ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Sirach Chapter 1 in telugu || Telugu Catholic Bible || సీరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానగ్రంధము 1వ అధ్యాయము

 1. సర్వ విజ్ఞానము ప్రభువు నుండి వచ్చును. అది కలకాలము ఆయన చెంతనే ఉండును.

2. సముద్రపు ఇసుక రేణువులను, వర్ష బిందువులను, అనంతకాలపు దినములను గణీంపగల వాడెవడు?

3. ఆకాశము ఎత్తును, భూమి వైశాల్యమును, అగాధ విజ్ఞానముల లోతును తెలియగల వాడెవడు?

4. అన్నిటికంటె ముందుగా ప్రభువు విజ్ఞానమును సృజించెను. కావున వివేకము ఎల్లవేళల ఉన్నదియే.

5. ఆకాశమందలి దేవుని వాక్కే విజ్ఞానమునకు ఆధారము. శాశ్వతములైన ఆజ్ఞలు దానికి నిలయములు.

6. విజ్ఞానపు జన్మస్థానము ఎవరికి తెలియును? దాని తెలివిని ఎవరు గ్రహింపగలరు?

7. విజ్ఞానమునకు ఉండు తెలివిని ఎవరు అర్ధము చేసికోగలరు? దానికి ఉన్న అనుభవమును ఎవరు గ్రహింపగలరు?

8. జ్ఞానియైన వాడొక్కడే, అతడు మహా భయంకరుడు, సింహాసనాసీనుడైన ప్రభువు.

9. ఆయనే విజ్ఞానమును సృజించెను. దానిని పరిశీలించి చూచి దాని విలువను గ్రహించెను. తాను సృజించిన ప్రతి వస్తువును విజ్ఞానముతో నింపెను.

10. ప్రభువు ప్రతి నరునికి విజ్ఞానము నొసగెను. తనను ప్రేమించు వారికి మాత్రము దానిని సమృద్దిగా దయచేసెను.

11. ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు గలవారికి గౌరవాదరములను, సంతోష సౌభాగ్యములను చేకూర్చును.

12. దేవుని పట్ల భయ భక్తులు కలవాని హృదయము సంతసించును. అతడు సుఖ సంతోషములతో దీర్ఘకాలము జీవించును.

13. అట్టి వాడు ప్రశాంతముగా కన్నుమూయును. అతడు మరణించునపుడు ప్రభువు అతడిని దీవించును.

14. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపుట విజ్ఞానమునకు మొదటి మెట్టు. భక్తులు మాతృ గర్భము నుండియే విజ్ఞానమును పొందుదురు.

15. ఆదిమ కాలము నుండి విజ్ఞానము నరులతో వసించుచున్నది. భావి తరమువారు కూడ దానిని నమ్మెదరు.

16. దేవునిపట్ల భయభక్తులు చూపుటయే పరిపూర్ణ విజ్ఞానము. నరులు దాని ఫలములతో ఆనంద పరవశులగుదురు.

17. అది మన గృహములను, గాదెలను మనము కోరుకొనిన మంచి వస్తువులతో నింపును.

16. అతని దృష్టిలో మనము చలామణికాని నాణెముల వంటి వారలము. మన కార్యములు అశుద్ధమువలె నింద్యములైనవి. పుణ్యపురుషులు ఆనందముతో మరణింతురని అతని వాదము. దేవుడు తనకు తండ్రియని అతడు గొప్పలు చెప్పుకొనుచున్నాడు.

19. ప్రభువు తెలివిని వివేచనమును నరుల మీద క్రుమ్మరించును. అది తనను స్వీకరించు వారికి మహా గౌరవమును చేకూర్చి పెట్టును.

20. దేవునిపట్ల భయభక్తులు చూపుట విజ్ఞానమునకు మూలము. దీర్గాయువు దాని కొమ్మలు.

21. దేవుని పట్ల భయభక్తులు చూపినచో పాపము తొలగి పోవును. కోపము మటుమాయమైపోవును.

22. అనుచితమైన కోపము తగదు. అది కోపిష్టినే నాశము చేయును.

23. సహనవంతుడు తగిన సమయము కొరకు ఓపికతో వేచియుండును. కడన అతడు సంతోషము చెందును.

24. తగిన కాలము వచ్చువరకు అతడు నోరు విప్పి మాట్లాడడు. కనుక అతడి ఉచిత విజ్ఞతను ఎల్లరును మెచ్చుకొందురు.

25. విజ్ఞానము, వివేక సూక్తులకు నిధి వంటిది, కాని పాపాత్ములకు దైవభక్తి గిట్టదు.

26. నీవు విజ్ఞానమును ఆశింతువేని దైవాజ్ఞలను పాటింపుము. అప్పుడు ప్రభువు దానిని నీకు సమృద్ధిగా దయచేయును.

27. దైవభయమే విజ్ఞానము, ఉపదేశముకూడ.  విశ్వసనీయత, వినయము ప్రభువు మెచ్చెడి గుణములు.

28. నీవు దైవభీతిని విడనాడ వలదు. చిత్తశుద్ధి లేకుండ దేవుని పూజింప వలదు.

29. జనుల ముందు నటన చేయవలదు. నీ మాటలను అదుపులో ఉంచుకొనుము.

30. అహంకారముతో విఱ్ఱవీగెదవేని కూలిపోయెదవు. నగుబాట్లు కూడ తెచ్చుకొందువు. ప్రభువు నీ రహస్యములను వెల్లడి చేసి భక్త సమాజము ముందట నీకు తలవంపులు తెచ్చును. ఎందుకన, దైవభీతి లేనందున నీ హృదయము కపటముతో నిండెను.