ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదితు 15వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1. జరిగిన సంగతి విని అస్పిరియా సైనికులు దిగ్భ్రాంతి చెందిరి.

2. ఆ సైనికులెల్లరు గగ్గోలుపడి చెల్లాచెదరైపోయిరి. కొండలను, లోయలనుబట్టి ఎవరికి కన్పించిన త్రోవలవెంట వారు పారిపోజొచ్చిరి.

3. బెతూలియా చుట్టును కొండలలో శిబిరములు పన్నిన సైనికులును కాలికి బుద్ధి చెప్పిరి. యిస్రాయేలు సైనికులు వారిని వెంబడించి తరిమిరి.

4. ఉజ్జీయా బెతోమెస్తాయిము, బెబాయి, కోబా, కోలా నగరములకును, యిస్రాయేలు మన్యమంతటికిని దూతలను పంపి జరిగిన సంగతులెల్ల అచటి ప్రజలకు చెప్పించెను. అచటి జనులెల్లరును కలిసి వచ్చి శత్రువుల మీదపడి వారిని హతమార్పవలెనని కోరిరి.

5. ఆ సమాచారము అందుకొని యిస్రాయేలీయులెల్లరు ప్రోగైవచ్చి విరోధులను వెన్నాడిరి. కోబా వరకు వారిని తరిమికొట్టి చిక్కిన వారిని చిక్కినట్లు మట్టుబెట్టిరి. యెరూషలేము పౌరులు, మన్యములలోని యితర ప్రజలు అస్సిరియా శిబిరమున జరిగిన సంగతులను దూతలవలన విని శత్రువుల వెంటబడిరి. గిలాదు, గలిలీ నివాసులు పారిపోవు అస్సిరీయులకు అడ్డువచ్చి వారిలో చాల మందిని వధించిరి. వారు దమస్కు పరిసరముల వరకు విరోధులను తరిమికొట్టిరి.

6. బెతూలియా నగరములో మిగిలినవారు అస్సిరియా శిబిరముమీద పడి కొల్లసొమ్మును విస్తారముగా దోచికొని సంపన్నులైరి.

7. శత్రువులను తునుమాడి తిరిగివచ్చు యిస్రాయేలు సైనికులు విరోధి శిబిరమును కొల్లగొట్టిరి. ఆ పాళెమున చాల సొత్తు కలదు కనుక కొండలలోను పట్టణములనుండి, పల్లెలనుండికూడ ప్రజలు వచ్చి కొల్లసొమ్మును దోచుకొనిరి.

8. యెరూషలేమున వసించు ప్రధానాచార్యుడు యోయాకీము, మహాసభ సభ్యులు ప్రభువు నిర్వహించిన మహాకార్యములను కన్నులార చూచుటకును, యూదితును అభినందించుటకును బెతూలియాకు విచ్చేసిరి.

9-10. వారెల్లరు యూదితును పొగడుచు: “నీ వలన యెరూషలేమునకు కీర్తి కల్గినది. నిన్ను చూచి యిస్రాయేలీయులు గర్వింతురు. నీ వలన మనజాతికెనలేని గౌరవము చేకూరినది. నీవు స్వయముగా ఈ కార్యమును సాధించి, యిస్రాయేలీయుల మన్ననను పొందితివి. నీ చెయిదమును దేవుడు మెచ్చుకొనును. నీ జీవితకాలమంతయు ప్రభువు నిన్ను దీవించుగాక!” అని పలికిరి. ఆ పలుకులకు ప్రజలెల్లరు 'ఆమెన్' అనిరి.

11. అస్సిరీయుల శిబిరమును పూర్తిగా దోచుకొనుటకు ఒక మాసము పట్టెను. ప్రజలు హోలోఫెర్నెసు గుడారమునందలి వెండి పాత్రములు, ఆసనములు, పరికరములను యూదితునకు కానుకగా ఇచ్చిరి. ఆమె ఈ వస్తువులనెల్ల తన కంచరగాడిద మీదికి, బండ్ల మీదికెత్తించెను.

12. యిస్రాయేలు స్త్రీలు యూదితును చూచుటకొచ్చిరి. వారామెను కీర్తించుచు గీతములు పాడి, నాట్యముచేసిరి. యూదితు మరియు ఆమెతో పయనము చేయు స్త్రీలు సంతోష సూచకముగా చిన్న కొమ్మలను చేపట్టిరి.

13. తలమీద ఓలివుపత్రముల దండలను ధరించిరి. యూదితు ముందు పోవుచుండగా, ఆ స్త్రీలు ఆమెవెంట నడచుచు నాట్యము చేసిరి.

14. వారి వెనుక ఆయుధములు ధరించి పూలమాలలు తాల్చి గీతములు పాడుచు పురుషులు వచ్చిరి.