ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సమూవేలు రెండవ గ్రంధము 11వ అధ్యాయము || Catholic Bible in Telugu

 1. వసంతకాలము రాజులు యుద్ధమునకు వెడలుటకు అనువైనకాలము. దావీదు కోరిక పై యోవాబు, రాజు అంగరక్షకులతోను, యిస్రాయేలు సైన్యములతోను బయల్వెడలి అమ్మోనీయుల మండలముపై దాడిసల్పి రబ్బాను ముట్టడించెను. రాజు మాత్రము యెరూషలేముననే ఉండెను.

2. ఒకనాటి సాయంకాలము దావీదు నిద్ర మేల్కొని ప్రాసాదము మీదికిపోయి ఇటునటు పచారు చేయుచు ప్రక్క ఇంట స్నానమాడు స్త్రీ నొకతెను చూచెను. ఆమె మిక్కిలి అందగత్తె.

3. అతడు సేవకులను పిలిచి ఆ స్త్రీ ఉదంతము అడుగగా వారు ఆమె యెలీయాము కూతురు, హితీయుడైన ఊరియా భార్య బత్పైబ అని చెప్పిరి.

4. రాజు సేవకులనంపి బత్పైబను పిలిపింపగా ఆమె అతని యొద్దకు వచ్చెను. బత్పైబ ముట్టుతయై అప్పుడే శుద్ది చేసికొనుచుండెను. దావీదు ఆమెతో శయనించెను. అటుపిమ్మట బత్పైబ ఇంటికి వెడలిపోయెను.

5. ఆమెకు నెలతప్పగా, నేను గర్భవతినైతినని ఇంటనుండి దావీదునకు కబురు పంపెను.

6. దావీదు హితీయుడైన ఊరియాను నా ఎదుటికి పంపుమని యోవాబునకు దూతద్వారా వార్త పంపెను. అతడట్లే చేసెను.

7. ఊరియా తన ఎదుటికి రాగానే దావీదు యోవాబును గూర్చి, యిస్రాయేలు సైన్యములనుగూర్చి, కుశలమడిగి, పోరెట్లు నడచు చున్నదని ప్రశ్నించెను.

8. అతనితో మాటలాడి చాలించిన పిమ్మట, ఇక ఇంటికిపోయి సేద దీర్చుకొమ్మని చెప్పెను. ఊరియా దావీదును వీడి వెడలి పోవగనే రాజు అతని ఇంటికి భోజనపదార్థములను పంపించెను.

9. కాని ఊరియా ఇంటికిపోక, తన ఏలినవారి సేవకులతో పాటు రాజప్రాసాదద్వారమున నిదురించెను.

10. దావీదు ఊరియా ఇంటికి వెళ్ళలేదని వినెను. అతనిని పిలువనంపి “నీవు దూరప్రయాణము చేసి వచ్చితివికదా? ఇంటికి వెళ్ళవా?” అని ప్రశ్నించెను.

11. ఊరియా “మందసమును, యిస్రాయేలు యూదా సైన్యములును గుడారములలో వసించుచుండగను, నా అధిపతియైన యోవాబును నా ప్రభువగు నీ సేవకులును బయట దండులో నుండగను, నేను తిని, త్రాగి ఆలిని కూడుటకు ఇంటికి పోదునా? నీతోడు, నీ జీవము తోడు, నేను ఆలాగు చేయువాడను కాను” అని దావీదుతో అనెను.

12. దావీదు అతనితో "నేడిచటనే యుండుము. రేపు వెళ్ళవచ్చును” అని చెప్పెను. కనుక ఊరియా నాడును యెరూషలేముననే గడపెను. 

13. అంతట దావీదు ఊరియాను తనతో భోజనముచేయుటకు పిలిపించెను. అతడు బాగా తిని, త్రాగిన తరువాత దావీదు అతనిని మత్తునిగా చేసెను. ఆ రేయికూడ ఊరియా తన ఏలినవారి సేవకులమధ్య పడకమీద పండుకొనెనేగాని ఇంటికి పోలేదు.

14. మరునాడు ఉదయము దావీదు 'ఊరియా కొట్టబడి హతమగునట్లు అతనిని పోరు ముమ్మరముగా జరుగుచోట ముందటివరుసలో నిల్పి నీవు అతనియొద్ద నుండి వెళ్ళిపొమ్ము ' అని

15. యోవాబునకు ఒక లేఖ వ్రాసి ఊరియా చేత పంపించెను.

16. యోవాబు పట్టణమును ముట్టడించి, వీరులు హోరాహోరిగా పోరు సల్పుదురని తెలిసిన నెలవుననే ఊరియా నుంచెను.

17. అమ్మోనీయులు నగరము వెడలివచ్చి యోవాబును ఎదుర్కొనిపోరాడిరి. దావీదు సైనికులలో కొందరుకూలిరి. వారితోపాటు హితీయుడైన ఊరియా కూడ మడిసెను.

18. యోవాబు దావీదునకు యుద్ధవార్తలు విని పించుటకు దూతనంపెను.

19-20. అతడు దూతతో “నీవు యుద్ధవార్తలు వినిపించిన పిమ్మట రాజు కోపము తెచ్చుకొని 'మీరు పోరు జరుగుచుండగా పట్టణము దాపునకు ఏలపోయితిరి? శత్రువులు కోట గోడల మీదినుండి బాణములు గుప్పింతురని తెలియదా?

21. యెరూబ్బెషెతు కుమారుడైన అబీమెలెకును ఎవరు చంపిరి? తేబేసున ఒక ఆడుది ప్రాకారము మీదినుండి తిరుగటిరాతిని జారవిడుచుటచే గదా అతడు మ్రగ్గిపోయినది? మరి మీరు ప్రాకారము చెంతకేల పోయితిరి?” అని ప్రశ్నించినచో, నీ సేవకుడు ఊరియాకూడ గతించెనని చెప్పుము' ” అని వివరించెను.

22. దూత దావీదునొద్దకు వచ్చి యోవాబు చెప్పుమన్న సంగతులన్నియు పూసగ్రుచ్చినట్లు విన్న వించెను. దావీదు యోవాబుపై కోపము తెచ్చు కొని దూతతో “మీరు కోటగోడల దగ్గరకేల వెళ్ళితిరి? శత్రువులు గోడలమీది నుండి బాణములు విసరుదురని యెరుగరా? యెరూబ్బెషెతు కుమారుడు అబీమెలెకు నెవరు చంపిరి? తేబేసున ఒక ఆడుది ప్రాకారము మీదినుండి తిరుగటి రాతిని జారవిడుచుటచే గదా అతడు మ్రగ్గిపోయినది? మరి మీరు ప్రాకారము చెంతకేలపోయితిరి?” అనెను.

23. దూత “శత్రువులు మామీదపడి నగరమువెలుపలి వరకును నెట్టివేసిరి. మేము వారినెదిర్చి మరల నగరద్వారము వరకును నెట్టుకొనిపోతిమి.

24. అపుడు కోట ప్రాకారము మీదినుండి విలుకాండ్రు మీ సేవకులపై బాణములు విసరిరి. మనవారు కొందరుకూలిరి. హిత్తీయుడైన ఊరియా కూడ గతించెను” అని చెప్పెను.

25. దావీదు సేవకుని చూచి "యోవాబుతో నా మాటగా ఇటుల పలుకుము. 'జరిగిన దానికి వగవకుము. కత్తి ఇచట ఒకనిని అచట నొకనిని బలిగొనుచుండునుగదా! యుద్ధము తీవ్రముచేసి పట్టణమును సాధింపుము. ధైర్యము వహింపుము' " అని నుడివెను.

26. బత్షెబ భర్త చనిపోయెనని విని అతనికొరకు శోకించెను.

27. శోకదినములు గడచిన తర్వాత దావీదు సేవకులను పంపి, బత్షెబను నగరమునకు రప్పించుకొని పెండ్లి చేసికొనెను. అటుతరువాత ఆమె బిడ్డను కనెను. కాని దావీదు చేసిన పని యావేకు కోపము రప్పించెను.