ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 12 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 12వ అధ్యాయము

 1. ఉపకారము చేయగోరెదవేని యోగ్యులెవరో పరిశీలింపుము. అప్పుడు నీ సత్కార్యము వ్యర్థముకాదు.

2. భక్తిపరునికి చేసిన ఉపకారమునకు అతనినుండి కాకున్నను, దేవుని నుండియైనను బహుమతి లభించును.

3. ఎల్లవేళల దుష్కార్యములు చేయువానికి, ఏనాడు దానధర్మములు చేయనివానికి మేలు కలుగదు.

4. దైవభక్తి కలవారికేగాని పాపాత్ములకు ఉపకారము చేయవద్దు.

5. వినయవంతునికి సహాయము చేయవలెను గాని భక్తిహీనునికి చేయరాదు. భక్తిలేని వానికి అన్నము పెట్టినచో అతడు నీ కరుణను విస్మరించి నీ మీద తిరుగబడును. నీవతడికి చేసిన మంచికిగాను రెండంతలు అదనముగా చెడ్డను అనుభవింప వలసివచ్చును.

6. మహోన్నతుడైన ప్రభువుకూడ పాపాత్ములను అసహ్యించుకొనును. వానిని శిక్షించితీరును.

7. సత్పురుషులకు దానము చేయవలెను. పాపాత్ములకు సహాయము చేయరాదు.

8. సంపదలలో మంచిమిత్రుని గుర్తింపజాలము. కాని ఆపదలలో చెడ్డమిత్రుని తప్పక గుర్తింపవచ్చును.

9. ఆపదలలో మిత్రులుకూడా మనలను విడిచిపోయెదరు. కాని, సంపదలలో చెడ్డవారును మిత్రులవలె నటింతురు.

10. చెడ్డ స్నేహితుని ఎప్పుడును నమ్మరాదు. త్రుప్పు లోహమునువలె  అతని దుష్టత్వము మనలను నాశనము చేయును

11. దుష్టుడు నక్కవినయములతో దండము పెట్టినను అతనినిగూర్చి జాగ్రత్తగా ఉండవలెను కంచుటద్దము మీది త్రుప్పువలె ఉండు వానిని తుడిచి వేయవలెను. అప్పుడు ఆ త్రుప్పు ఎట్టి హానియు చేయదు.

12. దుష్టమిత్రుని నీ ఎదుట ఉండ నిచ్చెదవేని అతడు నిన్ను ప్రక్కకునెట్టి, నీ స్థానమును ఆక్రమించుకోవచ్చును. అతనిని నీ కుడిప్రక్కన కూర్చుండనిచ్చెదవేని నీ పీఠమును కాజేయజూచును. అప్పుడు నీవు నా మాటలలోని సత్యమును గ్రహింతువు. నా పలుకులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని పశ్చాత్తాపపడెదవు

13. పాములనాడించు వానిని పాము కరచినచో, వన్యమృగములను మచ్చిక చేయువానికి మృగము హానిచేసినచో, ఎవరైన దుఃఖింతురా?

14. పాపాత్ములతో దిరుగుచు వారి పాపకార్యములలో పాల్గొనువాని విషయముకూడ అంతియే.

15. దుష్టమిత్రుడు కొంతకాలము నీ చుట్టు తిరుగవచ్చుగాక ! కష్టములు రాగానే నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోవును.

16. దుష్టునికి పెదవులమీద తేనెయుండును. అతడు హృదయములో మాత్రము నిన్ను గోతిలో కూలద్రోయవలెనని కోరుకొనుచుండును. ఈ అతడు నీ కష్టములలో సానుభూతి చూపుచున్నట్లే నటించును. కాని అవకాశము దొరికినపుడు నీ ప్రాణము తీయును

17. నీకు కష్టములు వచ్చినపుడు అతడు నీ ఎదుటికి వచ్చును. కాని నీకు సాయము చేయుచున్నట్లే నటించి నిన్ను గోతిలో ద్రోయును.

18. ఆ మీదట సంతసముతో చేతులు చరచి తలయాడించును. తాను మరొక వ్యక్తిగా మారిపోయి నీ మీద పుకార్లు పుట్టించును.మన స్తోమతకు తగిన వారితోనే కలియవలెను.