ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 31 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 31వ అధ్యాయము

 1. సంపదలు కలవాడు జాగరణలు చేయుచు తన బరువును కోల్పోవును. సొత్తును గూర్చిన ఆందోళన అతని నిద్రను చెరచును.

2. సొమ్ము చేసికోవలెనను చింత, ఘోరవ్యాధివలె అతని నిద్రను పాడుచేయును.

3. ధనికుడు కష్టించి డబ్బు విస్తారముగా ప్రోగుజేసికొనును. తరువాత విశ్రాంతి తీసికొనుచు సుఖములు అనుభవించును.

4. దరిద్రుడు కష్టించి స్వల్పాదాయము గడించును. అతడు విశ్రాంతి తీసికొనునపుడు చేతిలో పైసా ఉండదు.

5. ధనాశ గలవాడు సత్పురుషుడు కాజాలడు. డబ్బు చేసికోగోరువాడు పాపమును కట్టుకొనును.

6. డబ్బువలన చాలమంది నాశనమైరి. ధనమువలన వారు వినాశనమునకు చిక్కిరి.

7. ధనమువలన సమ్మోహితుడగు వానికది ఉరియగును. మూర్ఖులు ఆ ఉరిలో తగుల్కొందురు.

8. పాపమార్గమున డబ్బు కూడబెట్టనివాడును, నిర్దోషియైన ధనికుడును ధన్యుడు.

9. అట్టివాడు దొరకెనేని అతనిని అభినందింపవలెను అతడు ధనికులెవ్వరును చేయలేని అద్భుతమును చేసెను.

10. ఈ పరీక్షలో నెగ్గినవాడు నిక్కముగా గర్వింపవచ్చును. పాపము చేయగలిగినా చేయనివాడును, పరుని మోసగింపగలిగినా మోసగింపనివాడును, ఎవడైనగలడా?

11. అట్టి వాడెవడైన వున్నచోఅతని సంపదలు స్థిరముగా నిలుచునుగాక! ప్రజలెల్లరు అతని మంచితనమును సన్నుతింతురు.

12. విందును ఆరగించుటకు కూర్చుండినపుడు నోరు తెరచి చూడకుము. ఇచట ఎన్ని పదార్ధములున్నవి అని ఆశ్చర్యవచనములు పలుకకుము.

13. దృష్టిదోషము చెడ్డదని ఎరుగుము. సృష్టిలో కంటికంటె పేరాశగలది ఏదియును లేదు కనుకనే అది మాటిమాటికి నీరుగార్చును.

14. నీ కంటికి కనిపించిన పదార్దములనెల్ల తీసికోవలదు. వానిని తీసికొనునపుడు తోటివారిని ప్రక్కకు త్రోయవలదు.

15. ఇతరుల కోరికలు కూడ నీ కోరికలవంటివే కనుక తోడివారిని అర్థము చేసికొని ఆదరముతో మెలగుము.

16. నీకు వడ్డించిన భోజనమును మర్యాదగా భుజింపుము. ఆత్రముతో తిందువేని ఎల్లరికి రోతపుట్టింతువు.

17. భోజనము చేసి ముగించు వారిలో, నీవు మొదటివాడవగుదువేని మర్యాదగానుండును మితిమీరి తిందువేని జనులు నిన్నుమెచ్చరు. 

18. పదిమందితో కలిసి భుజించునపుడు, అందరికంటే ముందుగా నీవు పదార్థములను తీసికోవలదు.

19. మర్యాద తెలిసినవాడు స్వల్పముగా భుజించును. కొద్దిగా తిన్నచో నిద్రించునపుడు ఆయాసపడనక్కరలేదు.

20. మితభోజనమువలన బాగుగా నిద్రపట్టును. వేకువనే ఉత్సాహముతో మేల్కొనవచ్చును. మితముమీరి తిన్నచో కడుపునొప్పియు, నిద్రపట్టమియు దాపురించును.

21. అమితముగా తిన్నచో వెలుపలికి వెళ్ళి వాంతి చేసికొనుము. అప్పుడు నీకు ఆరోగ్యము చేకూరును.

22. కుమారా! నా పలుకులు ఆలకింపుము. నన్ను నిర్లక్ష్యము చేయకుము. కడన నీవు నా మాటలు నిజమని గ్రహింతువు. నీవు చేయు పనులలోనెల్ల శ్రద్ధ పాటింపుము, రోగము నిన్ను పీడింపదు.

23. ఉదారముగా అన్నము పెట్టు గృహస్తుని ఎల్లరును మెచ్చుకొందురు. వారి మెప్పుకోలు ఉచితమైనదే.

24. కాని అరకొరగా అన్నము బెట్టువానిని అందరు నిందింతురు. వారినిందయు ఉచితమైనదే.

25. నీ గొప్పను నిరూపించుకొనుటకుగాను అమితముగా త్రాగకుము. మధువు వలన చాలమంది నాశనమైరి.

26. నిప్పు మరియు నీరు ఇనుము స్వభావమును పరీక్షించును. త్రాగి వాదులాడు గర్వాత్ములకు పరీక్ష ద్రాక్షరసము

27. మితముగా సేవించినచో ద్రాక్షరసము ఆ నరునికి అట్లే ఉత్తేజమునొసగును. ఆ మధువులేనిచో జీవితమున ఉత్తేజము యుండదు నరుల ఆనందము' కొరకు అది కలిగింపబడినది.

28. తగిన కాలమున తగినంతగా సేవించినచో ద్రాక్షరసము ఆనందోల్లాసములను చేకూర్చును.

29. కాని మితముమీరి త్రాగినచో అది ద్వేషమును, కలహమును, పతనమును తెచ్చి పెట్టును.

30. త్రాగి మత్తెక్కియున్న మూర్ఖుడు కోపముతో తనకు తానే కీడు చేసికొనును. ఆకులు , అతడు సత్తువ కోల్పోవును,  కొట్లాటలకును దిగును.

31. తోడివాడు విందులో ద్రాక్షారసమును సేవించుచుండగా నీ ఋణము తీర్చనందుకుగాను వానిని మందలింపకుము. అతడు సుఖించుచుండగా నీవు అతనిని చీవాట్లు పెట్టకుము. అతనితో తగవులాడుటకుగాని, నీ బాకీని చెల్లింపుమని పీడించుటకుగాని అది అదను కాదు.