ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 2 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 2వ అధ్యాయము

 1. కుమారా! నీవు దేవుని సేవింపగోరెదవేని పరీక్షకు సిద్దముగా ;నుండుము.

2. చిత్తశుద్ధితో, పట్టుదలతో మెలగుము. ఆపదలు వచ్చినపుడు నిబ్బరముగా నుండుము.

3. ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.

4. నీకెట్టి ఆపదలు వచ్చిన వానినెల్ల అంగీకరింపుము. శ్రమలు కలిగినను సహనముతో ఉండుము.

5. కుంపటిలో పుటము వేయుట బంగారమునకు పరీక్ష. శ్రమలకు గురియగుట నరునికి పరీక్ష

6. ప్రభువును నమ్మెదవేని ఆయన నిన్ను కాపాడును. ఋజు మార్గమున నడచుచు ప్రభువును విశ్వసింపుము.

7. దైవభీతి కలవారందరు ప్రభుని దయకొరకు వేచియుండుడు. అతనిని విడనాడెదరేని మీరు తప్పక నశించెదరు.

8. దైవభీతి కలవారందరు ప్రభుని నమ్ముడు. మీరు బహుమతిని పొందెదరు.

9. దైవభీతి కల వారందరు శుభముల నాశింపుడు. ప్రభువునుండి కరుణ, నిత్యానందము పొందుడు.

10.పూర్వ తరములను పరిశీలించి చూడుడు ప్రభువును నమ్మిన వాడెవడైన భంగపడెనా? నిరంతర దైవభీతి కలవానినెవనినైన ప్రభువు చేయివిడచెనా? తనకు మొరపెట్టిన వానినెవనినైన ఆయన అనాదరము చేసెనా?

11. ప్రభువు దయ, కనికరముకలవాడు. ఆయన మనపాపములను మన్నించును. ఆపదలలో నుండి మనలను కాపాడును.

12. పిరికివారు అధోగతి పాలయ్యెదరు. ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టు పాపులు నాశనమయ్యెదరు.

13. ధైర్యము కోల్పోవు వారు చెడుదురు. వారు విశ్వాసమును కోల్పోయిరి కనుక వారి నెవరును రక్షింపరు.

14. పోరాటము నుండి వైదొలగువారికి అనర్ధము కలుగును. ప్రభువు తీర్పు తీర్చుటకు వచ్చినపుడు వారికి దిక్కెవరు?

15. దైవభీతి కలవారు ప్రభువు ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘింపరు. దైవప్రేమ కలవారు ప్రభువు మార్గములను విడనాడరు.

16. దైవభీతి కలవారు ప్రభువునకు ప్రియము గూర్తురు. దైవప్రేమ కలవారు ధర్మశాస్త్రమునకు బద్దులగుదురు.

17. దైవభీతి కలవారు దేవుని సేవించుటకు సిద్దముగా ఉందురు. దేవుని యెదుట వినయ విధేయతలను ప్రదర్శింతురు.

18. వారు "మేము దేవుని పాలబడెదముకాని నరుల పాలబడుటకు ఇష్టపడము. ఆ ప్రభువు మాహాత్మ్యము వలెనే ఆయన కరుణయు ఘనమైనది" అని పల్కుదురు.