ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Luke chapter 3 || Telugu catholic Bible || లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము

 1. అది తిబేరియ చక్రవర్తి పరిపాలన కాలములో పదునైదవ సంవత్సరము. యూదయా మండలమునకు పోంతు పిలాతు పాలకుడు. గలిలీయకు హేరోదు, ఇతూరయా, త్రకోనితిసు ప్రాంతములకు అతని సోదరుడు ఫిలిప్పు, అబిలేనేకు లిసాన్యా అధిపతులు.

2. అన్నా, కైఫా ప్రధానార్చకులు. అప్పుడు ఎడారిలో ఉన్న జెకర్యా కుమారుడగు యోహానుకు దేవుని వాక్కు వినిపించెను.

3. అతడు యోర్దాను నదీ పరిసర ప్రదేశములందంతట సంచరించుచు పాపక్షమాపణ పొందుటకై పరివర్తనముచెంది, బప్తిస్మము పొందవలెనని ప్రకటించుచుండెను.

4. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథమందు ఇట్లు వ్రాయబడెను: 'ప్రభువు మార్గమును సిద్ధమొనర్పుడు, ఆయన త్రోవను తీర్చిదిద్దుడు' అని ఎడారిలో ఒక వ్యక్తి కేకలిడుచుండెను.

5. ప్రతిలోయ పూడ్చబడును, పర్వతములు, కొండలు సమము చేయబడును, వక్రమార్గములు సక్రమము చేయబడును, కరకు మార్గములు నునుపు చేయబడును.

6. సకల మానవులు దేవుని రక్షణమును గాంచుదురు.

7. తనవలన బప్తిస్మము పొందుటకు వచ్చిన జనసమూహములతో యోహాను “ఓ సర్పసంతానమా! రానున్న కోపాగ్నినుండి తప్పించుకొను మార్గమును మీకు సూచించినదెవరు?

8. మీరు ఇక హృదయ పరివర్తనమునకు తగిన పనులుచేయుడు. 'అబ్రహాము మా తండ్రి' అని మీలోరు తలపవలదు. దేవుడు ఈ రాళ్ళనుండి సైతము అబ్రహామునకు సంతానము కలుగజేయగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. ఇప్పుడే వృక్షములను కూకటి వేళ్ళతో పెకలించి, ఛేదించుటకు గొడ్డలి సిద్ధముగా ఉన్నది. మంచిపండ్లను ఈయని ప్రతి వృక్షము నరకబడి అగ్నికి ఆహుతి అగును” అని చెప్పెను.

10. అందులకు జనులు “మేము ఏమిచేయ వలయును?” అని యోహానును అడుగగా,

11. “రెండు అంగీలున్న వ్యక్తి ఏమియు లేనివానికి ఒక దానిని ఈయవలయును. భోజనపదార్ధములు ఉన్న వాడు కూడ అట్లే చేయవలయును” అని యోహాను సమాధానము ఇచ్చెను.

12. ఆ తరువాత సుంకరులు బప్తిస్మము పొందుటకు వచ్చి, “బోధకుడా! మా కర్తవ్యము ఏమి?” అని అడుగగా

13. అతడు వారితో “నిర్ణయింపబడిన పన్నుకంటే అధికముగా మీరు ఏమియు తీసికొనవలదు” అని పలికెను.

14. రక్షకభటులు కొందరు వచ్చి, “మేము ఏమి చేయవలెను?" అని ప్రశ్నింపగా, “బలాత్కారముగాగాని, అన్యాయా రోపణవలనగాని, ఎవ్వరిని కొల్లగొట్టవలదు. మీ వేతనముతో మీరు సంతృప్తిపడుడు” అని యోహాను వారికి సమాధానము ఇచ్చెను.

15. ఇది చూచిన ప్రజలు ఈ యోహానే క్రీస్తేమో! అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనుచుండగా

16. యోహాను వారితో ఇట్లనెను: “నేను నీటితో మీకు బప్తిస్మము ఇచ్చుచున్నాను. కాని, నాకంటె అధికుడు ఒకడు రానున్నాడు. నేను ఆయన పాదరక్షల వారును విప్పుటకైనను యోగ్యుడను కాను. ఆయన మీకు పవిత్రాత్మతోను, అగ్నితోను జ్ఞానస్నానము చేయించును

17. తూర్పారబట్టుటకు ఆయన చేతియందు చేట సిద్ధముగా ఉన్నది. ఆయన తన గోధుమధాన్యమును తూర్పారపట్టి గింజలను గిడ్డంగులయందు భద్రపరచి, పొట్టును ఆరనిఅగ్నిలో వేసి కాల్చివేయును.”

18. ఇట్లు యోహాను అనేక విధముల ప్రజలను హెచ్చరించుచు సువార్తను ప్రబోధించుచుండెను.

19. అధిపతియగు హేరోదును, అతని సోదరుని భార్య హేరోదియా విషయమునను, అతని ఇతర దుష్కార్యముల విషయమునను యోహాను మందలించెను.

20. ఈ దుష్కార్యములు చాలక, హేరోదు యోహానును కారా గారమున బంధించెను.

21. జనులందరు బప్తిస్మముపొందిన పిదప యేసు కూడ బప్తిస్మముపొంది, ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరువబడి

22. పవిత్రాత్మ శరీరరూపమున పావురమువలె ఆయనపై దిగివచ్చెను. ఆ సమయ మున “నీవు నా ప్రియమైన కుమారుడవు. నిన్ను గూర్చి నేను ఆనందించుచున్నాను” అని ఆకాశమునుండి ఓ దివ్యవాణి విన వచ్చెను.

23. యేసు బోధింప ఆరంభించినపుడు ఆయనకు రమారమి ముప్పదిసంవత్సరముల ప్రాయము ఉండెను. ఆయన యోసేపు కుమారుడని చెప్పబడుచుండెను. యోసేపు హేలీకి,

24. హేలీ మత్తతకు, మత్తత లేవీకి, లేవీ మెల్కికి, మెల్కి యన్నయికు, యన్నయి యోసేపునకు,

25. యోసేపు మత్తతియాకు, మత్తతియా ఆమోసునకు, ఆమోసు నహూమునకు, నహూము ఎస్లికి, ఎస్లి నగ్గయికి,

26. నగ్గయి మయతునకు, మయతు మత్తతియనకు, మత్తతియ సిమియనకు, సిమియ యోసేకునకు, యోసేకు యోదానకు,

27. యోదా యోహననునకు, యోహనను రేసానకు, రేసా సెరుబ్బాబెలునకు, సెరుబ్బాబెలు షయల్తీయేలునకు, షయల్తీయేలు నేరికి,

28. నేరి మెల్కికి, మెల్కి అద్దికి, అద్ది కోసామునకు, కోసాము ఎల్మదామునకు, ఎల్మదాము ఏరునకు,

29. ఏరు యోషువానకు, యోషువా ఎలీయెజెరునకు, ఎలీయెజెరు యోరీమునకు, యోరీము మత్తతునకు, మత్తతు లేవికి,

30. లేవి సిమియోనుకు, సిమియోను యూదాకు, యూదా యోసేపునకు, యోసేపు యోనామునకు, యోనాము ఎల్యాకీమునకు,

31. ఎల్యాకీము మెలెయానకు, మెలేయా మెన్నానకు, మెన్నా మత్తతానకు, మత్తతా నాతానునకు, నాతాను దావీదునకు,

32. దావీదు యీషాయికి, యీషాయి ఓబేదునకు, ఓబేదు బోవజునకు, బోవజు శల్మానునకు, శల్మాను నయసోనునకు,

33. నయసోను అమ్మినాదాబునకు, అమ్మినాదాబు ఆరామునకు, ఆరాము ఎస్రోమునకు, ఎస్రోము పెరెసుకున, పెరెసు యూదాకు,

34. యూదా యాకోబునకు, యాకోబు ఈసాకునకు, ఈసాకు అబ్రహామునకు, అబ్రహాము తేరాకు, తేరా నాహోరునకు,

35. నాహోరు సెరూగునకు, సెరూగు రయూనకు, రయూ వెలేగునకు, పెలేగు హెబెరునకు, హెబెరు శేలేనకు,

36. శేలే కేయినానునకు, కేయినాను అర్పక్షదునకు, అర్పక్షదు షేమునకు, షేము నోవాకు, నోవా లెమెకునకు,

37. లెమెకు మెతూషెలనకు, మెతూషెల హనోకునకు, హనోకు యెరేదునకు, యెరేదు మహలలేలునకు, మహలలేలు