ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సమూవేలు మొదటి గ్రంధము 17వ అధ్యాయము || Catholic Bible in Telugu

 1. ఫిలిస్తీయులు సైన్యములను ప్రోగుచేసికొని యూదాకు చెందిన సోకో నగరము నొద్ద గుమిగూడిరి. సోకో, అసేకాల మధ్యనున్న ఏఫేసుదమ్మీము చెంత శిబిరము పన్నిరి.

2. సౌలు, యిస్రాయేలీయులు కూడ సైన్యములను చేకూర్చుకొని సింధూరపు లోయ దగ్గర గుడారములెత్తి ఫిలిస్తీయులను ఎదుర్కొనుటకు బారులు దీర్చిరి.

3. ఈ రీతిని ఫిలిస్తీయులొక కొండపైన యిస్రాయేలీయులు ఇంకొక కొండపైన సైన్యములను మోహరించిరి. ఇరువురకు నడుమ లోయఉండెను.

4. అంతట ఫిలిస్తీయుల పక్షమునుండి గొల్యాతు అను వీరుడు ముందుకు వచ్చెను. అతడు గాతు నివాసి. తొమ్మిదడుగుల పైని జానెడు ఎత్తున ఉండెను.

5. గొల్యాతు తలపై కంచు శిరస్త్రాణమును, రొమ్మున కంచు పొలుసుల కవచమును ధరించెను. ఆ కవచము ఐదువేల తులముల బరువు కలది.

6. కాళ్ళకు పదత్రాణములు తొడిగెను. భుజములపై కంచుతో చేసిన యీటెను ధరించెను.

7. అతని బల్లెపుకఱ్ఱ, సాలెవాడు చాపుచుట్టెడి మ్రానుపట్టెవలె నుండెను. ఆ బల్లెపు ఇనుపమొన ఆరువందల తులముల బరువు కలది. బంటు డాలు మోయుచు అతనిముందు నడచు చుండెను.

8. ఫిలిస్తీయుడు యిస్రాయేలీయుల ఎదుటికి వచ్చి “సౌలు బానిసలారా! మీరిచ్చటికి వచ్చి పోరాటమునకు మొనలు దీర్పనేల? నేను ఫిలిస్తీయుడనుగానా? మీ పక్షమునుండి నన్నెదిరింపగల వానిని ఎన్నుకొని ఇచ్చటికి పంపుడు.

9. అతడు నాతో పోరాడి నన్ను వధించెనేని మేము మీకు దాసులమగుదుము. నేనే వానిని గెలుతునేని మీరు మాకు బానిసలై సేవచేయుడు.

10. నేడు మీ యిస్రాయేలు సైన్యములమీద సవాలు చేయుచున్నాను. నాతో పోరాడుటకు మీ ఇష్టము వచ్చిన వానిని పంపుడు” అనెను.

11. సౌలును, యిస్రాయేలీయులును ఫిలిస్తీయుని మాట లాలించి నిశ్చేష్టులైరి.

12. దావీదు యూదాలోని బేత్లెహేము నివాసియు, ఏఫ్రతీయుడైన యిషాయి కుమారుడు. యిషాయికి ఎనమండుగురు పుత్రులు. సౌలునాటికి అతడు ప్రాయము చెల్లినవాడు.

13. యిషాయి పెద్దకొడుకులు ముగ్గురు సౌలు పక్షమున యుద్ధము చేయబోయిరి. వారిలో పెద్ద వాడు ఎలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమ్మా.

14. దావీదు కడగొట్టువాడు, పెద్దవారు ముగ్గురు సౌలుతో పోరాడ బోయిరిగదా!

15. దావీదు మాత్రము బేత్లెహేము నుండి సౌలు శిబిరము చెంతకు, శిబిరము నుండి బేత్లెహేములోని తండ్రి మందల వద్దకు వచ్చుచు బోవుచునుండెను.

16. ఫిలిస్తీయుడైన గొల్యాతు నలువదినాళ్ళు ప్రతిదినము యిస్రాయేలీయులను కవ్వించెను.

17. ఒకనాడు యిషాయి దావీదుతో “వేయించిన ఈ మానెడు ధాన్యమును, ఈ పది రొట్టెలను గైకొని వెంటనే శిబిరమునందలి నీ అన్నల యొద్దకు పొమ్ము.

18. ఈ పది జున్నుముక్కలను వారి సైన్యాధిపతికి కానుక ఇమ్ము. తోబుట్టువుల మంచిచెడ్డలు తెలిసికొని నాకొక ఆనవాలు కొనిరమ్ము.

19. వారు సౌలు యిస్రాయేలీయులతో గూడి సింధూరపులోయ దగ్గర ఫిలిస్తీయులతో యుద్ధము చేయుచున్నారు” అని చెప్పెను.

20. దావీదు వేకువనే లేచి మందలను ఇరుగు పొరుగు వారికి అప్పగించి సామానులను తీసికొని తండ్రి ఆజ్ఞాపించిన రీతినే బయలుదేరిపోయెను. అతడు శిబిరము చేరునప్పటికి సేనలు యుద్ధనాదము చేయుచు బారులు తీరుచుండెను.

21. యిస్రాయేలీ యులు, ఫిలిస్తీయులు ఎదురెదురుగనే దండులు తీర్చిరి.

22. దావీదు సామగ్రి భద్రపరచువారియెద్ద సామానులుంచి సిపాయి వరుసలను సమీపించి అన్నల యోగక్షేమములు అడిగెను.

23. అతడు సోదరులతో మాటలాడుచుండగనే గాతునుండి వచ్చిన ఫిలిస్తీయశూరుడు గొల్యాతు సేనల నుండి ముందుకు వచ్చి పూర్వపురీతినే సవాలు చేసెను. దావీదు అతని బింకములాలించెను.

24. యిస్రాయేలీయులు గొల్యాతును చూడగనే జడిసి గబగబ అతని ఎదుటినుండి ప్రక్కకు తొలగిపోయిరి.

25. వారు తమలోతాము “ఈ ముందటికి వచ్చిన వానిని జూచితిరా? వీడు యిస్రాయేలీయులను సవాలు చేయుటకే వచ్చినాడు. ఇతనిని చంపినవారికి రాజు సిరులు కొల్లలుగా ఇచ్చును. తన కుమార్తెనొసగి పెండ్లి చేసి, అతని తండ్రి ఇంటివారిని యిస్రాయేలీయులలో స్వతంత్రులనుగా' చేయును” అని అనుకొనుచుండిరి.

26. దావీదు తనయొద్ద నిలిచియుండిన వారిని జూచి “ఈ ఫిలిస్తీయుని చంపి యిస్రాయేలీయుల తలవంపులు తీర్చిన వారికి ఏమి బహుమానము లభించును? సున్నతి సంస్కారములేని ఈ ఫిలిస్తీయుడు సజీవుడైన యావే సైన్యములను తూలనాడువాడా?” అనెను.

27. వారు, వీనిని చంపినవానికి లభించు బహుమానము ఇట్టిదని తమలో తామాడుకొనిన మాటలనే ఉదాహరించి చెప్పిరి.

28. కాని దావీదు పెద్దన్న అయిన ఎలీయాబు, తమ్ముడు ప్రక్కవారితో సంభాషించుట చూచి మండిపడెను. అతడు సోదరునితో “నీవు ఇచ్చటకేల వచ్చితివి? నీ పొగరు నేనెరుగుదును. నీవు వట్టి వదరుబోతువు. పోరు చూచి పొంగిపోవుటకే నీవిటకు వచ్చితివి” అనెను.

29. దావీదు “నేనేమి చేసితిని? ఇచట మాటలాడుటకుగూడ వీలులేదా?” అని బదులుపలికెను.

30. అంతట అతడు మరియొకని చెంతకుపోయి మరల అదే ప్రశ్న వేసెను. అచటివారును అదే ప్రకారము ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి.

31. కాని సైనికులు దావీదు మాటలాలించి సౌలునకు విన్నవించిరి. అతడు దావీదును పిలువనంపెను.

32. దావీదు సౌలుతో “ఇతనినిగూర్చి ఎవ్వరును భయపడనక్కరలేదు. అనుమతియైనచో నీ దాసుడు ఈ ఫిలిస్తీయునితో పోరాడగలడు” అని పలికెను.

33. కాని సౌలు “ఈ ఫిలిస్తీయుని ఎటుల ఎదిరింప గలవు? నీవా బాలుడవు. అతడు బాల్యమునుండి యుద్ధమున కాకలుతీరినబంటు” అనెను.

34. దావీదు సౌలుతో “నీ దాసుడు తన తండ్రి గొఱ్ఱెలమందలను కాయుచుండెడివాడు. అప్పుడప్పుడు సింగము గాని, ఎలుగుబంటిగాని మందమీద పడి గొట్టైనెత్తుకొని పోయెడిది.

35. నేను వన్యమృగమును తరిమి, చావమోది దాని నోటినుండిగొఱ్ఱెను విడిపించు కొని వచ్చెడివాడను. అది నా మీద తిరుగబడెనేని మెడక్రింది జూలుపట్టుకొని చితుకబొడిచి చంపెడి వాడను.

36. నీ దాసుడు సింగములను, ఎలుగులను మట్టుపెట్టెను. సున్నతి సంస్కారములేని ఈ ఫిలిస్తీయుడును వానివలె చచ్చును. సజీవదేవుని సైన్యములను వీడు సవాలు చేయువాడా?

37. ఎలుగు, సింగముల వాడి గోళ్ళనుండి నన్ను రక్షించిన ప్రభువు ఈ ఫిలిస్తీయుని చేత చిక్కకుండ కాపాడకపోడు” అని పలికెను. సౌలు “అటులయిన పోయి పోరాడుము. యావే నీకు తోడుగానుండుగాక!” అనెను.

38. సౌలు దావీదునకు తన ఆయుధములను ఒసగెను. తలమీద శిరస్త్రాణము, రొమ్మున కవచము నుంచెను.

39. ఆ కవచముపై తన కత్తినిగూడ వ్రేలాడ గట్టెను. కాని దావీదునకు ఈ ఆయుధములు ధరించు అలవాటు లేకపోవుటచే వానితో నడువలేకపోయెను. అతడు సౌలుతో “నేను ఇంతవరకు ఆయుధములకు అలవాటుపడి యుండలేదు. వీనితో నడువజాలకున్నాను” అని చెప్పి ఆయుధములను తొలగించెను.

40. దావీదు తన కఱ్ఱచేత బట్టుకొనెను. ఏటి ఒడ్డునుండి ఐదు నున్ననిరాళ్లు ఏరుకొని సంచిలో వేసికొనెను. ఒడిసెల తీసికొని ఫిలిస్తీయునివైపు పోయెను.

41. ఫిలిస్తీయుడు తన డాలు మోయుచున్న బంటుతో ముందునడుచుచూ మెల్లమెల్లగా అడుగు లిడుచు దావీదును సమీపించెను.

42. అతడు దావీదును చిన్నచూపు చూచెను. దావీదు బాలుడు. బంగారము వంటి ఒడలితో సుందరమైన ఆకృతి గలవాడు.

43. ఫిలిస్తీయుడు దావీదుతో “కఱ్ఱనెత్తుకొని నా మీదికి వచ్చుటకు నేను కుక్కననుకొంటివాయేమి?" అనెను. తన దేవరల పేరెత్తి దావీదును శపించెను.

44. “ఇటురమ్ము, నీ కండలు కోసి ఆకాశపక్షులకు, అడవి మృగములకు ఆహారము గావించెదను” అని పలికెను.

45. దావీదు “నీవు కత్తి, యీటె, బాకు గైకొని నా మీదికి వచ్చితివి. కాని నేను సైన్యములకు అధిపతియైన యావే పేర, నేడు నీవు నిందించిన యిస్రాయేలు సైన్యముల దేవుని పేర, నీ మీదికి వచ్చి తిని.

46. నేడు యావే నిన్ను నా చేతికి చిక్కించును. నేను నిన్ను నిలువున కూల్చి నీ తల తెగవేసెదను. నీ శవమును, ఫిలిస్తీయుల శవములను ఆకాశపక్షులకు వన్యమృగములకు మేతగా వేసెదను. అప్పుడు గాని యిస్రాయేలీయులలో దేవుడున్నాడని ఎల్లరును తెలిసికో జాలరు.

47. ఇట గుమికూడియున్న ఈ దండులన్నియు, యావే కత్తి, బల్లెముల వలన విజయము ప్రసాదించువాడు కాడని గుర్తించును. యుద్ధము యావేదే. అతడు తప్పక నిన్ను నా చేతి కప్పగించును" అని బదులు పలికెను.

48. అంతట ఫిలిస్తీయుడు మెల్లమెల్లగా దావీదు దగ్గరకు వచ్చుచుండెను. దావీదు సేనలబారులు దాటి వడివడిగా ఫిలిస్తీయునకు ఎదురేగెను.

49. అతడు సంచిలో చేయిడి రాయితీసి ఒడిసెలలో పెట్టి గిఱ్ఱున  త్రిప్పి ఫిలిస్తీయుని నొసటిపైన కొట్టెను. ఆ రాయి నోసటిని చీల్చి లోనికి చొచ్చుకొనిపోగా ఫిలిస్తీయుడు గభీలున నేలపై బోరగిలపడెను.

50. దావీదు వడిసెలతో ఫిలిస్తీయునకు ఎదురునిలిచి, బలాఢ్యుడై వడిసెల రాతితో ఆ ఫిలిస్తీయుని కొట్టిచంపెను. దావీదు చేతిలో కత్తిలేదు.

51. అతడు వెనువెంటనే పరుగెత్తి ఫిలిస్తీయుని పైకెక్కి ఒరనుండి వాని కత్తిదూసి, దానితో వానిని పొడిచిచంపి తల తెగనరికెను.

52. ఫిలిస్తీయులు తమ వీరుడు నేలకూలుటచూచి గుండెలు చెదరి పారిపోయిరి. కాని యిస్రాయేలీయులు, యూదీయులు కో యని అరచుచు ఫిలిస్తీయులను వెన్నాడి గాతు వరకు, ఎక్రోను నగరద్వారముల వరకు తరుము కొనిపోయిరి. ఫిలిస్తీయులు గాయములు తగిలి షారీమునుండి గాతు, ఎక్రోనులవరకు మార్గము వెంట కుప్పతిప్పలుగా కూలిపోయిరి.

53. ఈ తీరున యిస్రాయేలీయులు ఫిలిస్తీయులను తరిమి, తిరిగివచ్చి వారి శిబిరముల పైబడి దొరికినవన్నియు దోచుకొనిరి.

54. దావీదు గొల్యాతు శిరమును యెరూషలేమునకు కొనిపోయెను. అతని ఆయుధములను మాత్రము తన గుడారముననే ఉంచెను.

55. దావీదు ఫిలిస్తీయుని ఎదుర్కొన బోవునపుడు సౌలు తన సైన్యాధిపతి అబ్నేరును చూచి “ఈ పడుచు వాడు ఎవరి కుమారుడు?” అని ప్రశ్నించెను. అతడు “ప్రభువు తోడు! నాకు తెలియదు” అనెను.

56. సౌలు “అటులయిన తెలిసికొనిరమ్ము” అనెను.

57. దావీదు ఫిలిస్తీయుని చంపి మరలి వచ్చిన తరువాత అబ్నేరు అతనిని సౌలు కడకు కొనిపోయెను. దావీదు ఫిలిస్తీయుని తల చేతబట్టుకొని సౌలు సమ్ముఖమునకు వచ్చెను.

58. సౌలు అతనిని జూచి “ఓయి! నీవెవరి కుమారుడవు?” అని అడిగెను. దావీదు "బేల్లె హేము నివాసియు, నీ దాసుడునగు యిషాయి కుమారుడను” అని బదులుపలికెను.