ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Romans chapter 16 in Telugu || Telugu catholic Bible || రోమీయులకు వ్రాసిన లేఖ 16వ అధ్యాయము

 1. కెంకేయలోని క్రైస్తవ సంఘపు పరిచారకురాలు ఫేబీ అను మన సోదరిని మీకు సిఫారసు చేయుచున్నాను.

2. దైవ ప్రజలకు తగినట్లుగ ప్రభువు నామ మున ఆమెను స్వీకరింపుడు. ఆమెకు అవసరమైన సాయమును చేయుడు. ఏలయన, ఆమె అనేక మంది కిని, నాకును సహాయకురాలు.

3. క్రీస్తు యేసు సేవలో నా తోటిపనివారగు ప్రిస్కాకును, అక్విలాకును నా శుభాకాంక్షలు.

4. ఏలయన, నా కొరకై వారు ప్రాణములకు తెగించిరి. నేను వారికి కృతజ్ఞుడను. నేను మాత్రమే కాదు. అన్యుల సంఘములన్నియు వారికి కృతజ్ఞతను తెలుపుచున్నవి.

5. వారి యింట సమావేశమైయున్న క్రీస్తు సంఘమునకు శుభాకాంక్షలు. క్రీస్తును విశ్వసించుటలో ఆసియా మండలములో ప్రథముడును, నా ప్రియమిత్రుడును అగు ఎపైనెతుకు శుభాకాంక్షలు.

6. మీ కొరకై ఎంతయో శ్రమపడిన మరియకు శుభాకాంక్షలు.

7. నాతో పాటు చెరయందున్న నా బంధువులగు అంద్రోనికకును, యూనీయకును శుభాకాంక్షలు. వారు అపోస్తలులలో ప్రసిద్ధి చెందినవారు. పైగా నాకంటె ముందు క్రీస్తును విశ్వ సించినవారు.

8. క్రీస్తునందు నా ప్రియుడగు అంప్లీయతునకు నా శుభాకాంక్షలు.

9. అటులనే క్రీస్తు సేవలో నాతోటి పనివాడైన ఉర్భానునకును, మన ప్రియుడగు స్తాకునకును శుభాకాంక్షలు.

10. క్రీస్తునందు ఆమోదింపబడిన అపెల్లెకు శుభాకాంక్షలు. అరిస్టోబూలు కుటుంబమునకు శుభాకాంక్షలు.

11. నా బంధువగు హెరోది యోనునకును, నార్కిస్సు కుటుంబమునందలి క్రైస్తవ సోదరులకును శుభాకాంక్షలు.

12. ప్రభువు సేవలో కృషిచేయుచున్న త్రుఫైనా కును, త్రుఫోసాకును, ప్రభువుకొరకై ఎంతయో శ్రమపడిన ప్రియమైన పెర్సిసునకును శుభాకాంక్షలు.

13. ప్రభు సేవలో ఉత్తమకృషి చేసిన రూఫసునకును, నన్ను కుమారునిగా చూచుకొనిన అతని తల్లికిని శుభాకాంక్షలు.

14. అసుంక్రితు, ఫైగోను, హెర్మే, పత్రోబ, హేర్మాలకును, క్రైస్తవ సోదరులకు అందరికిని శుభాకాంక్షలు.

15. పిలోలోగు, జూలియాలకును, నెరెయకును, అతని సోదరికిని, ఒలింపాకును, వారితోటి క్రైస్తవులందరికిని శుభాకాంక్షలు.

16. పవిత్రమగు ముద్దుతో ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు పలుకుడు. క్రీస్తు సంఘములన్నియు మీకు శుభాకాంక్షలు పంపుచున్నవి.

17. సోదరులారా! మిమ్ము ఇట్లు అధించుచున్నాను. చీలికలు పుట్టించువారిని గూర్చియు, ప్రజల విశ్వాసమును తలక్రిందులు చేయువారిని గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడు. అట్టి వారు మీరు పొందిన ఉపదేశమునకు విరుద్ధముగ నుందురు. వారికి దూరముగ ఉండుడు.

18. ఏలయన, అట్టివారు తమ పొట్టలకే గాని మన ప్రభువగు క్రీస్తుకు సేవచేయు వారు కాదు. మంచి మాటలద్వారా, పొగడ్తల ద్వారా అమాయకుల మనసులను వారు మోసగింతురు.

19. మీ విధేయతనుగూర్చి అందరు వినియేయున్నారు. కనుకనే నేను మిమ్మును గూర్చి సంతోషించుచున్నాను. మీరు మంచి విషయమున వివేకవంతులై, చెడు విషయమున నిష్కపటులై ఉండవలెనని నా కోరిక.

20. మన సమాధానమునకు మూలమగు దేవుడు, త్వరలో సైతానును మీ పాదముల క్రింద చితుక తొక్కును. మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహము మీకు తోడగునుగాక!

21. నా తోటి సహచరుడు తిమోతి మీకు శుభాకాంక్షలను అందజేయుచున్నాడు. అటులనే సహచరులగు యూదులు లూసియ, యాసోను, సోసిపత్రులు కూడ శుభాకాంక్షలు పంపుచున్నారు.

22. ఈ లేఖను వ్రాసిన తెర్తియ అను నేనును మీకు ప్రభువు నందు శుభాకాంక్షలను అందించుచున్నాను.

23. నాకును, తన గృహమున చేరు సంఘమునకు కూడ ఆతిథ్యమిచ్చు గాయియు మీకు శుభాకాంక్షలను అందించుచున్నాడు. నగర కోశాధికారి అగు ఎరాస్తు, మన సోదరుడు క్వార్లు మీకు శుభమనుచున్నారు.

24. (మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తు అను గ్రహము మీ అందరితో ఉండును గాక! ఆమెన్.)

25. దేవునకు మహిమ కలుగునుగాక! ఆయన మీ విశ్వాసమున మీరు దృఢముగ నిలుచునట్లు చేయ గలడు. నా సువార్తను అనుసరించియు, యేసు క్రీస్తును గూర్చిన ప్రకటనను అనుసరించియు గతమున యుగ యుగములు గుప్తముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరుపబడిన పరమరహస్యమును అనుసరించియు ఆయన అటుల చేసెను.

26. కాని ఇప్పుడు ప్రవక్తల రచనల ద్వారా ఆ సత్యము ప్రత్యక్షము చేయబడినది. అందరును విశ్వసించి విధేయులగుటకు గాను నిత్యుడగు దేవుని ఆజ్ఞచే నేడు అది అన్ని జాతులకును తెలియజేయబడినది.

27. అ ద్వితీయుడును, సర్వజ్ఞుడును అగు దేవునకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా సర్వదా మహిమ కలుగును గాక! ఆమెన్.