్షాలోము. హగ్గీతు కనిన అదోనీయా. అబీతలు కుమారుడు షెఫట్యా. ఎగ్లా పుత్రుడు ఈత్రేయాము.

4. దావీదు హెబ్రోనున పరిపాలనము చేసిన ఏడున్నరయేండ్లలో ఈ ఆరుగురు కుమారులు కలిగిరి.

5. అతడు యెరూషలేమున ముప్పది మూడేండ్లు రాజ్యము చేసెను. అతనికి యెరూషలేమున పుట్టిన కుమారులు వీరు.

6. అమ్మీయేలు పుత్రికయైన బత్షెబ వలన షిమ్యా, షోబాబు, నాతాను, సొలోమోను అను నలుగురు కుమారులు జన్మించిరి.

7-8. ఇంకను దావీదునకు ఇభారు, ఎలీషామా, ఎల్పేలెతు, నోగా, నెఫెగు, యాఫీయ, ఎలీషామా, ఎల్యాదా, ఎలీఫెలెతు అను తొమ్మండుగురు తనయులు గలరు.

9. వీరితో పాటు ఉపపత్నులకు పుట్టిన పిల్లలు కూడా కలరు. అతనికి తామారు అను పుత్రికయును గలదు.

10-14. సొలోమోను వంశజులు క్రమముగా వీరు: సొలోమోను, రెహబాము, అబీయా, ఆసా, యెహోషాఫాత్తు, యెహోరాము, అహస్యా, యోవాషు, అమస్యా, అసర్యా, యోతాము, ఆహాసు, హిజ్కియా, మనష్షే, ఆమోను, యోషీయా.

15. యోషీయా నలుగురు కుమారులు యోహానాను, యెహోయాకీము, సిద్కియా, షల్లూము.

16. యెహోయాకీము పుత్రుడు యెకొన్యా, అతని తనయుడు సిద్కియా. ,

17-18. బందీగా కొనిపోబడిన యెకొన్యా కుమారులు వీరు: ఆసీరు, షల్తీయేలు, మల్కీరాము, పెదాయా, షెనస్సరు, యెకమ్యా, హోషామా, నెదబ్యా,

19. పెదాయా తనయులు సెరుబ్బాబెలు, షిమీ. సెరుబ్బాబెలు కుమారులు మెషుల్లాము, హనన్యా. షెలోమితు వారిరువురికి సోదరి.

20. మెషుల్లాము పుత్రులు హషూబా, ఓహెలు, బెరెక్యా, హసద్యా, యూషబేష్షెదు అను ఐదుగురు.

21. హనన్యా వంశజులు వీరు: పెలట్యా, యెషయా, రెఫాయా, అర్నాను, ఓబద్యా, షెకన్యా.

22. షెకన్యా వంశజులు వీరు: షెమయా, హట్టూషు, ఇగాలు, బారియా, నెయర్యా, షాఫాతు అను ఆరుగురు.

23. నెయర్యా పుత్రులు ఎల్యోయేనయి, హిస్కియా, ఆస్రీకాము అనుముగ్గురు.

24. ఎల్యోయేనయి సుతులు హోదవ్యా, ఎల్యాషీబు, పెలాయా, అక్కూబు, యోహానాను, దెలాయా, అనాని అను ఏడుగురు.