ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య మొదటి గ్రంధము 1వ అధ్యాయము || Roman Catholic Bible in Telugu

 1. ఆదాము షేతును, షేతు ఎనోషును కనెను.

2. ఎనోషు కుమారుడు కేనాను. అతని కుమారుడు మహలలేలు. అతని పుత్రుడు యారెదు.

3. యారెదు నుండి క్రమముగా హనోకు, మెతూషెల, లామెకు, నోవా అనువారు జన్మించిరి.

4. షేము, హాము, యాఫెతు నోవా కుమారులు.

5. యాఫెతు వంశజులు గోమెరు, మాగోగు, మాదయి, యావాను, తూబాలు, మెషెకు, తీరసు.

6. గోమెరు వంశజులు అష్కేనను, దీఫతు, తొగర్మా.

7. యావాను వంశజులు ఎలీషా, తార్షీషు, కిత్తీము, రోదానీము.

8. హాము వంశజులు కూషు, మిస్రాయీము, పూతు, కనాను.

9. కూషు వంశజులు సెబా, హవీలా, సబ్తా, రామా, సబ్తేకా. రామా వంశజులు షెబా, దెదాను.

10. కూషు పుత్రుడు నిమ్రోదు ప్రపంచము నందలి మొదటి విజేత.

11-12. మిస్రాయీమునుండి పుట్టిన ప్రజలే లూదీయులు, అనామీయులు, లెహబీయులు, నప్తుహీయులు, పత్రుసీయులు, కస్లుహీయులు (ఫిలిస్తీయులకు మూలపురుషులు) మరియు కఫ్తోరీయులు.

13. కనాను పెద్దకొడుకు సీదోను, రెండవ కుమారుడు హేతు.

14-16. యెబూనీయులు, అమోరీయులు, గిర్గాషీయులు, హివ్వీయులు, అర్కీయులు, సీనీయులు, అర్వాదీయులు, సెమారీయులు, హమాతీయులుకూడ పై కనాను వంశజులే.

17. షేము పుత్రులు ఏలాము, అష్షూరు, అర్పక్షదు, లూదు, ఆరాము, ఊజు, పూలు, గెతెరు, మెషకు.

18. అర్పక్షదు పుత్రుడు షెలా. అతని పుత్రుడు ఏబెరు.

19. ఏబెరు పుత్రులలో ఒకని పేరు పెలెగు. అతని కాలమున భూమి నెఱలిచ్చినది. కనుక అతనికి ఆ పేరువచ్చెను. మరియొకని పేరు యోక్తాను.

20-23. యోక్తానువంశజులు అల్మోదాదు, షెలెపు, హసర్మావెతు, యెరా, హదోరాము, ఊసాలు, దిక్లా, ఏబాలు, అబీమాయేలు, షేబ, ఓఫీరు, హవీలా, యోబాబు.

24-28. షేమునుండి అబ్రహామువరకు గల వంశవృక్షమిది: షేము, అర్పక్షదు, షేలా, ఏబెరు, పెలెగు, రవూ, సెరూగు, నాహోరు, తెరా, అబ్రహాము అని పేరు పొందిన అబ్రాము. అబ్రహాము కుమారులు ఈసాకు, యిష్మాయేలు.

29-31. యిష్మాయేలు పెద్దకొడుకు నెబాయోతు. తరువాతి కుమారులు కేదారు, అద్బయేలు, మిబ్సాము, మిష్మా, దూమా, మస్సా, హాదదు, తేమా, యేతూరు, నాఫీషు, కేద్మా.

32. అబ్రహామునకు తన ఉంపుడు కత్తెయైన కెతూర వలన కలిగిన సంతానము సిమ్రాను, యోక్షాను, మెదాను, మిద్యాను, ఇష్బాకు, షువా. యోక్షాను పుత్రులు షేబా, దేదాను.

33. మిద్యాను కుమారులు ఏఫా, ఏఫేరు, హానోకు, అబీదా, ఎల్గా.

34. అబ్రహాము కుమారుడు ఈసాకునకు ఏసావు, యిస్రాయేలు అని ఇద్దరు కుమారులు.

35. ఏసావు పుత్రులు ఎలీషాసు, రెయూవేలు, యెయూషు, యాలాము, కోరా.

36. ఎలీఫాసు వంశజులు తేమాను, ఓమరు, సెఫి, గాతాము, కనసు, తిమ్నా, అమాలేకు.

37. రెయూవేలు వంశజులు నహతు, సెరా, షమ్మా, మిస్సా,

38. సేయీరు కుమారులు లోతాను, బాలు, సిబ్యోను, అనా, దిషోను, ఏసెరు, దిషాను.

39. లోతాను కుమారులు హోరీ, హోమాము. తిమ్నా లోతానునకు సోదరి.

40. షోబాలు కుమారులు అల్యాను, మనహతు, ఏబాలు, షెఫి, ఓనాము. సిబ్యోను కుమారులు అయ్యా, అనా.

41. అనా కుమారుడు దిషోను. దిషోను పుత్రులు హమ్రాను, ఎష్బాను, ఇత్రాను, కెరాను.

42. ఏసేరు కుమారులు బిల్హాను, సావాను, యాకాను. దిషోను కుమారులు ఊసు, అరాను.

43-50. యిస్రాయేలున రాచరికము ఏర్పడక మునుపే ఎదోము నేలిన రాజుల పేర్లివి: బెయోను కుమారుడైన బెలా, దిన్హాబా పట్టణమునుండి రాజ్యము చేసెను. బెలా చనిపోగా, బోస్రా వాసియైన సెరా కుమారుడు యోబాబు అతని స్థానమున రాజయ్యెను. యోబాబు మరణించగా తేమానీయుడైన హుషాము అతనికి బదులుగా రాజయ్యెను. హుషాము మరణించిన తరువాత మోవాబు దేశమున మిద్యానీయులను చంపిన బెదదు కుమారుడగు హదదు అతనికి బదులుగా రాజయ్యెను. ఇతడు అవీతు నుండి పరిపాలన చేసెను. హదదు మరణించిన తరువాత మస్రేకా వాసియైన సమ్లా అతని స్థానమున రాజయ్యెను. సమ్లా మరణించిన తరువాత ఏటి యొడ్డుననున్న రెహబోతు వాసియైన షావూలు అతనికి బదులుగా రాజయ్యెను. షావూలు మరణించిన తరువాత అక్బోరు కుమారుడగు బాలుహానాను అతనికి బదులుగా రాజయ్యెను. బాలుహానాను మరణించిన తరువాత అతనికి బదులుగా హదదు రాజయ్యెను. అతడు పాయిము నుండి రాజ్యము చేసెను. ఇతని భార్య మెహితబేలు. ఈమె మెసహాబు కుమార్తెయైన మత్రేదునకు పుట్టినది.

51-54. హదదు మరణించిన తరువాత ఎదోము నందుండిన నాయకుల పేరులివి: తిమ్నా, అల్యా, యత్తు, ఓహాలీబామా, ఏలా, పీనోను, కనసు, తేమాను, మిబ్సారు,   మగ్దీయేలు, ఈరాము.