ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 5 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 5వ అధ్యాయము

 1. ఆదాము వంశీయుల వృత్తాంతము ఇది. దేవుడు ఆదామును సృష్టించినప్పుడు అతనిని తనను పోలినవానిగా చేసెను.

2. వారిని స్త్రీ పురుషులనుగా చేసెను. వారిని సృష్టించినప్పుడే ఆశీర్వదించి వారికి “నరుడు” అను పేరు పెట్టెను.

3. ఆదాము నూటముప్పది యేండ్ల వయస్సున తన పోలికయున్న రూపముగల కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెట్టెను.

4. షేతు పుట్టిన తరువాత ఆదాము ఎనిమిదివందలయేండ్లు బ్రతికెను. అతనికి ఇంకను కుమారులు కుమార్తెలు కలిగిరి.

5. అతడు తొమ్మిదివందలముప్పది యేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

6-7. ఎనోషు పుట్టినపుడు షేతు వయసు నూట ఐదేండ్లు, తరువాత అతడు ఎనిమిదివందల యేడేండ్లు జీవించి కుమారులను, కుమార్తెలను కనెను.

8. షేతు తొమ్మిదివందల పండ్రెండేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

9-10. కేనాను పుట్టినప్పుడు ఎనోషు తొంబది. యేండ్లవాడు. తరువాత ఎనోషు ఎనిమిదివందల పదునైదేండ్లు జీవించి, కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

11. అతడు తొమ్మిది వందల ఐదేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

12-13. మహలలేలు పుట్టినపుడు కేనాను వయస్సు డెబ్బది యేండ్లు. అతడు పుట్టిన తరువాత కేనాను ఎనిమిదివందల నలువదియేండ్లు జీవించి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

14. అతడు తొమ్మిదివందల పదియేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

15-16. మహలలేలు అరువది అయిదు యేండ్లప్పుడు యెరెదును కనెను. తరువాత అతడు ఎనిమిదివందల ముప్పదియేండ్లు జీవించి, కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

17. మహలలేలు ఎనిమిది వందల తొంబది అయిదేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

18. యెరెదు నూటఅరువది రెండేండ్లప్పుడు హనోకును కనెను.

19. పిదప ఎనిమిదివందల యేండ్లు జీవించి, కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

20. యెరెదు తొమ్మిదివందల అరువది రెండేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

21-22. హనోకు అరువది అయిదేండ్లప్పుడు మెతూ షెలాను కనెను. మెతూషెలా పుట్టిన తరువాత హనోకు మూడువందల యేండ్లు దేవునితో నడచుచూ కుమారులను, కుమార్తెలను కనెను.

23. అతడు మూడువందల అరువదిఅయిదేండ్లు బ్రతికెను.

24. హనోకు దేవునకు సహచరుడై జీవించెను. ఆ తరువాత జనులు అతనిని చూడలేదు. దేవుడు హనోకును కొనిపోయెను.

25. మెతూ షెలా నూటయెనుబది. యేడేండ్లు అప్పుడు లెమెకును కనెను.

26. లెమెకు పుట్టిన తరువాత అతడు ఏడువందల ఎనుబదిరెండేండ్లు జీవించి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

27. మెతూషెలా తొమ్మిదివందల అరువది తొమ్మిదేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

28. లెమెకు నూటయెనుబది రెండేండ్లు బ్రతికి ఒక కొడుకును కనెను.

29. “దేవుడు ఈ భూమిని శపించెను. కావున ఎడతెగని పని, వెట్టిచాకిరి మా పాలివాయెను. ఈ బాలుడు వీటినుండి మమ్ము ఓదార్చి ఉపశమింపచేయును” అని తలంచి లెమెకు తన కుమారునకు నోవా అని పేరు పెట్టెను.

30. నోవా పుట్టిన తరువాత లెమెకు ఐదువందల తొంబది యైదేండ్లు వచ్చువరకు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

31. లెమెకు ఏడువందల డెబ్బది యేడేండ్లు బ్రతికి చనిపోయెను.

32. నోవా ఐదువందల యేండ్లు జీవించి షేము, హాము, యాఫెతులను కనెను.