ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యూదితు 10వ అధ్యాయము || Telugu catholic bible online

 1-2. యూదితు పైరీతిగ యిస్రాయేలు దేవునికి ప్రార్ధనచేసి ముగించిన పిదప నేలమీదినుండి లేచి తన దాసిని పిలిపించెను. ఆమె విశ్రాంతి దినములందును, ఉత్సవ దినములందును తాను వాడుకొను గదిలోనికి వెళ్ళెను.

3. అచటతానుతాల్చియున్నగోనెను విధవ వస్త్రములను తొలగించెను. స్నానము చేసి విలువ గల అత్తరులు పూసికొనెను. శిరోజములను చక్కగా దువ్వుకొని ఒక పట్టీతో కట్టుకొనెను. తన భర్త మనష్షే జీవించియున్నపుడు తాను ఉత్సవసమయములలో ధరించు సొగసైన ఉడుపులను తాల్చెను.

4. కాళ్ళకు చెప్పులు తొడుగుకొనెను, దండలు, గాజులు, ఉంగరములు, కమ్మలు మొదలైన సొమ్ములు పెట్టుకొనెను. ఆ అలంకరణముల వలన చూపరులకు మిగుల సుందరముగా కన్పించెను. ఆమెను చూచిన వారికి ఎవరికైన ఆమెమీద మనసుపోకమానదు.

5. యూదితు ద్రాక్షసారాయము పోసిన తోలుతిత్తిని, చమురుతో నింపిన కూజాను దాసిచేతికిచ్చెను. ఇంకను అమె వేయించిన యవధాన్యమును, ఎండిన అత్తిపండ్లతో చేసిన మోదకములను, శుద్ధిని పాటించి తయారుచేసిన రొట్టెలను ఒక సంచిలో పెట్టెను. ఆ వస్తువులనన్నింటిని జాగ్రత్తగా మూటకట్టి దాసిచేతి కిచ్చెను.

6. యూదితు, ఆమె దాసియు తమ ఇంటిని విడిచి నగరద్వారము చెంతకు వచ్చిరి. అచట ఉజ్జీయా మరియు నగరనాయకులగు కాబ్రిసు, కార్మిసు ద్వారమునకు కావలి కాయుచుండిరి.

7. వారు క్రొత్త వస్త్రములు తాల్చి చక్కగ అలంకరించుకొని వచ్చిన యూదితు సౌందర్యమును చూచి ముగ్ధులైరి.

8. వారు ఆమెతో “అమ్మా! మన పితరుల దేవుడైన ప్రభువు నిన్ను దీవించి నీ యత్నమును సఫలము చేయునుగాక! నీవు యిస్రాయేలీయులకు గౌరవమును, యెరూషలేమునకు కీర్తిని చేకూర్చిపెట్టుదువు గాక!” అని అనిరి.

9. ఆ మాటలకు యూదితు శిరమువంచి దేవునికి నమస్కారము చేసెను. ఆమె వారితో 'ద్వారము తెరచి నన్ను బయటికి పోనిండు. నేను మీ కోరికలను సాధించి తిరిగివత్తును" అనెను. ఆ నాయకులు, యువకులను ద్వారము తెరువ ఆజ్ఞాపించిరి.

10. యూదితు, ఆమె దాసియు నగరమును దాటి వెడలిపోయిరి. ఆమె కొండను దిగి లోయను దాటి వెళ్ళిపోవుచుండగా పురజనులు అమెవైపే చూచు చుండిరి. అటు తరువాత యూదితు వారికంటికి కన్పింప దయ్యెను.

11-12. ఆ స్త్రీలు లోయగుండ నడచు చుండగా అచట విడిది చేయుచున్న సైనిక బృందము వారిని ఆవెను. వారు యూదితును “నీవే జాతిదానవు? ఎచటి నుండి వచ్చుచున్నావు? ఎచటికి వెళ్ళుచున్నావు?" అని యడిగిరి. అమె నేను హెబ్రీయుల ఆడుపడుచును. మా ప్రజలు మీ చేతికి చిక్కి నాశనమ గుదురు. కనుక నేను మా జనుల నుండి పారిపోవు చున్నాను.

13. నేను మీ సేనాధిపతి హోలోఫెర్నెసు నొద్దకు వెళ్లి అతనికి విశ్వసనీయమైన సమాచారము కొంత విన్పింపవలయును. అతడు తన సైనికులలో ఒక్కనిని గూడ కోల్పోకుండనే ఈ పర్వత సీమనంతటిని జయించు మార్గమును చూపింతును” అని చెప్పెను.

14. ఆ సైనికులు యూదితు పలుకులాలించుచు ఆమె సౌందర్యమును చూచి విస్మితులైరి.

15. వారు “నీవు స్వయముగ మా సైన్యాధిపతిని చూడవచ్చితివి కనుక నీ ప్రాణములు దక్కినవి. మా సైనికులు కొందరు నిన్ను సైన్యాధిపతి గుడారమునకు తీసికొనిపోవుదురు.

16. నీవు అతనిని చూచి భయపడనక్కరలేదు. నీవు మాతో చెప్పిన విషయములనే అతనికి చెప్పుము. అతడు నిన్ను తప్పక ఆదరించును” అనిరి.

17. అంతటవారు నూరుగురు సైనికులను పిలిచి యూదితును, ఆమె దాసిని హోలోఫెర్నెసు గుడారమునకు తీసికొ నిపొండని ఆజ్ఞాపించిరి.

18. యూదితు వచ్చినదన్న వార్త శిబిరమంతట ప్రాకిపోయెను. అమెను చూచుటకుగాను సైనికులు గుడారములనుండి గబగబవచ్చు చుండిరి. అమె హోలోఫెర్నెసు గుడారము దాపున నిలుచుండి అతని దర్శనము కొరకు వేచియుండెను. అంతలో చాల మంది సైనికులువచ్చి ఆమె చుట్టును మూగిరి.

19. వారామె సౌందర్యమునకు పరవశులై యిస్రాయేలీయులు ఎట్టివారోయని ఆశ్చర్యపడ జొచ్చిరి. “ఇంతటి అందగత్తెలు కల జాతిని మనము అలక్ష్యము చేయుటయెట్లు? మనము వారిలో ఒక్కరిని మిగులనీయక అందరిని మట్టుపెట్టవలెను. లేదేని వారు లోకమంతటిని లొంగదీసికొందురు” అని తమలో తాము గుసగుసలాడుకొనిరి.

20. అంతట హోలోఫెర్నెసు అంగరక్షకులు, సేవకులు వచ్చి యూదితును అతని గుడారమునకు కొనిపోయిరి.

21. అప్పుడు హోలోఫెర్నెసు పాన్పుపై విశ్రమించియుండెను. దానిమీద ఒక తెర వ్రేలాడుచుండెను. ఆ తెరను పట్టుతోను, బంగారు పోగులతోనునేని పచ్చలతోను, విలువ గల రత్నములతోను అలంకరించి యుండిరి.

22. సేవకులు యూదితు వచ్చినదని తెలియజేయగా అతడు పడకమీదినుండి లేచి గుడారము వెలుపలకి వచ్చెను. బంటులు అతని ముందట వెండి దివిటీలు పట్టిరి.

23. యూదితు వారెదుటికి రాగా హోలోఫెర్నెసును, అతని సేవకులును ఆమె సౌందర్యమును చూచి నిశ్చేష్టులైరి. ఆమె సాష్టాంగపడి హోలోఫెర్నెసుకు నమస్కారము చేసెను. అతని బంటులు ఆమెను పైకి లేవనెత్తిరి.