ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Revelation chapter 21 || Telugu Catholic Bible || యోహాను వ్రాసిన దర్శన గ్రంధము 21వ అధ్యాయము

 1. అంతట నేను ఒక క్రొత్త దివిని, క్రొత్త భువిని చూచితిని. మొదటి దివియు, భువియు అదృశ్య మయ్యెను. సముద్రము కూడ అదృశ్యమయ్యెను.

2. అనంతరము దివియందలి దేవునినుండి దిగివచ్చు చున్న పవిత్ర నగరమగు నూతన యెరూష లేమును కాంచితిని. ఆమె తన భర్తను చేరబోవుటకు వస్త్రధారణము ఒనర్చుకొని సిద్ధపడిన వధువువలె ఉండెను.

3. సింహాసనమునుండి ఒక గంభీరధ్వని వెలువడుట నేను వింటిని. “ఇక దేవుడు మానవులతోనే నివసించును! ఇక ఆయన వారితోనే నివసించును! వారే ఆయన ప్రజలు.స్వయముగ దేవుడే వారితో ఉండును. ఆయన వారికి దేవుడగును.

4. వారి నేత్రముల నుండి వెలువడు కన్నీటిని ఆయన తుడిచివేయును. ఇక, మృత్యువుగాని, దుఃఖముగాని, ఏడుపుగాని, బాధ గాని, ఏ మాత్రము ఉండబోదు. పాత విషయములు గతించినవి” అని ఆ గంభీర స్వరము పలికెను.

5. అంతట సింహాసనాసీనుడు, “ఇప్పుడు అన్నిటిని క్రొత్తగా సృష్టించెదను!" అని పలికెను. “ఇది నిజము. విశ్వసనీయము. కనుక వ్రాతపూర్వకముగా ఉంచుము!” అని ఆయన నాతో చెప్పెను.

6. ఇంకను ఆయన, “సమాప్తమైనది! ఆల్పా, ఓమేగ నేనే. ఆదియును, అంత్యమును నేనే! దాహముగొన్న వ్యక్తిని జీవజలపు ఊటనుండి ఉచితముగా త్రాగనిత్తును.

7. జయమును పొందు వ్యక్తికి నేనే దేవుడను. అతడు నా పుత్రుడు. ఈ వరమును అతడు నానుండి పొందును.

8. కాని పిరికివారికిని, వక్రబుద్ధులకును, విశ్వాస రహితులకును, హంతలకును, వ్యభిచారులకును, మాంత్రికులకును, విగ్రహారాధకులకును, అసత్య వాదులకును గంధకయుక్తమైన అగ్నిగుండమే తగిన స్థలము. అదియే రెండవ మరణము” అని పలికెను.

9. అంతిమ సప్తజాడ్యములుగల సప్త పాత్రలను ధరించిన ఏడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు నన్ను సమీపించి “గొఱ్ఱెపిల్లకు భార్యయగు వధువును చూపెదను రమ్ము!” అని పిలిచెను.

10. అంతట ఆత్మయందు ఆ దేవదూత నన్ను ఒక మహోన్నత పర్వత శిఖరమునకు చేర్చెను. దివియందుండి, దేవునినుండి, దివ్య వైభవముతో వెలుగొందుచు, దిగివచ్చుచున్న పవిత్రనగరమగు యెరూషలేమును నాకు అతడు చూపెను.

11. ఒక అమూల్య రత్నమువలెను, సూర్య కాంతమణివలెను, స్ఫటికమువలెను, స్వచ్చముగను ఆ నగరము ప్రకాశించెను.

12. ఆ నగరము చుట్టు ఒక మహోన్నతమగు గోడ ఉండెను. ఆ గోడకు పండ్రెండు ద్వారములు ఉండెను. ఆ పండ్రెండు ద్వారములును పండ్రెండు మంది దేవదూతల నిర్వహణలో ఉండెను. ఆ పండ్రెండు ద్వారములపై యిస్రాయేలు ప్రజల పండ్రెండు గోత్రములపేర్లును వ్రాయబడి ఉండెను.

13. తూర్పున మూడు, దక్షిణమున మూడు, ఉత్తరమున మూడు, పశ్చిమమున మూడు ద్వారములుండెను.

14. ఆ నగరపు గోడ పండ్రెండు పునాదులపై నిర్మింపబడెను. వాటిపై గొఱ్ఱెపిల్లయొక్క పండ్రెండు అపోస్తలుల నామములు లిఖింపబడి ఉండెను.

15. నాతో మాట్లాడిన దేవదూత వద్ద, నగరమును, నగరద్వారములను, దాని గోడలను, కొలుచుటకు ఒక బంగారపు కొలబద్ద ఉండెను.

16. ఆ నగరము పొడవు, వెడల్పులు సమానముగా ఉండి సమచతురస్రమై ఉండెను. ఆ దేవదూత నగరమును తన కొలబద్దతో కొలిచెను. అది పదిహేను వందల మైళ్ల పొడవును, అంతే వెడల్పు, అంతే ఎత్తు గలదై ఉండెను.

17. ఆ దేవదూత నగరపు గోడను గూడ కొలిచెను. అది మనుష్యుని కొలత చొప్పున నూట నలువది నాలుగు మూరలైనది, ఆ కొలత దూతకొలతయే,

18. గోడ సూర్యకాంతమణులతో పొదగబడినది. నగరము స్వచ్చమగు బంగారముతో కట్టబడెను. గాజువలె నిర్మలమైయుండెను.

19. ఆ నగర ప్రాకారపు గోడ పునాది రాళ్ళు అమూల్యములగు రత్నాదులచే అలంకరింపబడి ఉండెను. మొదటి పునాది రాయి సూర్యకాంతమణి. రెండవది నీలమణి. మూడవది రత్నము. నాలుగవది మరకతము.

20. ఐదవది గోమేధికము. ఆరవది. కెంపు. ఏడవది చంద్రకాంతమణి, ఎనిమిదవది గరుడపచ్చ, తొమ్మిదవది పుష్య రాగము. పదియవది వైడూర్యము, పదునొకండవది పద్మరాగము. పండ్రెండవది ఊదామణి.

21.పండ్రెండు ద్వారములును పండ్రెండుముత్యములు. ఒక్కొక్క ద్వారమును ఒక్కొక్క ముత్యముచే చేయబడి యుండెను. ఆ నగర వీధులు సువర్ణమయమై గాజువలె పారదర్శకముగ ఉండెను.

22. ఆ నగరమున ఎచటనను నాకు దేవాలయము గోచరింపలేదు. ఆ నగరమునకు సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడగు ప్రభువును, గొఱ్ఱెపిల్లయును దేవాలయము గదా!

23. ఆ నగరమునకు సూర్య చంద్రుల వెలుగే అవసరము లేకుండెను. దేవుని తేజస్సు ఆ నగరమును దేదీప్యమానముగ చేయును. గొఱ్ఱెపిల్లయే ఆ నగరమునకు దీపము.

24. ప్రపంచ ప్రజలు దాని వెలుగుచే నడువగలుగుదురు. భూపాలురు తమ వైభవమును దానిలోనికి తీసుకొని వత్తురు.

25. ఆ నగర ద్వారములు దినమంతయు తెరువబడియే ఉండును. అటరాత్రి అనునది ఉండదు. కనుక ఆ ద్వారములు ఎన్నడును మూయబడవు.

26. పెక్కు జాతుల ఘనతయు, భాగ్యమును ఆ నగరమునకు కొనిరాబడును.

27. కాని కలుషితమైనది ఏదియు ఆ నగరమున ప్రవేశింపదు. అట్లే దుష్కార్యము లొనర్చి నవారు, అసత్యవాదులు అట ప్రవేశింపరు. ఆ గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమున ఎవరి పేర్లు వ్రాయబడి ఉన్నవో వారు మాత్రమే ఆ నగరమున ప్రవేశింతురు.