ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Titus chapter 2 || Telugu Catholic Bible || తీతుకు వ్రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము

 1. కాని నీవు దృఢమైన సిద్ధాంతమునకు అనుగుణముగా ఉన్నదానినే బోధింపుము.

2. వృద్ధులైన పురుషులు విజ్ఞతకలవారు, తెలివికలవారు, ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవారు కావలెను. వారు విశ్వాసము, ప్రేమ, సహనము అను వానియందు దృఢత్వము కలిగి ఉండవలెనని బోధింపుము.

3. అట్లే వృద్ధ స్త్రీలు ఇతరులపై అపవాదములు వేయక, మద్యమునకు బానిసలుకాక, భయభక్తులతో ప్రవర్తింపవలెనని చెప్పుము.

4. యువతులు తమ భర్తలను, బిడ్డలను ప్రేమించునట్లును,

5. ఇంద్రియ నిగ్రహమును, శుచిత్వమును కలిగియుండునట్లును, మంచి గృహిణులుగ, కనికరము గలవారై భర్తలకు విధేయులు అగునట్లును బోధించుచు వృద్ధ స్త్రీలు వారిని తీర్చిదిద్దవలెను. అట్లయినచో దేవుని సందేశము గూర్చి ఎవరును చెడుగా పలుకరు.

6. అదే విధముగా యువకులు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవారై ఉండవలెనని ప్రోత్సహింపుము.

7. అన్ని విషయములలోను నీవే వారికి మంచిపనుల యందు ఆదర్శము కావలెను. నీ బోధనలయందు నీవు కపటములేక గంభీరముగ ఉండుము.

8. విమర్శించుటకు వీలులేని మంచి పదములనే ఉపయోగింపుము. అటులయిన మనలను గూర్చి శత్రువులెట్టి చెడును చెప్పుటకు వీలు కలుగక సిగ్గుపడుదురు.

9. సేవకులు యజమానులకు విధేయులై అన్ని పనులు వారికి తృప్తికరముగా చేయవలెను. వారికి ఎదురు పలుకరాదు.

10. వారినుండి దొంగిలింప రాదు. అన్ని విషయములందును వారు సర్వదా మంచి వారును విశ్వాసపాత్రులని నిరూపించుకొనవలెను. ఏలయన, ఇట్లు ప్రవర్తించుట వలన వారు మన రక్షకుడగు దేవుని గూర్చిన బోధకు గౌరవమును ఆపాదింతురు.

11. సర్వమానవాళి రక్షణకై దేవుని కృప ప్రత్యక్షమయ్యెను.

12. భక్తిహీనతను, లౌకిక మోహములను విడనాడి ఇంద్రియనిగ్రహము కలిగి, ఋజుమార్గమున, పవిత్రమయిన జీవితమును గడపవలెనని మనకు ఆ కృప బోధించుచున్నది.

13. ఇట్లు ఇహలోక మందు జీవించుచు, సర్వోన్నతుడగు మన దేవుని యొక్కయు, రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు యొక్కయు మహిమ ప్రత్యక్షమగు శుభదినముకొరకు నిరీక్షణతో వేచియుండవలయునని మనకు ఆ కృప తెలుపు చున్నది.

14. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతినుండి మనలను విముక్తులను చేసి, సత్కార్యములయందు ఆసక్తిగలవారినిగ తన కొరకు పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసికొనుటకు తనను తానే మనకొరకు అర్పించుకొనెను.

15. ఈ విషయములను బోధింపుము. నీ శ్రోతలను ప్రోత్సహించునపుడును, గద్దించునపుడును నీ సంపూర్ణాధికారమును వినియోగింపుము. నిన్ను ఎవ్వడును నిర్లక్ష్యము చేయకుండును గాక!