ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 6 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 6వ అధ్యాయము

 1. మిత్రుడుగా మెలగ వలసిన చోట శత్రువుగా మెలగవలదు. చెడ్డపేరు వలన నీవు అపకీర్తి తెచ్చుకొందువు. కల్లలాడు దుర్మార్గులకు అట్టిది చెల్లును.

2. ఆశాపాశములకు తావీయకుము. అవి నిన్ను ఎదువలె కొమ్ములతో పొడిచివేయును.

3. నీవు ఎండిపోయి, ఆకులను పండ్లను కోల్పోయిన చెట్టు వంటివాడ వగుదువు.

4. ఆశాపాశము వలన నరుడు చెడును. నీ శత్రువులు నిన్ను చూచి నవ్వుదురు.

5. మృదుభాషణము వలన చాలమంది స్నేహితులు కల్గుదురు, మర్యాద వర్తనము వలన మిత్రులు పెరుగుదురు.

6. నీకు పరిచితులు చాల మంది ఉండవచ్చు గాక! సలహా దారునిగా మాత్రము వేయి మందిలో ఒక్కని ఎన్నుకొనుము.

7. పరీక్షించి చూచినపిదపనేగాని ఎవనినైన మిత్రునిగా అంగీకరింపరాదు. త్వరపడి ఎవరిని నమ్మరాదు.

8. కొందరు తమకు అనుకూలముగా ఉన్నపుడు నీకు మిత్రులగుదురు. కాని ఆపదలువచ్చినపుడు నిన్ను పట్టించుకొనరు.

9. మరికొందరు ఏదో వివాదమును పరస్కరించుకొని నీ నుండి విడిపోయెదరు. ఆ వివాదమును ఎల్లరికిని తెలియజేసి నిన్ను చీకాకు పెట్టెదరు.

10-11. ఇంక కొందరు నీ యింట భుజింతురు. నీ కలిమిలో నీకు అంటి పెట్టుకొని ఉండి, నీ సేవకులకు ఆజ్ఞలిడుదురు. కాని నీకు ఆవదలు వచ్చినపుడు నీ చెంతకు రారు.

12. నీకు దీనదశ ప్రాప్తించినపుడు వారు నీకు విరోధులగుదురు. నీ కంటికి కూడ కన్పింప కుండ మరుగైపోవుదురు.

13. నీ శత్రువులకు దూరముగా నుండుము. నీ మిత్రులను జాగ్రత్తగా పరీక్షించు చుండుము.

14. నమ్మదగిన స్నేహితుడు సురక్షితమైన కోట వంటి వాడు. అట్టి వాడు దొరికినచో నిధి దారికినటే.

15. అతనికి వెల కట్టలేము, అతని విలువ అన్నిటిని మించినది.

16. అతడు కాయసిద్ధినొసగు రసాయనము వంటివాడు. దైవభీతి కలవారికే అట్టి స్నేహితుడు దొరకును.

17. దైవభీతి కల వానికి మంచి మిత్రులు దొరకుదురు. అతని మిత్రులు దైవభీతి కలవారే అగుదురు.

18. కుమారా! బాల్యము నుండి ఉపదేశమును నేర్చుకొనుము. ముదిమి పైబడు వరకు విజ్ఞానమును గడించుచుండుము.

19. రైతు పొలము దున్ని విత్తనములు నాటినట్లే నీవు విజ్ఞానార్థన కొరకు కృషి చేయుము. అప్పుడు నీకు చక్కని పంట లభించును. ఆ కృషిలో నీవు కొంత శ్రమపడ వలెను. కాని అనతి కాలముననే నీవు మంచి పంటను సేకరింతువు.

20. క్రమ శిక్షణకు లొంగని వారికి విజ్ఞానము కటువుగా నుండును. మూర్ఖుడు దీర్ఘకాలము విజ్ఞానముతో మానలేదు.

21. విజ్ఞాన మతనికి పెద్ద బండ వలె భారముగా చూపట్టగా శీఘ్రమే దానిని అవతలికి నేట్టివేయును.

22. విజ్ఞానము తన పేరుకు తగిన గౌరవము తెచ్చును. అది అందరిలో కనిపించదు.

23. కుమారా! నా హెచ్చరికలు ఆలింపుము, నా ఉపదేశమును నిరాకరింప కుము.

24. విజ్ఞానపు గొలుసులతో నీ పాదములను బంధించు కొనుము. దాని కాడిని నీ మెడ మీద పెట్టుకొనుము.

25. విజ్ఞా నమును నీ భుజముల మీద పెట్టుకొని మోయుము. దాని పగ్గములపట్ల అనిష్టము చూపకుము.

26. విజ్ఞానమును ప్రీతితో చేపట్టుము. హృదయ పూర్వకముగా దాని మార్గములలో నడువుము.

27. విజ్ఞానమును అన్వేషింపుము, అది నీకు దర్శనమిచ్చును. ఒకసారి దొరకిన తరువాత దానిని మరల చేజారిపోనీయ వద్దు.

28. కడన దాని వలననే నీవు హృదయ శాంతిని పొందుదువు. దానివలననే మహానందమును పొందుదువు.

29. విజ్ఞానపు గొలుసులు నీకు రక్షణదాయకములు. దాని కాడి నీకు గౌరవ సూచకమైన వస్త్రము వంటిది.

30. దాని కాడి నీకు బంగారు నగ వంటిది. దాని పగ్గములు అరుణ పట్టబంధముల వంటివి.

31. గౌరవ ప్రదమైన రాజ వస్త్రము వలె, వైభవోపేతమైన కిరీటమువలె నీవు విజ్ఞాన మును ధరింతువు.

32. నాయనా! నీకు కోర్కె కలదేని నేర్చుకొన వచ్చును. నీకు పట్టుదల కలదేని తెలివిని పొందవచ్చును.

33. నీకు వినుటకిష్టము కలదేని గ్రహింప వచ్చును. సావధాన ముగా విందువేని నీవు విజ్ఞానమును పొందుదువు.

34. నీవు పెద్దల యొద్దకు పొమ్ము జ్ఞాని నెవనినైన గుర్తుపట్టి అతనికి శిష్యుడవు కమ్మ

35. ధార్మిక బోధలను శ్రద్ధగా వినుము. విజ్ఞాన సూక్తులను వేనిని అలక్ష్యము చేయకుము.

36. జ్ఞాని ఎవడైన దొరకెనేని వేకువనే అతని యొద్దకు పొమ్ము నీ రాక పోకలతో అతని గడప అరిగిపోవునట్లు చేయుము.

37. ప్రభువు ఆజ్ఞలను ధ్యానింపుము. అతడి శాసనములను ఎల్ల వేళల అధ్యయనము చేయుము. అతడు నీమనస్సునకు ప్రబోధముకలిగించి, నీవు కోరుకొనిన విజ్ఞానమును దయచేయును.