ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 3 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 3వ అధ్యాయము

 1. బిడ్డలారా! మీ తండ్రినైన నా పల్కు లాలింపుడు. నేను చెప్పినట్లు చేసినచో మీకు భద్రత కల్గును.

2. బిడ్డలు తమ తండ్రిని గౌరవింపవలెను. తల్లికి బిడ్డల మీద హక్కును ప్రభువు కల్పించెను.

3. తండ్రిని గౌరవించువాడు తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేసికొనినట్లే,

4. తల్లిని సన్మానించువాడు నిధిని చేకొనినట్లే,

5. తండ్రిని సన్మానించు పుత్రుని అతని పుత్రులు సంతోషపెట్టుదురు. అతని ప్రార్థనను దేవుడు ఆలించును.

6. తండ్రిని ఆదరించువాడు దీర్గాయుష్మంతుడగును. తల్లిని సంతోష పెట్టవాడు దేవునికి విధేయుడైనట్లే,

7. పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు బానిసల వలె లొంగి యుండవలెను.

8. నీవు వాక్కు,క్రియలలో నీ తండ్రికి లొంగియుండుము. అప్పుడు నీవతని దీవెనలు పొందుదువు.

9. తండ్రి ఆశీస్సుల వలన బిడ్డల గృహములు వృద్ధిచెందును. తల్లి శాపమువలన పిల్లల కొంపలు కూలిపోవును.

10. నీవు కీర్తిని పొందుటకు నీ తండ్రిని అవమానపరపరాదు. తండ్రికి అవమానము కలిగినపుడు పుత్రునికి గౌరవము కలుగదు.

11. తండ్రిని సన్మానించుట వలన తనయుడు గౌరవము పొందును. తల్లిని అవమాన పరచు సంతానము నిందను తెచ్చుకొనును.

12. నాయనా! వృద్దుడైన నీతండ్రిని బాగుగా చూచుకొనుము. అతడు జీవించి యున్నంతవరకు కష్టపెట్టకుము.

13. అతనికి మతి తప్పినా నీవు ఆదరముతో చూడవలెను. నీవు బలముగ ఆరోగ్యముగ ఉన్నావు గనుక అతనిని అలక్ష్యము చేయరాదు.

14. నీవు నీ జనకునిపై చూపిన కరుణను దేవుడు విస్మరింపడు. ఆ కరుణ నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేసిపెట్టును.

15. నీవు ఇక్కట్టులో ఉన్నపుడు ప్రభువు నిన్ను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనును. ఎండవేడిమికి మంచువలె, నీ పాపములెల్ల కరిగిపోవును.

16. తండ్రిని పరిత్యజించువాడు దైవదూషకుని వంటి వాడు. తల్లికి కొపము రప్పించు వాడు దైవశాపమునకు గురియగును.

17. కుమారా! నీవు చేయు పనులన్నిట వినయముతో మెలగుము. బహుమతులిచ్చు వానికంటె గూడ వినయవర్తనుని నరులు అధికముగా మెచ్చుకొందురు.

18. నీవెంత అధికుడవో అంత వినయవంతుడవు కమ్ము అప్పుడు ప్రభువ మన్నను పొందుదువు.

19. గొప్ప వారు, పేరు ప్రసిద్దులు కలవారు చాలమంది కలరు. కాని ప్రభువు వినయాత్మలకు తన రహస్యములను ఎరిగించును.

20. ప్రభువు మహా ప్రభావము కలవాడయినా వినవ్రముల పూజలందుకొనును.

21. నీ శక్తికి మించిన కార్యములను అర్ధము చేసికోవలెనని యత్నము చేయకుము. నీకు అందనివిషయములను పరిశీలింప వలెనని ప్రయాసపడకుము.

22. నీకనుగ్రహింపబడిన ధర్మశాస్త్రము మీద మనసు నిల్పుము. దేవుడు రహస్యముగా ఉంచినవానిని నీవు తెలిసికోనక్కరలేదు.

23. కనుక నీకు మించిన విషయముల జోలికి పోవలదు. అసలు నీకీయబడిన ధర్మశాస్త్రమే నరుల బుద్ధికి మించినది.

24. స్వీయాభిప్రాయము వలన చాలమంది అపమార్గము పట్టిరి. వారి తప్పుడు భావములు వారి ఆలోచనలను మందగింప జేసినవి.

25. కన్నులు లేనివాడు చూడలేడు. జ్ఞానశూన్యుడు తనకు జ్ఞానమున్నట్లు వాదము చేయకూడదు.

26. మొండితనము కలవాడు కదన ఆపద తెచ్చుకొనును. అపాయముతో చెలగాటమాడువానిని ఆ అపాయమే నాశము చేయును.

27. పెడసరపు బుద్ధి కలవానికి అనేక ఆపదలు వచ్చును. పాపి పాపము మీద పాపము మూట కట్టుకొనును .

28. గర్వాత్ముని వ్యధలను తొలగించుటకు మందు లేదు. దుష్టత్వము వానిలో లోతుగా వ్రేళ్లు పాతుకొన్నది.

29. తెలివికలవాడు సూక్తులనుండి విజ్ఞానమును పొందును. నేర్చుకోవలెనను కోరిక కలదు కనుక, అతడు శ్రద్ధతో వినును.

30. జలములు మంటను చల్లార్చును. దానధర్మములు పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయును.

31. పరులకు ఉపకారము చేయువాడు తన భావిజీవితమును భద్రము చేసికొనినట్లే కష్టములు వచ్చినపుడు అతనికి సహాయము లభించును.