ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

సామెతలు 1వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1. యిస్రాయేలు రాజును, దావీదు కుమారుడునగు సొలోమోను చెప్పిన సామెతలు.

2. విజ్ఞానమును, ఉపదేశమును ఆర్జించుటకును, నిశిత దృష్టికి సంబంధించిన విషయములను ఎరుగుటకును,

3. తెలివితేటలతో మెలగుటకును, నీతిన్యాయములతో ప్రవర్తించుటకును,

4. జ్ఞానములేని వారికి తెలివిగరపుటకును, యువకులకు విజ్ఞాన విచక్షణ నేర్పుటకును,

5. జ్ఞానులు మరింత అధికముగా విజ్ఞానము బడయుటకును, వివేకవంతులు హితోపదేశము పొందుటకును,

6. ఉపమానములు, నీతికథలు అర్థము చేసికొనుటకును, సుభాషితములను, పొడుపు కథలను గ్రహించుటకును ఈ సామెతలు ఉద్దేశింపబడినవి.

7. దేవునిపట్ల భయభక్తులు కలిగియుండుటయే విజ్ఞానమునకు మొదటిమెట్టు. కాని మూఢులు విజ్ఞానోపదేశములను లెక్కచేయరు

8. కుమారా! నీ తండ్రి ఉపదేశము నాలింపుము. నీ తల్లి బోధను అనాదరము చేయకుము.

9. వారి బోధలు నీ తలకు సొగసైన పాగాగను, నీ కంఠమునకు హారముగను శోభిల్లును.

10. కుమారా! దుర్మార్గులు నిన్ను మభ్య పెట్టినచో నీవు వారి ప్రలోభములకు లొంగవలదు

11. వారు నిన్ను చూచి "నీవును మాతో రమ్ము, మనమెవరినైన హత్య చేయుదము. అమాయకులకెవరికైన ఉచ్చులు పన్నుదము.

12. పాతాళలోకము ఉన్నవారిని ఉన్నట్లుగా కబళించినట్లే మనమును వారిని సజీవులుగా మ్రింగివేయుదము

13. వారిని మట్టుపెట్టినచో మనకు బహుసంపదలు దక్కును.  కొల్లసొమ్ముతో మనయిండ్లను నింపుకోవచ్చును.

14. రమ్ము, నీవును మాతో కలియుము.  మనమందరమును కలిసియే దొంగసొమ్మును పంచుకొందము” అని అనినచో,

15. కుమారా! నీవు వారి మార్గమున నడువకుము. వారి త్రోవనుండి వైదొలగుము.

16. వారు దుష్టపథమున పోవువారు, ఎల్లపుడును హత్యకు పాల్పడువారు.

17. పక్షి చూచునప్పుడు వలపన్నినచో ఫలితము దక్కదుకదా!

18. దుర్మార్గులు తమకు తామే వలపన్నుకొందురు. తమ ఉరులలో తామే చిక్కుకొందురు.

19. ఆశబోతుల అందరి గతి అట్టిదే. దానిని స్వీకరించు ప్రాణమును అది తీయును.

20. విజ్ఞానము వీధులలో బిగ్గరగా అరచుచున్నది. సంత వీధులలో పెద్దగా కేకలిడుచున్నది.

21. త్రోవ మలుపులలో గొంతెత్తి అరచుచున్నది. కూడలిలో ఇట్లు కేకలిడుచున్నది:

22. “అజ్ఞానులారా! ఎంత కాలము మీ అజ్ఞానమున మునిగియుందురు? ఎంతకాలము విజ్ఞానమున పహసింతురు? మందమతులారా! .మీరు తెలివి తెచ్చుకొనునదెప్పుడు?

23. మీరు నా హెచ్చరికలను ఆలకింపుడు. నా ఉపదేశమును వినుడు. నా విజ్ఞానమును గ్రహింపుడు.

24. నేను పిలిచినను మీరు విన్పించుకొనుటలేదు. నా పలుకులను మీరు ఆలకించుటలేదు.

25. మీరు నా హిత వచనములను త్రోసిపుచ్చితిరి. నా హెచ్చరికలను పాటింపరైతిరి.

26. కనుక నేను మీ ఆపదలను చూచి నవ్వుదును. మీ భయములనుగాంచి మిమ్ము వెక్కిరింతును.

27. ఇడుములు తుఫానువలె మీ మీదికి దిగివచ్చినపుడు, సుడిగాలివలె మిమ్మును కూలద్రోసినపుడు, మీరు కష్టములలో చిక్కి దుఃఖార్తులయినపుడు

28. నా వద్దకు వత్తురుగాని నేను మీ మొరను ఆలింపను. నన్ను వెదకుదురుగాని నేను మీకు దొరకను.

29. మీరు విజ్ఞానమును ఆదరింపరైతిరి. దేవునిపట్ల భయభక్తులు చూపరైతిరి.

30. నా ఉపదేశమును లెక్కచేయరైతిరి. నా హెచ్చరికల పాటింపరైతిరి.

31. కనుక మీరు మీ దుష్కార్యముల ఫలమును అనుభవింతురు. మీ దుష్టచేష్టలనే, కుత్తుక నిండినవరకు భుజింతురు.

32. బుద్దిహీనుల వెట్టిపనులు వారికి మరణము తెచ్చి పెట్టును. మూఢుల అవివేకము వారిని నాశనము చేయును

33. నా పలుకులు ఆలకించువాడు సురక్షితముగా జీవించును. కీడును తప్పి శాంతిసౌఖ్యములతో అలరారును”.