ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సోలోమోను జ్ఞానగ్రంధము 11వ అధ్యాయము || Telugu Catholic Bible

1. జ్ఞానము పవిత్రప్రవక్తద్వారా యిస్రాయేలీయులకు విజయమును ఒసగెను.

2. వారలు నరులువసింపని మరుభూమిగుండ ప్రయాణము చేసిరి. జనసంచారము లేని తావులలో విడిదిచేసిరి.

3. తమ శత్రువుల నెదిరించి పోరాడిరి.

4. ప్రభూ! ఆ ప్రజలు దప్పిక గొనినపుడు నీకే మనవిచేసిరి. నీవు శిఖరాగ్రము నుండి వారికి నీరొసగితివి. కఠినశిల నుండి వెలువడిన నీటివలన వారికి దప్పికతీరెను.

5. యిస్రాయేలు శత్రువులకేది శిక్షకు కారణమయ్యెనో అదియే యిస్రాయేలీయులకు ఆపదలలో రక్షణ కారణమయ్యెను.

6-8. యిస్రాయేలీయుల పిల్లలను చంపమను శాసనమునకు ప్రతిగా నీవు వారికి సజీవ నీటి బుగ్గకు బదులుగా రక్తముతో కలుషితమైన నీరు ఇచ్చితివి. నీవు తలవనితలంపుగా పుష్కలమైన నీటిని ఇచ్చి, ఎడారిలో నీ ప్రజలకు కలిగిన దప్పిక తీర్చుట ద్వారా నీవు శత్రువులు దప్పికనొందజేసి ఎట్లు శిక్షించితివో వారు గ్రహించునట్లు చేసితివి.

9. నీవు నీ ప్రజలను పరీక్షలకు గురిచేసితివి. అవి నీ కరుణను ప్రదర్శించు దండనములు మాత్రమే. కాని నీవు కోపించినపుడు శత్రువులను క్రూరముగా శిక్షింతువని, ఆ పరీక్షల ద్వారానే యిస్రాయేలీయులు గ్రహించిరి.

10. నీవు నీ ప్రజలను తండ్రివలె పరీక్షించి హెచ్చరించితివి. కాని శత్రువులను కఠినుడైన రాజువలె పరిశీలించి శిక్షించితివి.

11-12. ఆ శత్రువులు తాము నీ ప్రజలకు దగ్గరగానున్నను, దూరముగానున్నను ఘోరశ్రమలను అనుభవించిరి, వారి యాతనలు రెట్టింపయ్యెను. వారు తమకు కలిగిన కష్టములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని అంగలార్చిరి.

13. తమ శిక్షవలన యిస్రాయేలీయులకు ఆనందము కలిగెనని గ్రహించి నీ వలన అదియెల్ల జరిగెనని అర్థము చేసికొనిరి.

14. పూర్వము వారెవరిని నిరాకరించి బయటికి గెంటివేసిరో, ఎవరిని ఎగతాళి చేసిరో, అట్టివారిని గాంచి ఇపుడు ఆశ్చర్యపడిరి. అవును, దుష్టుల దప్పిక పుణ్యపురుషుల దప్పిక వంటిదికాదు.

15. ఆ విరోధులు తమ దుష్టత్వము వలన మూర్చులై జ్ఞానములేని సర్పములను, హేయములైన మృగములను కొలిచిరి. కనుక నీవును జ్ఞానరహితములైన ప్రాణులద్వారానే వారిని శిక్షించి,

16. ఎట్టి పాపమునకు అట్టి శిక్ష ప్రాప్తించునని వారికి నేర్పితివి.

17. ప్రభూ! రూపరహితమైన పదార్థమునుండి ఈ జగత్తును సృజించిన మహాశక్తిమంతుడవు నీవు అట్టి నీవు తోడేళ్ళమందనో, లేక క్రూరసింహములనో ఆ శత్రువులమీదికి పంపి వారిని శిక్షించి యుండవచ్చును.

18. లేదా నీవు నూత్నమృగములను సృజింపగా అవి ఉగ్రరూపము తాల్చి ముక్కు పుటములనుండి అగ్నికణములేగజిమ్మి, భీకరముగా గర్జించి, పొగలు వెడలగ్రక్కి, నేత్రముల నుండి నిప్పురవ్వలు చిమ్మెడివి.

19. ఆ ఘోరమృగములు శత్రువుల మీదపడి వారిని చంపనక్కరలేదు. వాని ఘోరాకారమును గాంచిన వెంటనే వారు భయపడి చచ్చెడివారు.

20. అసలు ఈ మృగములతో గూడ అవసరము లేకుండగనే కేవలము నీ శ్వాస మాత్రమే వారిని మట్టుపెట్టి యుండెడిది. నీ న్యాయము, నీ శక్తి వారిని హతమార్చియుండెడిది కాని నీవట్లు చేయవు, నీవు చేయు కార్యములనెల్ల కొలిచి, లెక్కపెట్టి, తూచి చేయుదువు.

21. నీవు నీ మహాశక్తిని ఏ క్షణముననైన ప్రదర్శింపగలవు. నీ మహాబలమును ఎదిరించగలవాడెవడు?

22. నీ దృష్టిలో ఈ సర్వ ప్రపంచమును తక్కెడ సిబ్బినిగూడ వాల్చజాలని చిన్న ఇసుకరేణువు వంటిది. ఉదయము నేలమీద రాలిన మంచుబిందువు వంటిది.

23. అయినను నీవన్నిటిని చేయగలవు. కనుక అందరిని దయతో జూతువు. నీవు నరుల తప్పిదములను ఉపేక్షించి వారికి పశ్చాత్తాపపడుటకు అవకాశమునిత్తువు.

24. ఉనికిలో నున్న వానినెల్ల నీవు ప్రేమింతువు. నీవు కలిగించిన వానిని దేనిని నీవు అసహ్యించుకొనవు. అసహ్యించుకొనువాడవైనచో వానిని పుట్టించియే యుండవు.

25. నీవు సృజింపనిదే ఏ ప్రాణి ఉనికిలో ఉండగలదు? నీవు అంగీకరింపనిదే ఏ జీవి మనగలదు?

26. అన్ని ప్రాణులు నీవే కనుక నీవు ప్రతి ప్రాణిని కృపతో చూతువు. ప్రభూ! నీవు బ్రతికియున్న ప్రాణులన్నిటిని ప్రేమింతువు.