ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 7 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 7వ అధ్యాయము

 1. నీవు దుష్కార్యములను చేయకుందువేని అవి నీకెట్టి కీడు చేయవు.

2. అధర్మమునువిడనాడెదవేని అది నిన్ను విడనాడును.

3. అధర్మమను నాగటిచాళ్లలో విత్తనములు విత్తకుము. విత్తెదవేని ఏడు రెట్లుగా పండిన చెడ్డపంటను కోసికోవలసి వచ్చును.

4. దేవుని నుండి ఉన్నతమైన పదవిని కోరుకొనకుము. రాజు నుండి గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగమును అర్ధింపకుము.

5. దేవుని ముందు నీ పుణ్యమును ఏకరువు పెట్టవద్దు. రాజునెదుట నీ విజ్ఞతను ప్రదర్శింపవద్దు.

6. అన్యాయమును తొలగించు సామర్థ్యము లేనపుడు న్యాయాధిపతివి కావలె నని ఉబలాట పడకుము. నీవు ఎవడైన పేరు ప్రఖ్యాతులు కలవానికి లొంగిపోయి న్యాయము చెరచి అపఖ్యాతి తెచ్చుకోవచ్చును.

7. పౌరులకు అపకారము చేసి లోకమునెదుట నగు బాట్లు తెచ్చు కొనకుము.

8. ఒకసారి చేసిన తప్ప మరల చేయవద్దు. అసలు ఒక తప్పకే శిక్ష పడవలెను.

9. “నేను ఉదార బుద్ధితో సమర్పించిన కానుకలను మహోన్నతుడైన ప్రభువు అంగీకరించునులే, నేనేమిచ్చినను అతడు చేకొనునులే” అని తలపకుము.

10. విసుగు చెందక ప్రార్ధింపుము. దాన ధర్మములు చేయటలో వెనుకాడకుము.

11. భంగపాటుకు గురియైన నరుని పరిహాసము చేయకుము. నరుని తగ్గించుటకు హెచ్చించుటకు గూడ ప్రభువే సమరుడు.

12. నీసోదరుని మీద చాడీలు చెప్పవలెనని తలపకుము. నీ మిత్రుని మీద కొండెములు తల పెటకుము.

13. అసలు కొండెములు చెప్పకుము. వాని వలన ఏ ప్రయోజనమును లేదు.

14.పెద్దలున్న సభలో దీర్ఘోపన్యాసములు చేయకుము. ప్రార్థన చేయునపుడు చెప్పిన సంగతులనే చెప్పు కొనుచు పోవలదు.

15. వ్యవసాయము గాని, ఇతరములైన కాయ కష్టములను గాని తప్పించుకోవలదు. మ హోన్నతుడైన ప్రభువే వానిని నియమించెను.

16. పాపుల పక్షమున చేరకుము. పాపులు దేవుని శిక్షను తప్పించుకో జూలరు.

17. వినయమును ప్రదర్శింపుము. అగ్నికి, క్రిములకు ఆహుతియగుటయే దుర్మార్గులకు శిక్ష

18. డబ్బుకొరకై మిత్రునివదలుకోవలదు. మేలిమి బంగారముకొరకు సోదరుని విడనాడవలదు.

19. యోగ్యురాలు, వివేకవతియైన వధువు దొరకినపుడు ఆమెను పెండ్లియాడుటకు సంసిద్దముగా ఉండవలెను. మనోహరియైనభార్య బంగారముకంటె విలువకలది.

20. చిత్తశుద్ధితో పనిచేయు సేవకునకుగాని, పూర్ణ హృదయముతో శ్రమచేయు కూలివానికిగాని హాని చేయ రాదు.

21. బుద్ధిమంతుడైన బానిసను అత్మీయునిగా ఎంచి అభిమానింపుము. అతనికి స్వాతంత్య్రము  దయచేయుము.

22. నీకుగల పశువులను జాగ్రత్తగా మేపుకొనుము. ఆదాయము లభించెనేని వానిని ఉంచుకొనుము.

23. నీకు సంతానము కలరేని వారికి విద్యా బుద్ధులు నేర్పుము. చిన్న ప్రాయము నుండి క్రమ శిక్షణను గరపుము.

24. పుత్రికలు కలరేని వారిని శీలవతులనుగా తీర్చిదిద్దుము. వారిపట్ల నెక్కువ గారాబము చూపవలదు.

25. కుమార్తెకు పెండ్లి చేయువాడు దొడ్డకార్యము చేసినట్లగును. కాని ఆమెను వివేకముకల యువకునికి ఇమ్ము

26. నీ భార్య నీకు ప్రీతి కలిగించునదైనచో విడాకులీయవద్దు. కాని నీ కిష్టముకాని దైనచో, నమ్మవద్దు.

27. పూర్ణ హృదయముతో నీ తండ్రిని గౌరవింపుము. నిన్నుగన్న తల్లి పురిటినొప్పలను మరిచిపోవలదు.

28. నీకు ప్రాణమి చ్చిన వారు నీ జననీ జనకులు. వారిఋణమును నీవెట్ల తీర్చుకోగలవు?

29. పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపుము. ఆయన యాజకులను గౌరవింపుము.

30. నీ పూర్ణబలముతో నీ సృష్టి కర్తను ప్రేమింపుము. ఆయన యాజకులను ఆదుకొనుము.

31. దేవునికి భయపడి యాజకులను గౌరవింపుము. విద్యుక్త ధర్మముగా వారికీయవలసిన కానుకల నిమ్మ ప్రథమ ఫలములు, పాప పరిహార బల్యర్పణములు, బలి పశువు జబ్బ, బల్యర్పణములు, పవిత్రార్పణములను ఇమ్ము.

32. పేద సాదలకు దాన ధర్మములు చేయుము. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నిండుగా దీవించును.

33. బ్రతికున్న వారందరికి దానధర్మములు చేయుము. చనిపోయిన వారిని కూడ నెనరుతో స్మరించుకొనుము.

34. శోకతప్తులకు సానుభూతి చూపము. బాధార్తుల బాధలలో పాలు పంచుకొనుము.

35. వ్యాధిగ్రస్తులను సందర్శించుటలో అశ్రద్ధ చూపవలదు. అట్టి సత్కార్యములద్వారా ప్రజల మన్నన పొందుదువు.

36. ఒక దినమున నీవు మరణించి తీరుదువని నీవు చేయు కార్యము లన్నింటను గుర్తుంచుకొనుము. అప్పుడెన్నడు పాపము కట్టుకొనవు.