ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

బారూకు 2వ అధ్యాయము || Telugu Catholic Bible

 1. 'ప్రభువు మమ్మును, మా న్యాయాధిపతులను, రాజులను, పాలకులను, యూదా, యిస్రాయేలు ప్రజలను శిక్షింతునని ముందుగనే చెప్పెను. తాను చెప్పినట్లే చేసెను.

2. ధర్మ శాస్త్రమున వ్రాయబడియున్న శిక్షలను ప్రభువు మా మీదికి కొనివచ్చెను. యెరుషలేమునకు జరిగిన ఘోరకార్యములు లోకమున మరియెచ్చటను జరుగవయ్యెను.

3. మేమెల్లరము మా కుమారులను, కుమార్తెలను భుజింపవలసి వచ్చినది.

4. ప్రభువు మమ్ము చెల్లాచెదరు చేసి, మా చుట్టుపట్లనున్న జాతుల చేతికి చిక్కించెను. వారు మమ్మునసహ్యించుకొనిరి. మమ్ము శాపముగా నెంచిరి.

5. మేము మా దేవుడైన ప్రభువునకు ద్రోహము చేసితిమి. ఆయనకు విధేయులము కామైతిమి. కావున మేము యజమానులమగుటకు మారుగా బానిసలమైతిమి.

6. మా దేవుడు సర్వదా నీతిమంతుడే. కాని మేమును, మా పితరులును నేటికిని సిగ్గుతో వెలవెల బోవుచున్నాము.

7. ప్రభువు తాను పంపుదునన్న శిక్షలన్నిటిని మా మీదికి పంపెను.

8. అయినను మేము మా దుష్టాలోచనలు మార్చుకొందుమని ఆయనకు ప్రార్థన చేయమైతిమి.

9-10. మేము ఆయనకు లొంగలేదు. న్యాయసమ్మతములైన ఆయన ఆజ్ఞలను పాటింపలేదు. కావున ఆయన మా కొరకు సిద్ధముచేసి ఉంచిన శిక్షలన్నిటిని మా మీదికి రప్పించెను.

11. యిస్రాయేలు దేవుడవైన ప్రభూ! నీ బాహుబలముతోను, అద్భుతకార్యములతోను, సూచనక్రియలతోను, చాచిన చేతితోను నీ ప్రజలను ఐగుప్తునుండి వెలుపలికి కొనివచ్చితివి. నీవు నీ మహాబలమును ప్రదర్శించి గొప్పకీర్తి బడసితివి. నేటికిని ఆ కీర్తి మాసిపోలేదు.

12. మా దేవుడవైన ప్రభూ! మేము పాపము చేసితిమి. విశ్వాసముతో ప్రవర్తింపమైతిమి. నీ ఆజ్ఞలనెల్ల మీరితిమి.

13. ఇక నీవు మా మీద కోపింపవలదు. నీవు మమ్ము చెల్లాచెదరు చేసిన ఈ జాతుల మధ్య మేము కొద్దిమందిమి మాత్రమే మిగిలియున్నాము.

14. ప్రభూ! నీవు మా విన్నపమును ఆలింపుము. నీ కీర్తి కొరకే నీవు మమ్ము రక్షింపుము. మమ్ము చెరగొనిపోయిన వారు మా వలన ప్రీతి చెందుదురుగాక!

15. అప్పుడు నీవు మా దేవుడైన ప్రభుడవనియు, నీవు యిస్రాయేలును నీ ప్రజగా ఎన్నుకొంటివనియు లోకమెల్ల గుర్తించును.

16. ప్రభూ! నీవు పవిత్రమైన నీ నివాసస్థలమునుండి మా వైపు పారచూడుము. మమ్ము జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము.  మా మనవిని వినుము. మమ్ము కన్నులెత్తి చూడుము.

17. ఊపిరి కోల్పోయి మృతలోకముననున్నవారు నిన్ను స్తుతింపలేరు. నీ న్యాయమును ప్రకటింపలేరు.

18. ప్రభూ! బ్రతికియున్నవారు మాత్రమే నిన్ను స్తుతింతురు. నీ న్యాయమును ప్రకటింతురు. వారు బాధలకు గురియైయున్నను, బలహీనులై వంగి నడుచుచున్నను, ఆకటికి చిక్కి కంటిచూపు కోల్పోయిన వారైనను ఈ కార్యములను చేయగలుగుదురు.

19. మా దేవుడవైన ప్రభూ! మా పితరులును, రాజులును, చేసిన సత్కార్యములను బట్టి మేము నీకు మనవి చేయుటలేదు.

20. నీవు నీ ప్రవక్తల ద్వారా వాకొనినట్లే, నీ ఆగ్రహమును మామీద కుమ్మరించితివి. నీ పలుకులను వారు మాకు ఇట్లు ఎరిగించిరి.

21. “మీరు మీ మెడలు వంచి బబులోనియా రాజునకు సేవలు చేయుడు. అప్పుడు మీరు నేను మీ పితరులకు ఇచ్చిన నేలపై నిలుతురు. 

22. కాని మీరు నా ఆజ్ఞను మీరి, అతనిని సేవింపనొల్లరేని,

23. నేను యూదా.నగరములలోను, యెరూషలేమువీధులలోను ఆనందనాదములనెల్ల అణచివేయుదును. వివాహమహోత్సవములలో వధూవరుల నోట విన్పించు సంతోషనాదములనెల్ల నిర్మూలింతును. దేశమును నిర్మానుష్యమైన ఎడారిగా చేయుదును”.

24. కాని మేము నీ ఆజ్ఞలు పాటించి బబులోనియా రాజును సేవింపమైతిమి. కావున నీవు చెప్పినట్లే చేసితివి. మా రాజులయు, పితరులయు అస్థికలను సమాధులనుండి బయటికి తీసి నేలపై వెదజల్లుదురని నీవే నీ సేవకులైన ప్రవక్తలద్వారా చెప్పించితివి. నీవు చెప్పినట్లే ఆ శిక్షను మా మీదికి రప్పించితివి.

25. నీవు చెప్పినట్లే నేడిచట ఆ అస్థికలు ఎండలో ఎండి, మంచులో నానుచున్నవి. ప్రజలు పోరు, కరువు, అంటురోగముల వలన ఘోర బాధలను అనుభవించి చనిపోయిరి.

26. యూదా, యిస్రాయేలు ప్రజల పాపములకు గాను నీవు నీ మందిరమును నేలమట్టము చేసితివి. అది నేటికిని అట్లే ఉన్నది.

27. అయినను మా ప్రభుడవైన దేవా! నీవు మాపట్ల ఓర్పును, మహాకరుణను చూపితివి.

28. నీవు నీ సేవకుడైన మోషేను నీ ప్రజలయెదుట ధర్మశాస్త్రమును లిఖింపుమని ఆదేశించినప్పుడు, అతడితో ఏమి చెప్పితివో అటులనే చేసితివి. నీవు అతనికిట్లు మాటయిచ్చితివి:

29. “మీరు నా మాటవినరేని మీరు చెల్లాచెదరైన జాతుల మధ్య స్వల్పసంఖ్యాకులై పోవుదురు.

30. మీరు మొండివారు. కనుక నా మాట వినరని నాకు తెలియును.  కాని అన్యదేశమునకు ప్రవాసమునకు పోయినపుడుగాని మీకు బుద్దిరాదు.

31. అప్పుడు మీరు, నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడనని గ్రహింతురు. నేను మీకు నన్ను తెలిసికొను కోరికను, నన్నర్థము చేసికొను మనస్సును దయచేసితినని గుర్తింతురు.

32. ఆ ప్రవాసదేశమున మీరు నన్ను స్తుతింతురు. జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొందురు.

33. మీ పితరులు నాకు ద్రోహముగా పాపము చేసినపుడు వారికేమి జరిగినదో జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని, మీరు మీ మొండితనమును, చెడ్డతనమును విడనాడుదురు.

34. అప్పుడు నేను పూర్వము అబ్రహాము, ఈసాకు, యాకోబులకు ప్రమాణము చేసిన నేలకు మిమ్ము మరల తోడ్కొని వత్తును. మీరు దానిని భుక్తము చేసికొందురు. నేను మిమ్ము వృద్ధి చేయుదును. మీరికమీదట స్వల్పసంఖ్యాకులైపోరు.

35. నేను మీతో శాశ్వతమైన నిబంధనము చేసికొందును. నేను మీకు దేవుడనగుదును. మీరు నా ప్రజలగుదురు. నా ప్రజలును, యిస్రాయేలీయులైన మిమ్మును నేను మీ కొసగిన నేలమీదినుండి మరల తరిమివేయను.”