ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదితు 2వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1. నెబుకద్నెసరు తన పరిపాలనాకాలము పదునెనిమిదవ యేట మొదటినెల ఇరువది రెండవదినమున, యుద్ధములో తనకు తోడ్పడని వారందరి మీదను, తాను పూర్వము నిశ్చయించుకొనినట్లే పగ తీర్చుకొనుటకు పూనుకొనెను.

2. అతడు తన సైన్యాధిపతులను, అధికారులను పిలిపించి రహస్యాలోచన జరిపెను. తన ఆజ్ఞను త్రోసిపుచ్చిన వారందరిని శిక్షింప వలెనని చెప్పెను.

3. అతడును, అతని ఉద్యోగులును యుద్ధమున తోడ్పడని వారినందరిని మట్టుపెట్టవలెనని నిశ్చయించుకొనిరి. రాజు యుద్ధమునెట్లు నడపవలెనో సూచించెను.

4. మంత్రాలోచన ముగిసిన పిదప నెబుకద్నెసరు హోలోఫెర్నెసును పిలిపించెను. అతడు రాజు సర్వసైన్యాధిపతి. దేశమునకు రాజు తరువాత రెండవ అధికారి.

5. నెబుకద్నెసరు అతనితో ఇట్లు చెప్పెను: “సర్వ భూలోకాధిపతియైన చక్రవర్తి నీతో ఇట్లనుచున్నాడు. నీవు పోరున కాకలుతీరిన యోధులను ఎన్నుకొనుము. లక్ష ఇరువదివేల కాల్బలమును, పండ్రెండువేల ఆశ్విక దళమును సమకూర్చుకొనుము.

6. ఈ బలముతో పోయినా పిలుపును పెడచెవిని పెట్టిన పశ్చిమ దేశములమీద పడుము.

7. వారు నాకు లొంగిపోయిరి అనుటకు చిహ్నముగా నా దండయాత్రకు సకల సదుపాయములను సిద్ధము చేయవలెనని చెప్పుము. వారు నా కోపమును తప్పక చవిచూతురని, నా సైన్యములు వారి భూమినెల్ల ఆక్రమించి, వారిని దోచుకొనెదరనియు తెలియచేయుము.

8. ఆ దేశములందలిలోయలు వారి క్షతగాత్రులతో నిండిపోవును. అచటి నదులకును, వాగులకును వారి పీనుగులు అడ్డుపడగా అవి అంచులవర పొంగిపారును.

9. యుద్ధమున చావక మిగిలిన వారిని నేను ప్రపంచపు అంచుల వరకును బందీలనుగా కొనిపోవుదును.

10. ఓయి! నీవు వెంటనే పోయి నా పేరు మీదుగా ఈ దేశములనెల్ల జయింపుము. ఆ ప్రజలలో నీకు లొంగినవారిని ప్రాణములతో వదలివేయుము. తరువాత నేను వారిని శిక్షింతును.

11. కాని నిన్నెదిరించువారిని మాత్రము నిర్దయతో మట్టు పెట్టుము. నీ అధికారమునకు అప్పగింపబడిన దేశములనెల్ల కొల్లగొట్టుము.

12. నా ప్రాణముమీదను, నా రాజ్యముమీదను శపథముచేసి చెప్పుచున్నాను వినుము. నేను చెప్పినదంత జరిగించి తీరుదును.

13. నీ మట్టుకు నీవు నీ ప్రభుడనైన నా ఆజ్ఞలలో ఒక్క పొల్లయినను మీరరాదు. ఇక జాగుచేయక నేనాజ్ఞాపించినట్లే సమస్తమును నిర్వహింపుము.”

14. హోలోఫెర్నెసు రాజు సమ్ముఖము నుండి వెడలిపోయి తన సైన్యాధిపతులను, అధికారులను పిలువనంపెను.

15. రాజు ఆజ్ఞాపించినట్లే లక్ష యిరువదివేల కాలిబంటులను, పండ్రెండువేల విలుకాండ్రను ప్రోగుచేసి కొనెను. వారెల్లరు పోరున ఆరితేరినవారు.

16. అతడువారినెల్లరిని బారులు తీర్చెను.

17. మరియు అతడు బరువులు మోయుటకు చాల ఒంటెలను, గాడిదలను, కంచర గాడిదలను ప్రోగుచేసికొనెను. భోజనమునకుగాను చాల మేకలను, పొట్టేళ్ళను, ఎడ్లను చేకూర్చుకొనెను.

18. ప్రతి సైనికునికివలసినంత దారిబత్తెము నిచ్చిరి. రాజు కోశాగారమునుండి వెండి బంగారములు పంచియిచ్చిరి.

19. ఆ రీతిగా హోలోఫెర్నెసు అతని సైన్యములు రాజుకంటె ముందుగా యుద్ధమునకు బయలుదేరెను. వారు రథములతో, రౌతులతో, కాలిబంటులతో పశ్చిమ దేశముల మీద దాడిచేయబోయిరి.

20. వారి వెనుక ఇతరజనులు వెళ్ళిరి. మిడుతల దండువలెను, ఇసుక రేణువులవలెను వారి సైన్యము అసంఖ్యాకముగానుండెను.

21. వారు నీనెవెనుండి బయలుదేరి మూడు నాళ్ళు ప్రయాణముచేసి సిలీషియాకు ఉత్తరముననున్న పర్వతములలోని బేక్టీలెత్తు మైదానమున విడిది చేసిరి.

22. అచటినుండి హోలోఫెర్నెసు తన కాలిబంటులతోను, రౌతులతోను, రథములతోను కొండభూముల లోనికి ప్రయాణముచేసెను.

23. అతడు లిబియా, లూదియా దేశములను నాశనము చేసెను. కెలియోను దేశపు అంచున ఎడారి సరిహద్దులలో వసించు రస్సీయులను, యిష్మాయేలీయులను దోచుకొనెను.

24. అచటినుండి యూఫ్రటీసు నదిని దాటి మెసపొటామియా గుండ ప్రయాణము చేసి అబ్రోను నదీతీరమున సము ద్రము వరకుగల సురక్షిత పట్టణములనెల్ల నాశనము చేసెను.

25. సిలీషియా మండలమును ప్రవేశించి అచట తనను ఎదిరించినవారినందరిని చిత్రవధ చేసెను. అరాబియా చెంతగల యాఫేతు దక్షిణపు పొలిమేరల వరకును దాడి చేసెను.

26. మిద్యానీయులను ముట్టడించి వారి గుడారములను తగులబెట్టి, వారి గొఱ్ఱెల మందలను హతము చేసెను.

27. అటుపిమ్మట అతడు దమస్కు మైదానములలోనికి పోయెను. అది గోధుమపైరునకు పంటకాలము. అతడు అచటి పంట పొలములను తగులబెట్టెను. గొఱ్ఱెల మందలను, పశువుల మందలను పాడుచేసెను. పట్టణములను దోచుకొనెను. పల్లెపట్టులను కొల్లగొట్టెను. యువకులందరిని చంపివేసెను.

28. అతని దాడికి సముద్రతీర వాసులెల్లరు కంపించిరి. తూరు, సీదోను, సూరు, ఓషీనా, యామ్నియా, అష్ణోదు, ఆష్కేలోను నగరములలో వసించు వారెల్లరు తల్లడిల్లిరి.