ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Titus chapter 1 || Telugu Catholic Bible || తీతుకు వ్రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము

 1. దేవుని సేవకుడును, యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుడునైన పౌలునుండి: ఎన్నుకొనబడిన దేవుని ప్రజల విశ్వాసమునకు తోడ్పడుటకును, భక్తి జీవనసంబంధమగు సత్యమును బోధించుటకును,

2.నిత్యజీవమును గూర్చిన నమ్మకమును వారి కొసగుటకును నేను ఎన్ను కొనబడితిని. ఈ నిత్యజీవమును దేవుడు చాలకాలము క్రితమే వాగ్రత్త మొనర్చెను. ఆయన ఎన్నటికిని అసత్య మాడడు.

3. కనుక, యుక్తసమయమున తానొనర్చిన వాగ్దానమును ఆయన ప్రదర్శించెను. నాకు అప్పజెప్ప బడిన ఈ విషయమును, మన రక్షకుడైన దేవుని ఆజ్ఞచే నేను ప్రకటించుచున్నాను.

4. మన విశ్వాసమునందు సహపాలివాడును నా నిజమైన కుమారుడు తీతునకు వ్రాయుచున్నాను: పితయగు దేవునినుండియు, మన రక్షకుడగు క్రీస్తు యేసునుండియు నీకు కృప, సమాధానము.

5. నేను నీకాజ్ఞాపించిన ప్రకారము ఇంకను తీర్చి దిద్దబడవలసిన వానిని క్రమపరచుటకును, ప్రతినగరము నందును దైవసంఘమునకు పెద్దలను నియమించుటకును, నిన్ను నేను క్రీటులో వదలి వచ్చితిని.

6. సంఘాధిపతి దోషరహితుడును, ఒకే భార్య కల వాడునై ఉండవలెను. అతని పిల్లలు భోగలాలసులును, క్రమరహితులును గాక, విశ్వాసము గలవారై ఉండవలెను.

7. అతడు దేవుని పనికి యాజమాన్యము వహించును కనుక, సంఘాధిపతి నిందారహితుడై ఉండవలెను. అతడు అహంకారియు, ముక్కోపియు, త్రాగుబోతును, దౌర్జన్యము చేయువాడును, దురాశా పరుడును కారాదు.

8. అతడు అతిథులను సత్కరించు వాడును, మంచిని ప్రేమించువాడును కావలెను. ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవాడును, ఋజుమార్గమున నడుచువాడును, పవిత్రుడును, క్రమశిక్షణ కలవాడునై ఉండవలెను.

9. సిద్ధాంతముతో ఏకీభవించు సందేశమును అతడు దృఢముగ అంటిపెట్టుకొని ఉండవలెను. ఈ విధముగ ఇతరులను సత్యబోధనలచే ప్రోత్సహించుటకును, దానికి వ్యతిరేకులైన వారి దోషములను చూపెట్టుటకును అతడు సమర్థుడుగా ఉండవలెను.

10. ఏలయన, అవిధేయులు, శూన్యవాదులు, మోసగాండ్రు ముఖ్యంగా సున్నతి సంబంధులు అనేకులు ఉన్నారు.

11. ధన సంపాదనము అను నీచ వ్యామోహముతో వారు దుర్బోధలు చేయుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే తలక్రిందులు చేయుచున్నారు. కనుక వారి నోళ్ళు మూయింపవలసి ఉన్నది.

12.“క్రీటు దేశీయులు సర్వదా అసత్యమాడువారును,  దుష్ట మృగములును, సోమరులై, తిండిపోతులునై ', ఉన్నారు” అని వారిలో ఒకడైన ప్రవక్త ఒకడు చెప్పెను.

13. అతడు చెప్పినది యథార్థమే. అందుచేతనే వారు మంచి విశ్వాసమును కలిగి ఉండవలెనని హెచ్చరింపుము.

14. యూదుల కట్టు కథలను, సత్యమును త్రోసిపుచ్చిన వారి ఆజ్ఞలను పట్టుకొని వ్రేలాడ కుండునట్లు వారిని నీవు తీవ్రముగ గద్దింపుము.

15. పవిత్రులకు సమస్తమును పవిత్రమే. కాని వారి బుద్దియు, అంతఃకరణమును మలినములగుటచే, అపవిత్రులును, విశ్వాసము లేనివారును అగు వారికి ఏదియును నిర్మలము కాదు.

16. వారు దేవుని ఎరుగుదుమని చెప్పుకొందురు. కాని వారు చేయు కార్యములు దానికి విరుద్ధములు. వారు కలుషాత్ములు, అవిధేయులు, మంచి చేయుటకు అసమర్థులు.