ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

విలాప గీతములు 1వ అధ్యాయము || Roman catholic Bible in Telugu

 1. ఒకప్పుడు జనసంపూర్ణమైయున్న నగరము నేడు ఎట్లు ఏకాకియైనది? జాతులలో పేరెన్నికగనినది నేడు వితంతువైనది. దేశములకు మకుటమైనది నేడు బానిసఅయ్యెను.

2. ఆ పురము రేయెల్ల ఏడ్చుచున్నది. దాని చెంపలపై కన్నీళ్ళు జారిపడుచున్నవి. పూర్వప్రియులలో ఒక్కడును దానినోదార్చుటలేదు స్నేహితులందరును దానిని వంచించి, దానికి విరోధులైరి.

3. యూదీయులు శ్రమలనుభవించి, బానిసత్వమున జిక్కి బందీలైరి. వారు జాతులనడుమ వసించుచు విశ్రాంతిని బడయజాలకున్నారు. శత్రువులు చుట్టుముట్టిరి కాన వారికి తప్పించుకొను మార్గమే లేదు.

4. సియోనునకు పోవు మార్గములు విలపించుచున్నవి. నగరమున జరుగు పండుగలకు నియామకబృందములు ఎవరును వచ్చుటలేదు ఆ నగరద్వారములు నిర్మానుష్యమైనవి. యాజకులు దుఃఖించుచున్నారు.అచట పాటలు పాడు యువతులు బాధలకు గురియైరి. నగరము ఘోరవ్యధను అనుభవించుచున్నది.

5. శత్రువులు విజయమును చేపట్టి నగరముమీద అధికారము నెరపుచున్నారు. ఆ నగరము చేసిన బహు పాపములకుగాను ప్రభువు దానిని శ్రమలపాలు చేసెను. విరోధులు దాని బిడ్డలను బంధించి చెరగొనిపోయిరి.

6. సియోను కుమారి వైభవము అంతరించెను. దాని నాయకులు మేత దొరకక చిక్కిపోయిన దుప్పులవంటి వారైరి. వేటకాండ్రనుండి పారిపోయి బలము కోల్పోయిన లేళ్ళవంటి వారైరి.

7. యెరూషలేము తన బాధలలో తన పూర్వఔన్నత్యమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను. ఆ నగరప్రజలు శత్రువులకు చిక్కి హతులైనపుడు, దానినెవ్వరును ఆదుకోరైరి. విరోధులు దాని ప్రతిష్ఠంభనను చూచి దానిని అపహాస్యము చేసిరి.

8. యెరూషలేము ఘోరపాపములు చేసి అపవిత్రురాలయ్యెను. పూర్వము మెచ్చుకొనినవారు ఇపుడు దానిని చిన్నచూపు చూచిరి. వారు దాని నగ్నత్వమును గాంచిరి. అది శోకించుచు ప్రక్కకు తిరిగెను.

9. ఆమె అపవిత్రత అందరికి తెలిసిపోయెను. అది తనకు పట్టనున్న దుర్గతిని గూర్చి భయపడదయ్యెను. అది దారుణముగా పడిపోయెను. దానిని ఓదార్చువారెవరును లేరైరి. ప్రభూ! శత్రువులు నన్నోడించిరి. నీవు నా వేదన చూడుమని అది ఘోషించున్నది.

10. శత్రువులు దాని నిధులనెల్ల దోచుకొనిరి. ప్రభూ! నీవు నీ భక్త సమాజమున ప్రవేశింపరాదని శాసించిన అన్యజాతివారు దేవాలయమును ప్రవేశించుటను అది చూచెను.

11. ఆ నగర పౌరులు భోజనము కొరకు అలమటించుచున్నారు. వారు తమ నిధులను భోజనము కొరకు మారకము చేసికొని, తమ ప్రాణములను నిలబెట్టుకోగోరుచున్నారు. ప్రభూ! నాకెంతటి హీనదశ ప్రాప్తించినదో చూడుమని ఆ నగరము రోదించున్నది.

12. ఈ త్రోవవెంట పోవువారందరును నావైపు పారజూడుడు. ప్రభువు ఉగ్రకోపముతో నన్ను శిక్షించెను. నాకు కలిగిన దుఃఖమువంటి దుఃఖము మరెవరికైన కలిగినదేమో మీరే చూడుడు.

13. ప్రభువు పైనుండి అగ్నిని పంపెను. అది నన్ను లోలోపల దహించెను. ఆయన నా పాదములకు ఉచ్చులు పన్ని నన్ను క్రింద పడవేసెను. నన్ను పరిత్యజించి నేను నిరంతర బాధను అనుభవించునట్లు చేసెను.

14. ఆయన నా పాపములను పరిశీలించి చూచెను. వానినెల్ల మూటగట్టి కాడివలె నా మెడకు అంటగట్టెను. వాని బరువు నా మీద బడగా, నేను బలమును కోల్పోతిని. ఆయన నన్ను శత్రువుల చేతికి అప్పగించెను. నేను వారి నెదిరింపజాలనైతిని.

15. బలాఢ్యులైన నా సైనికులను ప్రభువు చిన్నచూపు చూచెను. ఆయన పంపిన సైన్యము ఆ యువకులను నాశనము చేసెను. ఆయన నా ప్రజలను గానుగలో ద్రాక్షపండ్లవలె నలగదొక్కెను.

16. కావుననే నేను విలపించుచున్నాను. నా నేత్రములు దుఃఖబాష్పములతో నిండియున్నవి. నన్ను ఓదార్చి తెప్పరిల్లజేయు వారెవ్వరును లేరాయెను. నా శత్రువు నన్నోడించెను. నా బిడ్డలు నాశనమైపోయిరి.

17. ఆదరించువాడు లేక సియోను చేతులు చాపుచున్నది. యావే యాకోబునకు చుట్టునున్న వారిని విరోధులుగా నియమించగా, యెరూషలేము వారికి మైలపడినదానిగా నెంచబడెను.

18. ప్రభువు న్యాయవంతుడు. నేను ఆయన ఆజ్ఞలను ధిక్కరించితిని. జాతులెల్ల నా పలుకులాలించునుగాక! నా బాధనవలోకించునుగాక! , నా యువతీయువకులను బానిసలుగా కొనిపోయిరి.

19. నా ప్రియుల నుండి సహాయము అర్ధించితినిగాని వారు నన్నుమోసము చేసిరి. నా యాజకులును, నాయకులును తమ ప్రాణములు నిలబెట్టుకొనుటకుగాను, భోజనము కొరకు గాలించుచు, నగరవీధులలో కన్నుమూసిరి.

20. ప్రభూ! నీవు నా వేదనను గుర్తింపుము, నేను ఘోరవ్యధను అనుభవించుచున్నాను. నేను నీపై తిరుగుబాటు చేసితిని. కనుక నా హృదయము సంతాపము చెందుచున్నది. వెలుపల ప్రజలు కత్తివాత బడుచున్నారు, మృత్యువు ఇండ్లలో కూడ ప్రవేశించినది.

21. నా నిట్టూర్పులు గమనింపుము. నన్ను ఓదార్చు వాడెవడును లేడాయెను. నీవు నన్ను నాశనము చేయగా చూచి, నా శత్రువులు సంతసించుచున్నారు. నీవు పేర్కొనిన శిక్షాదినమును కొనిరమ్ము. నావలె నా శత్రువులను కూడ బాధలకు గురిచేయుము.

22. నీవు వారి దుష్కార్యములను గమనింపుము. నా పాపములకు నన్ను దండించినట్లే, వారిని గూడ దండింపుము. నేను మిగుల నిట్టూర్పు విడుచుచున్నాను. నా గుండె దుర్బలమైపోయినది”.