ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

పేతురు వ్రాసిన 2వ లేఖ

 1. యేసుక్రీస్తు సేవకుడును అపోస్తలుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొక్కయు, రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు యొక్కయు నీతి ద్వారా, మా విశ్వాసము వంటి అమూల్యమైన విశ్వాసము అనుగ్రహింప బడినవారికి వ్రాయునది.

2. దేవుని గూర్చినదియు, మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తును గూర్చినదియు అగు మీ జ్ఞానము ద్వారా మీకు సంపూర్ణమగు కృపయు, శాంతియు కలుగును గాక!

3. ఆయన దివ్యశక్తి పవిత్ర జీవనమునకు సంబంధించిన సమస్తమును మనకు ఒసగినది. ఆయ నను గూర్చిన జ్ఞానము ద్వారా మనకు అది ఒసగ బడెను. తన మహిమలోను, మంచితనములోను పాలుపంచుకొనుటకు మనలను ఆయన పిలిచెను.

4. ఈ విధముగ ఆయన మనకు అమూల్యములును, అత్యుత్తమములును అగు వాగ్దానములను ఒనర్చెను. ఆయన వాగ్దానము ఒనర్చిన వానిని పొందుటద్వారా మీరు దురాశవలన కలిగెడి భ్రష్టత్వమునుండి తప్పించుకొనగలరు. కనుకనే దైవస్వభావములో భాగస్వాములు అగుదురు.

5. ఈ కారణముననే మీ విశ్వాసమునకు మంచితనమును జోడించుటకై సాధ్యమైన కృషి ఒనర్పుడు, మీ మంచితనమునకు విజ్ఞానమును జతచేయుడు,

6. విజ్ఞానమునకు ఇంద్రియనిగ్రహమును తోడొనర్పుడు, ఇంద్రియ నిగ్రహమునకు సహనమును చేర్పుడు, సహనమునకు దైవభక్తిని జతచేయుడు,

7. దైవ భక్తికి సోదరప్రేమను తోడొనర్పుడు, సోదరప్రేమకు ప్రేమను కలుపుడు.

8. మీకు అవసరమగు గుణములు ఇవియే. ఇవి మీయందు పరిపూర్ణముగ ఉన్నచో, మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానమున ఇవి మిమ్ము చైతన్యవంతులుగను, ఫలవంతులుగను చేయును.

9. ఇవి లేనివాడు సంకుచితమైన దృష్టిగలవాడు. కనుకనే అతడు చూడలేడు. అంతేకాక తన పాత పాపములు ప్రక్షాళనమైనవని కూడ అతడు మరచిపోవును.

10. కనుక సోదరులారా! మీ పిలుపును, ఎన్నికను నిశ్చయము చేసికొనుటకు సత్క్రియలను చేయ మరింత గట్టిగా ప్రయత్నింపుడు. అటుల ఒనర్చినచో మీరు ఎన్నటికిని భ్రష్టులుకాకుండ ఉండగలరు.

11. ఇటుల మన ప్రభువు రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు యొక్క శాశ్వత రాజ్యమున ప్రవేశించుటకు అవసరమగునవి అన్నియు సమృద్ధిగా మీకు అనుగ్రహింపబడును.

12. ఈ కారణముననే ఈ విషయములను గూర్చి మీకు ఎప్పుడును గుర్తుచేయుచుందును. అవి మీకు తెలిసినవే అనియు మీరు స్వీకరించిన సత్యమున మీరు స్థిరత్వము కలవారనియు నేను ఎరుగక పోలేదు.

13. నేను ఈ గుడారములో ఉన్నంతకాలము, ఈ విషయములను గూర్చి మీకు జ్ఞావకము చేసి, మిమ్మును పురిగొల్ప సమంజసమని నా తలంపు.

14. ఏలయన, నా ఈ గుడారమును త్వరలో త్యజింపనున్న విషయమును మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తు నాకు స్పష్టపరిచియే ఉన్నాడు.

15. కనుక నా మరణానంతరము కూడ, ఎల్లకాలము మీకు ఈ విషయములు గుర్తుండునట్లు ఒనర్చుటకు ప్రయ త్నింతును.

16. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు యొక్క మహత్త రమగు ఆగమనమును మీకు తెలియజేయుటలో మేము కట్టుకథలపై ఆధారపడలేదు. మా కన్నులార మేము ఆయన గొప్పతనమును కాంచితిమి.

17. పితయగు దేవుడు ఆయనకు కీర్తిని, వైభవమును ప్రసాదించినపుడు మేము అటనుంటిమి. “ఈయన నా ప్రియపుత్రుడు. ఈయనను గూర్చి నేను సంతో షించుచున్నాను" అని దివ్యవాణి పలికినది.

18. పవిత్రమగు పర్వతమున ఆయనతో ఉన్నప్పుడు మేమును ఆ దివ్యవాణిని వింటిమి. .

19. కనుకనే ప్రవక్తల ప్రబోధములయందలి సందేశములను మరింత అధికముగ మనము నమ్ము చున్నాము. దానిని శ్రద్ధతో ఆలకించుట మీకును మంచిది. ఏలయన, ఉషఃకాలమున వేగుచుక్క మీ హృదయములను వెలుతురుతో నింపువరకు, అది అంధకారమున వెలుగుచున్న దీపిక వంటిది.

20. ఇది మాత్రము తప్పక జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుడు. తనంతట తానుగా, ఏ ఒక్కడును లేఖనమునందలి ప్రవచనమును వివరింప లేడు.

21.ఏలయన, ఏ ప్రవచన సందేశమును కేవ లము మానవ సంకల్పముచే జనించలేదు. ప్రవక్తలు పవిత్రాత్మచే ప్రభావితులై దేవుని నుండి జనించిన సందేశమునే పలికిరి. 

1. గతమున ప్రజలలో అసత్య ప్రవక్తలు గోచరించిరి. అట్లే మీలో అసత్య బోధకులు కాననగుదురు. వారు వినాశకరములును, అసత్యములును అగు సిద్ధాంతములను ప్రవేశ పెట్టెదరు. తమ్ము రక్షించిన యజమానుడినే వారు నిరాకరింతురు. కనుకనే త్వరలో ఆత్మవినాశనమును కొని తెచ్చుకొందురు.

2. అయినను పెక్కుమంది అవినీతికరమగు వారి మార్గములను అనుసరింతురు. వారు ఒనర్చు కృత్యములవలన ప్రజలు సత్యమార్గమును దూషింతురు.

3. పేరాశ వలన ఈ అసత్య ప్రచారకులు మీకు కట్టుకథలను చెప్పుచు వానిద్వారా లాభమును ఆర్జింతురు. వారికి పూర్వమునుండి విధింపబడిన తీర్పురాకపోదు. వారి వినాశకర్త మెలకువగనే ఉన్నాడు.

4. ఏలయన, పాపులైన దేవదూతలనే దేవుడు వదలలేదు. వారు పాపము చేసినప్పుడు ఆయన వారిని పాతాళమునందలి చీకటి బిలములోనికి త్రోసి, తీర్పు దినమువరకు కావలియందుంచెను.

5. ఆయన పూర్వకాలమందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక, దుషా త్ముల లోకమును జలప్రళయమున ముంచివేసెను. రక్షింపబడిన వారు నీతి ప్రబోధకుడగు నోవా, మరి ఏడుగురు మాత్రమే.

6. సొదొమ, గొమొఱ్ఱా నగరములను దేవుడు శపించెను. వానిని భస్మమొనర్చి దుష్టులకు ఏమి సంభవింపనున్నదో చూపుటకు ఉదాహరణము నొసగెను.

7. దుర్మార్గుల అవినీతికరమగు ప్రవర్తనలగూర్చి వ్యధనొందిన సత్పురుషుడగు లోతును ఆయన కాపాడెను.

8. ఏలయన, ఆ సత్పురుషుడు ప్రతినిత్యము వారి మధ్య జీవించెను గదా! అతడు వినినవి, కనినవి అగు వారి దుశ్చేష్టలు అతని ఉత్తమ హృదయమును పీడించినవి.

9. కనుకనే బాధలనుండి భక్తులను ఎట్లు విడిపింపవలయునో దేవునకు ఎరుకయే. అట్లే తీర్పు దినమునకై దుష్టులను ఎట్లు శిక్షలో ఉంచవలసినదియు దేవునకు తెలియును.

10. అందును విశేషించి, రోతపుట్టించు శారీరక వ్యామోహములనే అనుసరించుచు, దేవుని అధికారమునే తృణీకరించువారిని ఎట్లు శిక్షింపవలెనో ఆయనకు తెలిసినదే. ఈ అసత్య బోధకులు సాహసశీలురు, గర్వితులు. అంతేకాక దివ్యజీవులకు ఎట్టి గౌరవమును చూపక, వారిని అవమానింతురు.

11. దేవదూతలు ఈ అసత్వ బోధకుల కంటే మహాబలవంతులును, ధీశాలురునుగదా! కాని ఆ దేవదూతలు కూడ, దేవుని సమక్షమున వారిని అవమానకరమగు పలుకులతో నిందింపరు.

12. వేటాడి చంపబడుటకై జనించిన అడవి జంతువు నలవలె వారు ప్రకృతి సిద్ధమగు పశుబుద్ధితో ప్రవర్తింతురు, తాము గ్రహింపలేని వానిని వారు అవమానింతురు, ఆ అడవి జంతువులవలెనే వారును చంపబడుదురు.

13. ఇతరులకు కలిగించిన బాధలకు ప్రతిఫలముగ వారు బాధింపబడుదురు. తమ శారీరక తృష్ణలకు తృప్తి కలిగించు ఎట్టిపనినైనను పట్టపగలే వారు ఒనర్తురు. అది వారికి ఒక ఆనందము. వారు సదా నికృష్టమార్గముననే ఆనందించుచుందురు. కనుక మీ విందులలో వారు పాల్గొనుట అవమానకరము. మీకు తలవంపు.

14. వారు స్త్రీలవంక ఎప్పుడు కామేచ్చతో చూచుదురు. వారి పాపతృష్ణ తీరునది కాదు. బలహీనులను వారు కపటోపాయములతో చిక్కించు కొందురు. వారి హృదయములు అత్యాశకు అలవాటు పడినవి. వారు దైవ శాపగ్రస్తులు!

15. వారు ఋజు మార్గమును విడిచి త్రోవ తప్పినవారు. బెయోరు కుమారుడైన బలాము మార్గమునే వారు అనుసరించినారు. ఆ బిలాము దుష్కార్య సముపార్జితమగు ధనమునే మోహించెను.

16. అందుచేతనే తన అతిక్రమణకు అతడు దండింపబడెను. ఏలయన, ఒక నోరులేని గాడిద మానవవాణితో మాట్లాడి, ఆ ప్రవక్త పిచ్చి చేష్టలను మాన్పెను.

17. వారు ఎండిపోయిన ఊటల వంటివారు. తుఫాను తీవ్రతకు కొట్టుకొనిపోయిన మేఘములను పోలినవారు. గాఢాంధకారమున దేవుడు వారికి ఒక స్థలమును ఏర్పరచెను.

18. వారు డాంబికమైన వ్యర్ధ ప్రకటనలతో దోషమార్గమునుండి తప్పుకొన ప్రయత్నించుచు, సందిగ్ధతలోనున్న వారిని లోబరచుకొనుటకు కామాతురతతో కూడిన శారీరక తృష్ణలను ఎరగా చూపుదురు.

19. ఏలయన, వారే వినాశకరములగు అలవాట్లకు బానిసలైయుండియు, స్వేచ్చను ఇత్తుమని వాగ్దానమొనర్తురు. మానవుడు దేనివలన జయింప బడునో దానికే దాసుడగును కదా!

20. మన ప్రభువును, రక్షకుడును అగు యేసుక్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానము వలన ప్రచండమగు లౌకికశక్తులనుండి కొందరు తప్పించుకొనిరనుకొనుడు. కాని ఆ శక్తులచే మరల చిక్కి పరాజితులైనచో వారు ముందున్న దానికంటె చివరకు మరింత దురవస్థకు లోనగుదురు.

21. వారు సన్మార్గమును గ్రహించి వారికనుగ్రహింపబడిన పవిత్రాత్మను స్వీకరించిన పిదప విముఖులైనట్లే గదా? దానికంటే వారు సన్మార్గమును ఎరుగకయే ఉన్నచో వారిస్థితి కొంత బాగుండెడిది.

22. “తాను కక్కిన కూటికి కుక్క ఆశించును.” “స్నానము చేయించినంత మాత్రమున పంది బురదగుంటలో పొర్లాడక మానునా?" అను ఈ లోకోక్తులు సత్యములే అని వారి వృత్తాంతము నిరూపించుచున్నది.  

 1. ప్రియ మిత్రులారా! ఇది నా రెండవ జాబు. రెండు జాబులలోను ఈ విషయములను గుర్తుచేయుట ద్వారా మీ మనస్సులలో సద్భావములను రేకెత్తించుటకు ప్రయత్నించితిని.

2. గతమున పవిత్రులగు ప్రవక్తలచే ప్రబోధింపబడిన పలుకులను మీరు జ్ఞాపకము ఉంచు కొనవలెనని నా అభిమతము. మీరు మీ అపోస్తలుల ద్వారా పొందిన ప్రభువును, రక్షకుడును అగువాని ఆజ్ఞను మరువరాదు.

3. తుది సమయమున, అపహాసకులు కొందరు ఉదయింతురను విషయమును మీరు ముఖ్యముగా తెలిసికొనవలయును. వారు మిమ్ము హేళనచేయుచు తమ వ్యామోహములను అనుసరించుదురు.

4. "ఆయన వచ్చెదనని వాగ్దానమొనర్చినాడు గదా! మరి ఎచట ఉన్నాడు? మన తండ్రులు అప్పుడే గతించినారు. కాని మార్పేమియును లేదే? సమస్తమును యథాతథముగనే ఉన్నదే? సృష్ట్యాది నుండి ఎట్లున్నదో ప్రపంచము అట్లే ఉన్నది గదా!” అని వారు పలుకుదురు.

5. అనాది కాలమున దేవుడు పలికెను కనుకనే దివి, భువి సృజింపబడినవి అను ఈ విషయమును వారు బుద్ధిపూర్వకముగనే ప్రస్తావింపరు. జలములద్వారా, జలమునుండి భువి సృజింప బడినది.

6. ఆ జలమువలననే, జలప్రళయము చేతనే అప్పటి లోకము నశింప జేయబడెను.

7. దేవుని వాక్కు చేతనే ఇప్పటి దివియు, భువియు, అగ్నిలో దగ్గమ గుటకు గాను ఉంచబడినవి. దుష్టులు తీర్పునకు గురి ఒనర్పబడి నశింపచేయబడు నాటికై అవి భద్రము చేయబడినవి.

8. కాని, ప్రియ మిత్రులారా! ఈ ఒక్క విషయ మును మరవకుడు. దేవునిదృష్టిలో ఒక దినము వెయ్యి సంవత్సరముల వలెను, వెయ్యి సంవత్సరములు ఒక దినమువలెను ఉన్నవి.

9. కొందరు భావించునట్లు ప్రభువు తన వాగ్దానమును నెరవేర్చుటయందు ఆలస్యముచేయడు. అంతేకాక మీతో ఎంతయో ఓపికగా ఉండును. ఏలయన, ఎవరును నాశనము కావలెనని ఆయన కోరడు. కాని అందరును పాపము నుండి విముఖులు కావలెననియే ఆయన వాంఛ.

10. కాని ప్రభువు దినము దొంగవలె వచ్చును. ఆ రోజున భయంకర ధ్వనితో ఆకాశము అంతరించును. గ్రహతారకాదులు దగ్ధమై నశించును. భువి సర్వ వస్తుసంచయముతో పాటు అదృశ్యమగును.

11. సమస్తమును ఇట్లు నశించుచున్నచో, మీరు ఎట్టివారై ఉండవలయును? మీ జీవితములు దేవునకు సంపూ ర్లముగా అంకితములై ఉండవలయును.

12. దేవుడు వచ్చు దినమునకై వేచియుండి, అది త్వరలో వచ్చునట్లు మీరు సాధ్యమైన కృషిఒనర్పుడు. దివి దగ్ధమై నశించి, గ్రహతారకాదులు ఆ వేడిమికి కరిగి ప్రవహించు దినమే అది.

13. కాని నీతికి నిలయమగు క్రొత్త దివిని, భువిని దేవుడు వాగ్దానమొనర్చెను. కనుక మనము వానికై వేచి ఉందము.

14. కావున మిత్రులారా! ఆ దినమునకై వేచి ఉండి, దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధులుగను నిర్దోషులుగను ఉండుటకును, ఆయనతో సౌమ్యముగా ఉండుటకును, సాధ్యమైనంతవరకు ప్రయత్నింపుడు.

15. ప్రభువు సహనమును, మీ రక్షణమునకై ఆయన మీకు ఒసగిన అవకాశముగ భావింపుడు. మన సోదరుడగు పౌలు కూడ దేవుడొసగిన జ్ఞానముచే మీకు అట్లే వ్రాసి ఉండెను గదా!

16. ఈ విషయమును గూర్చి జాబు వ్రాయునపుడెల్ల అతడు వీనిని గూర్చి చెప్పుచుండును. అతని ఉత్తరములలో కొన్ని గ్రహించుటకు కష్టతరమైన విషయములు ఉండును. వానికి జ్ఞానహీనులు, చంచల మనస్కులు తక్కిన లేఖనములకును కల్పించినట్లే విపరీతార్థములు కల్పించి ఆత్మవినాశనమును తెచ్చు కొందురు.

17. కాని, ప్రియులారా! మీకు ఈ విషయము పూర్వమే తెలియును. కనుక జాగ్రత్తపడుడు. చట్టవిరోధుల దోషములవలన పెడత్రోవలు పట్టి దుర్మార్గులు కాకుండుడు. మీ సుస్థిర స్థానము నుండి భ్రష్టులు కాకుండుడు.

18. మన ప్రభువును, రక్షకుడును అగు యేసు క్రీస్తునుగూర్చిన జ్ఞానమువలనను, ఆయన అనుగ్రహమువలనను వర్ధిల్లుడు. ఆయన సదా మహిమోపేతుడు అగుగాక! ఆమెన్.