ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 9 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 9వ అధ్యాయము

 1. నీవు అనురాగముతో చూచుకొను భార్యను శంకింపకుము. శంకింతువేని ఆమెను నీకు కీడు చేయ ప్రోత్సాహించినట్లగును.

2. ఏ స్త్రీకి మనసిచ్చి దాసుడవు కావలదు.

3. పరకాంతతో సాంగత్యము వలదు, నీవు ఆమె వలలో చిక్కుకొందువు.

4. పాట కత్తెతో చెలిమి వలదు, ఆమె నిన్ను బుట్టలోవేసికొనును.

5. కన్నెవైపు వెట్టిగా చూడకుము, ఆమెకు నష్ట పరిహారము చెల్లింపవలసి వచ్చును.

6. వేశ్యకు హృదయము అర్పింపకుము. నీ ఆస్తి అంత గుల్లయగును.

7. నగర వీదులలో నడుచునపుడు నలువైపుల తేరిపార చూడకుము. నరసంచారము లేని తావుల లోనికి పోవలదు.

8. అందకత్తె ఎదురుపడినపుడు నీ చూపు లను ప్రక్కకు త్రిప్పుకొనుము. పరకాంత సౌందర్యము మీదికి మనస్సు పోనీకుము. స్త్రీ సౌందర్యము వలన చాల మంది తప్పుత్రోవ పట్టిరి. అది అగ్ని జ్వాలలను రగుల్కొల్పును.

9. పరకాంత్ర సరసన కూర్చుండి భోజనము చేయకుము, ఆమెతో కలిసి పానీయము సేవింపకుము. నీవు ఆమె ఆకర్షణకు లొంగిపోయి, ఉద్రేకమునకు గురియై, స్వీయ నాశము తెచ్చుకోవచ్చును. తోడి నరులతో మెలగవలసిన తీరు

10. ప్రాత మిత్రుని పరిత్యజింపకుము. క్రొత్త మిత్రుడతనికి సాటిరాడు. నూత్న మిత్రుడు నూత్న ద్రాక్షాసవము వంటి వాడు, ప్రాతపడిన పిదపగాని మధువు సేవించుటకింపుగా నుండదు.

11. పాపి విజయమును గాంచి అసూయ చెంద వలదు. వానికెట్టి వినాశము దాపరించునో నీవెరుగవు.

12. దుష్టులు అనుభవించు ఆనందములను ఆశింపకుము. బ్రతికి యుండగనే వారికి శిక్షపడును.

13. నిన్ను చంపగోరు వానికి దూరముగా ఉండుము, అప్పుడు నీవు మృత్యు భయమును తప్పించు కొందువు. అతని యొద్దకు వెళ్లవలసి వచ్చెనేని జాగ్రత్తతో మెలగుము. లేదేని అతడు నిన్ను మట్టుపెట్టును. నీవు ఉచ్చుల నడుమ నడుచుచున్నావని, అపాయమునకు గరికానున్నావని గ్రహింపుము.

14.నీ ఇరుగు పొరుగు వారిని గూర్చి బాగా తెలిసికొనుము. జ్ఞానులను మాత్రమే సలహా అడుగుము.

15. విజ్ఞలతో మాత్రమే సంభాషణలు జరుపుము. మహోన్నతుని ధర్మశాస్త్రము గూర్చి మాత్రమే సంభాషింపుము.

16. సజ్జనుల సరసన మాత్రమే కూర్చుండి భుజింపుము. దైవభీతియే నీ గొప్పతనము అనుకొనుము.

17. నేర్పరియైన పనివాడు తాను చేసిన వస్తువు ద్వార కీర్తి పొందును. నాయకుడు తన ఉపన్యాసముల ద్వారా గణుతి కెక్కును.

18.వదరు బోతును చూచి యెల్లరు దడియదురు. నోటికి వచ్చినట్లు వాగునని అందరు వానిని అసహ్యించు కొందురు.