ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 10 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 10వ అధ్యాయము

 1.విజ్ఞతగల పాలకుడు తన ప్రజలకు శిక్షణ నిచ్చును. అతని పరిపాలన క్రమబద్ధముగా ఉండును.

2.పాలకుడెట్టివాడో ఉద్యోగులును అట్టి వారగుదురు. ప్రజలుకూడ అతని వంటి వారే అగుదురు.

3.విద్యా రహితుడైన రాజు ప్రజలను చెరచును, పాలకులు విజ్ఞలైనచో ప్రభుత్వము బాగు పడును.

4. ప్రభువే లోకమును పరిపాలించును, అతడు తగిన కాలమున తగిన వానిని పాలకుని చేయును.

5.ఆ పాలకుని విజయము ప్రభువు చేతిలో నుండును, ఏ అధికారి కీర్తియైన ప్రభువు మీదనే ఆధారపడి యుండును.

6. తోడి నరుడు చేసెడి ప్రతి తప్పిదమునకు కోపపడకుము. దురహంకారముతో అమర్యాదగా ప్రవర్తింపకుము.

7. దేవుడు, నరుడు కూడ గర్వమును ఏవగించుకొందురు. ఆ యిరువురు కూడ అన్యాయమును అసహ్యించుకొందురు.

8. అన్యాయము, అహంకారము, సంపదలు అను వాని వలన రాజ్యములు కూలి, జాతినుండి జాతికి మారుచుండును.

9. దుమ్మును, బూడిదయునైన నరులు ఏమి చూచుకొని గర్వపడవలెను? మనము బ్రతికి యుండగనే మన శరీరము క్రుళ్లిపోవును.

10. నరుని దీర్ఘవ్యాధి వైద్యుని చీకాకు పెట్టును, నేడు బ్రతికి యున్న రాజు కూడ రేపు చచ్చి శవమగును.

11.నరుడు చచ్చిన పిదప అతనికి దక్కునది పరుగులు, ఈగలు మాత్రమే.

12. సృష్టికర్తయైన ప్రభువును విడనాడుట గర్వమునకు తొలిమెట్టు, వాని హృదయము వాని సృ ష్టికర్తను విడనాడును.

13.పాపముతో గర్వము ప్రారంభ మగును, గర్వితులుగానే మనుగడ సాగించువారు మహా దు పులగుదురు. ప్రభువు అట్టి వారిని తీవ్ర శిక్షకు గురిచేసి సర్వనాశము చేయును.

14. ప్రభువు రాజులను సింహాసనము నుండి కూలద్రోసి, వినయాత్మలను గద్దెనెక్కించెను.

15. అన్య జాతులను సమూలముగా పెరికివేసి, వారి స్థానమున వినములను పాదుకొల్చెను. 

16. రాజ్యములను నాశముచేసి వానిని అడపొడ కానరాకుండ చేసెను.

17. అతడు కొన్ని రాజ్యముల నెంతగా నాశము చేసెననగా నేడు నేల మీద వాని పేరుకూడ విన్పింపదు.

18. దేవుడు నరులు కోపింపవలెనని కోరుకొనడు. కనుక నరులు ఉగ్రులగుట తగదు.

19. ప్రాణులలో గౌరవారులు ఎవరు? నరులు. ఆ నరులలో గౌరవారులు ఎవరు? దైవభీతికలవారు. నిందారులు ఎవరు? దైవాజ్ఞలు మీరువారు.

20. అనుచరులు తమ నాయకుని గౌరవింతురు. దైవభీతి కలవారిని దేవుడు గౌరవించును.

21. దైవభీతి విజయమునకు తొలిమెట్టు. కాని గర్వము, మూర్ఖత్వము అపజయమునకు సోపానములు.

22. ధనవంతులు, సుప్రసిద్దులు దరిద్రులెల్లరు కూడ దైవభీతియే తమ గొప్ప అని తలంపవలెను.

23. జ్ఞానియైన పేదవానిని చిన్నచూపు చూడరాదు. దుష్టుని గౌరవింపరాదు.

24. పాలకులు, న్యాయాధిపతులు, సుప్రసిద్దులు గౌరవింపదగినవారే. కాని వారెవరు దైవభీతికలవారి కంటె ఎక్కువవారు కారు.

25. తెలివిగల సేవకుని స్వేచ్చా పరులైన పౌరులు సేవింతురు. తాము తెలివి కలవారేని వారికి అది తప్పగా చూపట్టదు. వినయము, ఆత్మగౌరవము

26. నీవు పని చేయునపుడు నీ నైపుణ్యమును ప్రదర్శింప నక్కరలేదు. ఇక్కట్టులలో నున్నపుడు డాంభికము పనికి రాదు.

27. ప్రగల్భములు పల్కుచు ఆకటితో చచ్చుట కంటె కష్టపడి పనిచేసి నిండుగా తిండి సంపాదించుకొనట మేలు.

28. కుమారా! ఆత్మాభిమానమును, వినయమును కలిగియుండుము. నీకు తగినట్లుగానే నిన్ను నీవు గౌరవించుకొనుము.

29. తనను తాను నిందించుకొనుట వలన ప్రయోజనము లేదు. ఆత్మగౌరవము లేనివానిని ఇతరు లు గౌరవింతురా?

30. పేదలైనా తెలివికల వారిని గౌరవింపవచ్చును. ధనికులను వారి సంపదలను చూచి సన్మానింతురు.

31. పేదవానిగనే గౌరవింపబడినచో అతడు ధనికుడైనపుడు ఇంకను గౌరవము పొందునుకదా! ధనికునిగానున్నప్పుడే అవమానము కలిగినచో అతడు దరిద్రుడైనపుడు ఇంకను అవమానమును పొందునుకదా!