ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 8 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 8వ అధ్యాయము

 1. పేరు ప్రసిద్దులు కలవానితో పోటీకి దిగవద్దు. నీవతని ఆధిక్యమునకు లొంగిపోవలసివచ్చును.

2. సంపన్నునితో కలహము తెచ్చుకోవద్దు. అతడు లంచము పెట్టి నిన్నోడింప వచ్చును. బంగారము చాలమందిని చెరచినది. రాజుల హృదయాలను అపమార్గము పట్టించినది.

3.మదరు బోతుతో వివాదమునకు దిగవద్దు. నీవు అతని అగ్నికి సమిధలు పేర్చినట్లగును.

4. సభ్యత లేని వానితో సరసమునకు దిగవద్దు. అతడు నీ పూర్వులను దెప్పిపొడవవచ్చును.

5. తన పాపములకు పశ్చాత్తాప పడినవానిని నిందింపవద్దు. మన మందరము తప్పులు చేయువారమే కదా!

6. వృద్దుని చిన్నచూపు చూడ వలదు. మన మందరము ముసలి వారమగుదుముకదా!

7. ఎట్టివాడు చనిపోయినను సంతోషింపవలదు. మన మందరము మరణింప వలసినదేకదా!

8. విజ్ఞల బోధను అనాదరము చేయవద్దు. వారి సూక్తులను జాగ్రత్తగా పఠింపుము. వాని వలన నాగరికతను అలవరచుకొని ఉన్నతులకు సేవలు చేయు విధానమును నేర్చుకొందువు.

9. వృద్దుల ఉపదేశములను అనాదరము చేయవలదు. వారు తమ పూర్వుల నుండియే వానిని నేర్చుకొనిరి. వారి నుండి నీవు విజ్ఞానమును గడింతువు. అవసరము కల్గినప్పుడు జవాబును ఎట్లు చెప్పవలెనో కూడ తెలిసికొందువు.

10. దుష్టుని ఉద్రేకములను రెచ్చగొట్ట వలదు. అప్పుడు అతడు నీకు హాని చేయవచ్చును.

11. వాదమాడుచు పొగరుబోతుతో నడువ వలదు. అతడు నీ పలుకులకు అపార్ధము కల్పించి వానిని నీ మీదనే త్రిప్పికొట్టును.

12. నీ కంటె బలాఢ్యుడైన వానికి ఏవస్తువు అరువీయకుము. ఇత్తువేని, అది పోయినదాని క్రిందనే లెక్క

13. నీ శక్తికి మించి అన్యునుకి హామీగా నుండ వలదు. ఉందువేని, ఆ సొమ్ము చెల్లించుటకు సిద్ధపడుము.

14. న్యాయాధిపతి మీద వ్యాజ్యెము తేవలదు. తెత్తువేని, పదవీ బలము వలన అతడే నెగ్గును.

15. అపాయమును లక్ష్య పెట్టని దుస్సాహసితో పయనింపకుము. అతడు నీకు తంటాలు తెచ్చును. తన ఇష్టము వచ్చినట్లు వెఱ్ఱి పోకడలు పోయి, మూర్ఖ చేష్టల వలన నిన్నుకూడ నాశముచేయును.

16. కోపిష్టితో వాదింపకుము. అతనితో ఒంటరిగా ప్రయాణము చేయకుము. ప్రాణములు తీయుట అతనికి చాల చులకన. కనుక ఎవరి సహాయములభింపనిచోట నిన్ను మట్టు పెట్టవచ్చును.

17.మూర్ఖుని సలహా అడుగకుము. అతడు నీ రహస్యములను బట్ట బయలు చేయును.

18. అన్యుని యెదుట రహస్య కార్యముల నెట్టివేని చేయరాదు. అతడు ఆ రహస్యములను దాచునో లేదో తెలియదు.

19. ప్రతి వానికి హృదయము విప్పరాదు. ప్రతివాని నుండి ఉపకారములు పొందరాదు.