ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సామెతలు 13వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1. విజ్ఞత కలిగిన కుమారుడు తండ్రి దిద్దుబాటును అంగీకరించును. కాని పొగరుబోతు మందలింపును లెక్కచేయడు.

2. మంచివాడు తన వాక్కువలన సత్ఫలము అనుభవించును, చెడ్డవాడు దౌర్జన్యము చేయుటకే కాచుకొనియుండును.

3. నోటిని అదుపులో పెట్టుకొనెడివాడు జీవమును బడయును. తెగవాగెడివాడు బ్రతుకును కోల్పోవును.

4. సోమరిపోతు అన్నమును అశించునుగాని వానికి తిండి దొరకదు. కష్టించి పనిచేయువానికి అన్నియు సమృద్ధిగా లభించును.

5. సత్పురుషునకు కల్లలు గిట్టవు. కాని దుష్టుని పలుకులు అసహ్యముగాను అవమానకరముగాను ఉండును.

6. ధర్మము సజ్జనుని కాపాడును. అధర్మము దుష్టుని నాశనము చేయును.

7. కొందరు ఏమియు లేకున్నను సంపన్నులవలె నటింతురు. కొందరు చాల సిరిసంపదలున్నను పేదలవలె చూపట్టుదురు.

8. ధనవంతుడు స్వీయప్రాణమును కాపాడుకొనుటకు తన సొత్తును వెచ్చింపవలసియుండును. కాని పేదవాడు అట్టి బెదిరింపునే వినడు.

9. పుణ్యపురుషుని దీపము దేదీప్యమానముగా వెలుగును. దుష్టుని దీపము ఆరిపోవును.

10. పొగరుబోతుతనము తగవులను తెచ్చును. విజ్ఞతగలవాడు సలహానడుగును.

11. సులువుగా సొమ్ము చేసికొనువాడు త్వరలోనే పోగొట్టుకొనును. కష్టించి డబ్బు చేసికొనువాడు అధికముగా కూడబెట్టుకొనును.

12. కోరిక భగ్నమైనపుడు హృదయము క్రుంగిపోవును. కోరిక సిద్ధించినపుడు జీవనవృక్షము ఫలించినట్లగును.

13. ఉపదేశమును చిన్నచూపు చూచువాడు స్వీయనాశనమును తెచ్చుకొనును. దానిని పాటించువాడు భద్రముగా మనును.

14. జ్ఞానుల ఉపదేశములు జీవమొసగు జలధారవంటివి. వారి బోధలు మనలను మృత్యుపాశమునుండి రక్షించును.

15. విజ్ఞత మన్ననబడయును. విశ్వాసహీనత వినాశనము తెచ్చును.

16. విజ్ఞుడు ఆలోచనలతో పనిచేయును. మూర్ఖుడు తన అజ్ఞానమునెల్లరికిని ప్రదర్శించును

17. నమ్మగూడని రాయబారివలన కీడులు వాటిల్లును కాని విశ్వసనీయుడైన దూత మేలును చేకూర్చిపెట్టును,

18. దిద్దుబాటును ఒల్లనివానికి పేదరికము, అవమానము ప్రాప్తించును. మందలింపును పాటించువానికి గౌరవము చేకూరును.

19. కోరికలు ఫలించిన సంతసము కలుగును. దుష్కార్యములనుండి వైదొలగుట మూర్ఖునికి ఏవగింపు.

20. జ్ఞానితో చెలిమిచేయువాడు జ్ఞానియగును. మూర్ఖునితో స్నేహము చేయువాడు నాశనమగును.

21. ఆపదలు దుర్మార్గుల వెంటబడును, సత్పురుషులు శుభములు బడయుదురు.

22. సత్పురుషుని ఆస్తి తరతరములవరకు అతని వంశజులకే దక్కును. దుష్టుని సొమ్ము పుణ్యపురుషులకు దక్కును.

23. సేద్యము చేయని భూములలో పేదలు పంట పండించుకోవచ్చును. కాని అన్యాయపరులు ఆ పొలములను సాగుచేయనీయరు.

24. బెత్తమువాడని తండ్రి పుత్రుని ప్రేమించినట్లుకాదు తనయుని ప్రేమించు తండ్రి వానిని శిక్షించితీరును

25. పుణ్యపురుషుడు కడుపునిండ తినును. దుష్టుడు ఆకలితో చచ్చును.