ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 22 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 22వ అధ్యాయము

 1. సోమరిపోతు అశుద్దము సోకిన రాతివంటి వాడు. అతని సిగ్గుమాలినతనమును జూచి ఎల్లరు అసహ్యించుకొందురు.

2. అతడు మల పిండము వంటివాడు. దానిని చేతిలోనికి దీసికొనినవాడు, అసహ్యముతో విసరికొట్టును.

3. పోకిరి బిడ్డకి తండ్రి అనిపించుకొనుట అవమానకరము. ఆడుబిడ్డ పుట్టుటవలన నష్టమే కలుగును.

4. తెలివితేటలు కల బాలికకు పెండ్లిఅగును. కాని సిగ్గు సెరములేని పిల్ల తండ్రియెదపై కుంపటి అగును.

5. పొగరుబోతు పడుచు తండ్రికి, మగనికికూడ తలవంపులు తెచ్చును. ఆ ఇరువురు ఆమెను చులకన చేయుదురు.

6. తగని సమయమున పిల్లలకు బుద్ధిచెప్పుట, శోకించువారికి సంగీతమును విన్పించుటవలెను నిరర్థకమైనది. కాని, వారిని మందలించి క్రమశిక్షణను నేర్చుట ఎల్లవేళల మంచిది.

7. మూర్ఖునికి విద్య గరపబూనుట పగిలిపోయిన కుండ పెంకులను అతికించుటవలె గాఢనిద్రలోనున్న వారిని లేపజూచుటవలె వ్యర్ధమైన కార్యము.

8. మూర్ఖునికి బోధించుట నిద్రతో తూలువానికి బోధించుట వంటిది. అంతయు విన్న పిదప అతడు నీవేమి చెప్పితివని అడుగును.

9. వినయ విధేయతలతో పెరిగిన పిల్లలను జూచినపుడు వారి తల్లిదండ్రులు తక్కువ స్థాయికి చెందిన వారు కారని గ్రహింతుము.

10. పొగరుబోతులుగ, మర్యాదలేనివారుగ . పెరిగిన పిల్లలు గౌరవముగల కుటుంబమునకుగూడ అపకీర్తి తెత్తురు

11. జ్యోతి ఆరిపోయినది కనుక మృతునికొరకు విలపింతుము. తెలివి కొరత పడినది కనుక మూర్ఖునికొరకు విలపింపవలెను.

12. మృతునికొరకు ఏడునాళ్ళు విలపింతుము. కాని మూర్ఖుడైన మృతుని కొరకు వాని జీవితాంతము విలపింపవలెను.

13. మూర్ఖుని దగ్గరకు వెళ్లవద్దు. అతనితో ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దు. అతని దగ్గరకు వెళ్ళినచో నీకు తిప్పలు తప్పవు. అతని స్పర్శవలన నీకు కళంకము సోకును. వానికి దూరముగానున్నచో నీకు మనశ్శాంతి కలుగును. వాని మూర్ఖత్వము వలన నీవు విసుగు చెందనక్కరలేదు.

14. సీసము కన్న బరువైనదేమిటి?  నిక్కముగా మూర్ఖుడే.

15. ఇసుక, ఉప్పు, ఇనుము బరువు కంటె మూర్ఖుని బరువెక్కువ.

16. భూకంపము వచ్చినను కూలిపోని విధమున కొయ్యదూలమును ఇంటికి అమర్చుదురు. అట్లే విజ్ఞానమున శిక్షణనొందిన నరుడు ఆపత్కాలమున కూలిపోడు.

17. చక్కగా ఆలోచించు మేధస్సు, చిత్రములు గీసిన నునుపైన గోడవంటిది.

18. ప్రహరి గోడమీద పోసిన చిన్నరాళ్ళు, పెనుగాలికి నిలువవు. అట్లే వెఱ్ఱి మొఱ్ఱి  తలపులతో తనకు తానే భయపడు మూర్ఖుడు, కష్టమైన సంఘటనములకు తట్టుకొని నిలువజాలడు.

19. కంటికేదైన పొడుచుకొనినచో నీరు కారును.  అట్లే హృదయమును గాయపరచినచో కోపతాపములు కలుగును.

20. రాయి విసరినచో పక్షులు ఎగిరిపోవును. స్నేహితుని అవమానించినచో చెలిమి చెడిపోవును

21. నీవు నీ స్నేహితునిమీద కత్తిదూసినను నిరాశ పడనక్కరలేదు. మరల సఖ్యత కలిగించుకో వచ్చును.

22. అతనితో ఘర్షణనకు దిగినను. చింతింపనక్కరలేదు, మరల రాజీపడవచ్చును. కాని అవమానము, అహంకారము, రహస్యములను బయలుపరచుట, వెన్నుపోట్లు పొడుచుట అను బుద్ధిగలవానిని ఏ మిత్రుడు సహింపలేడు.

23. తోటివాడు పేదవాడుగనున్నపుడే అతనికి నీమీద నమ్మకము కలుగునట్లు చేసికొనుము. తరువాత అతడు వృద్ధిలోనికి వచ్చినపుడు నీవు అతని సిరిని అనుభవింపవచ్చును.

24. పొగలు, సెగలు నిప్పుమంటలకు సూచనలు. అట్లే పరావమానములు హత్యలకు సూచనలు.

25. నేను మిత్రునికి ఆశ్రయమిచ్చుటకు వెనుకాడను. అతడు అవసరము కలిగి వచ్చినపుడు మొగము తప్పించుకొనను.

26. ఆ మిత్రుని వలన నాకు కీడు కలిగెనేని, ఆ సంగతి తెలిసిన వారెల్ల, అతనిపట్ల మెలకువతో ప్రవర్తింతురు.

27. నా నోటికి ఎవరైన కావలియుండి విజ్ఞతతో నా పెదవులను మూయించిన ఎంత బాగుండును! అప్పుడు నేను తప్పులు చేయకుందును, నా జిహ్వ నన్ను నాశనము చేయకుండును.