ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 49 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 49వ అధ్యాయము

 1. యాకోబు కుమారులను పిలిపించి ఇట్లనెను: “నాయనలారా! దగ్గరకు రండు మునుముందు మీకేమి జరుగునో చెప్పెదను.

2. యాకోబు కుమారులారా! నా చుట్టుచేరి సావధానముగా వినుడు. యిస్రాయేలైన ఈ తండ్రిమాటలు వినుడు.

3. రూబేనూ! నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు. నా బలము నీవే. నా ఓజస్సుకు ప్రథమఫలమును నీవే. బలగర్వములచే అతిశయించువాడవు నీవే. జలప్రవాహమువలె నీవు చంచలుడవు. అయినను నీవు అతిశయిల్లలేవు.

4. నీవు తండ్రిమంచము మీదికి ఎక్కి సవతి తల్లిని కూడితివి. నా శయ్యను మైలపరచి నన్ను ధిక్కరించితివి.

5. షిమ్యోను, లేవి సోదరులు. వారు తమ ఆయుధములను హింసకు వాడిరి.

6. నేను వారి పన్నాగములను అంగీకరింపను. నేను వారి మంత్రాలోచనలలో పాల్గొనను. వారు కోపావేశముతో మనుష్యులను చంపిరి. వారు క్రోధముతో ఎద్దుల గుదికాలినరములు తెగగొట్టిరి.

7. దారుణమైన వారి ఆగ్రహము నిందాపూరితము. ఉగ్రమైన వారి కోపము శాపారము. వారిని యాకోబు దేశములో చిందరవందర చేసెదను, వారిని యిస్రాయేలు భూమిలో చెల్లాచెదరుచేసెదను.

8. యూదా! నీ సోదరులు నిన్ను ప్రశంసింతురు. నీవు పగవారిని ఎదుర్కొని, వారిమెడలు విరుతువు. తోడబుట్టినవారు నీముందు సాగిలబడుదురు.

9. యూదా! నీవు సింహపుపిల్లవు. వేటాడి విడిదికి తిరిగి వచ్చెదవు. నీవు సింహమువలె పొంచి నేలపై పరుండెదవు. ఆడుసింహమువలె, నిన్ను రెచ్చగొట్టగల సాహసి ఎవడు?

10. హక్కుగల రాజు వచ్చువరకు సకలజాతులవారు విధేయులైయుండువరకు, రాజదండము యూదా చేతినుండి జారిపోదు. రాజధ్వజము అతని సంతతివారినుండి తొలగిపోదు.

11. యూదా ద్రాక్షాలతకు గాడిదపిల్లను కట్టివేయును. మంచితీగకే దానిని కట్టివేయును. అతడు ద్రాక్షారసములో తన వస్త్రములు శుభ్రము చేసికొనును.

12. ద్రాక్షారసముచే యూదా కన్నులు ఎర్రనగును. పాలుత్రాగుటచే అతని పళ్ళు తెల్లనగును.

13. సెబూలూను సముద్రతీరమున నివసించును. అతని నివాసము నౌకలకు నిలయమగును. అతని రాజ్యమునకు సీదోను పొలిమేర అగును.

14. యిస్సాఖారు, మందపట్టులనడుమ పరుండు బలిష్ట గార్దభమువంటివాడు.

15. అతడు విశ్రాంతిపొందుట మేలని తలంచెను. తాను వసించుభూమి మంచిదని యెంచెను. కావున అతడు భుజమువంచి బరువులు మోసెను. బానిసయై వెట్టిచాకిరి చేసెను.

16. యిస్రాయేలులో నొకతెగవలె దానుకూడా తన ప్రజలకు తీర్పులు చేయును.

17. దాను, త్రోవలోని పామువంటివాడు. అతడు దారిలోని విషసర్పము వంటివాడు. అతడు గుఱ్ఱపుమడమలు కరచును. అంతట రౌతు నేలగూలును.

18. ప్రభూ! నేను నీ రక్షణము కొరకు ఎదురు తెన్నులు చూచుచున్నాను.

19. దోపిడిమూకలు గాదుపై దాడిచేయుదురు. అతడు వెనుకవైపునుండి , వారి పైబడి ఎదురుదెబ్బతీయును.

20. ఆషేరు భూములలో మంచిపంటలు పండును. అతడు తన గడప దొక్కినవారికి రాజభోజనము పెట్టును.

21. మంచి పిల్లలను ఈనుచు స్వేచ్చగా తిరుగు లేడివంటివాడు నఫ్తాలి.

22. యోసేపు జలాధారము చెంతనున్న ఫలవృక్షము వంటివాడు. దాని కొమ్మలు గోడలు దాటి ప్రాకును.

23. విలుకాండ్రు యోసేపుపై దాడిచేయుదురు. బాణములు వేసి అతనిని హింసింతురు.

24. అయినను యిస్రాయేలునకు శిలయు, కాపరి అయిన సర్వశక్తిమంతుడైన యాకోబుదేవుని వలన అతని విల్లు బలమైనదిగా, బాహువులు ధృడముగా మారెను.

25. నీ తండ్రి దేవుడు నీకు తోడ్పడును. సర్వశక్తిమంతుడు నిన్ను దీవించును. మింటినుండి పడు వానల దీవెనలు, క్రిందదాగియున్న అగాధజలముల దీవెనలు సంతానప్రాప్తి దీవెనలు బడసి అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును

26. శాశ్వతములు సుస్థిరములునైన పర్వతముల దీవెనలు, యోసేపు నుదుటను అలంకరించునుగాక! సోదరులకంటె ఎక్కువగా దేవునికి అంకితమైన యోసేపు శిరస్సును అధిష్ఠించునుగాక!

27. బెన్యామీను ఆకలిగొన్న తోడేలు. అతడు ఉదయమున తన ఎరను పట్టుకొని మ్రింగును. సాయంకాలమున వేటాడి తెచ్చిన మృగమును భుజించును.”

28. వీరందరు యిస్రాయేలు పండ్రెండు తెగలవారు. యాకోబు వారిని ఒక్కొక్కరిని వరుసగా దీవించి, చెప్పిన మేలిపలుకులివి.

29. అతడు వారికి చివరిమాటగా ఇట్లు చెప్పెను. “నేను కొంతకాలమునకు చనిపోయెదను. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రొను భూమిలో ఉన్న గుహయందు నా పూర్వీకుల సరసన నన్ను పాతిపెట్టుడు.

30. ఆ గుహ మమ్రేకు తూర్పుగా ఉన్న మక్ఫేలా పొలమునందున్నది. ఆ పొలమును శ్మశానముగా వాడుకొనుటకు అబ్రహాము హిత్తీయుడగు ఎఫ్రానువద్ద కొనెను.

31. అబ్రహామును భార్యయైన సారాతోపాటు అక్కడనే పాతిపెట్టిరి. అక్కడనే ఈసాకును అతని భార్య రిబ్కాను పాతి పెట్టిరి. అక్కడనే నేను లేయానుగూడ పాతి పెట్టితిని.

32. అబ్రహాము ఆ పొలమును, గుహను హిత్తీయులనుండి కొనెను.”

33. కుమారులకు చివరిమాట చెప్పి యాకోబు కాళ్ళు మంచము మీదికి లాగుకొనెను. అతడు తుదిశ్వాస విడిచి తన పితరులను కలిసికొనెను.