ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 39 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము

 1. యిష్మాయేలీయులు యోసేపును ఐగుప్తు దేశమునకు తీసికొని వెళ్ళిరి కదా! పోతీఫరు అను ఐగుప్తుదేశీయుడు యిష్మాయేలీయులనుండి అతనిని కొనెను. ఫోతీఫరు ఫరోరాజు కడనున్న ఉద్యోగి. రాజ సంరక్షకులకు నాయకుడు.

2. దేవుడు యోసేపునకు తోడుగా ఉండెను. కావుననే అతడు వర్ధిల్లెను. యోసేపు ఐగుప్తు దేశీయుడగు యజమానుని ఇంటిలో ఉండెను.

3. దేవుడు అతనికి తోడుగానుండుటయు, అతడు చేయుచున్న పనులన్నియు విజయవంతములు అగుటయు పోతీపరు కనిపెట్టెను.

4. కావున యోసేపు యజమానుని అనుగ్రహమునకు పాత్రుడై, ఇష్టసేవకుడు అయ్యెను. పోతీఫరు యోసేపునకు ఇంటి పెత్తనమంత ఇచ్చుటయేకాక తన సర్వస్వమును అతనికి అప్పగించెను.

5. ఆనాటినుండియు యోసేపును బట్టి దేవుడు ఆ ఇంటిని చల్లనిచూపు చూచెను. పోతీపరు ఇల్లువాకిలి, పొలముపుట్ర సమస్తమును, దేవుని కృపకు పాత్రములయ్యెను.

6. అతడు తిండి మాటతప్ప ఇంకేమియు పట్టించుకొనెడివాడుకాడు. సర్వస్వమును యోసేపునకు అప్పగించి చీకుచింత లేక ఉండెడివాడు.

7. యోసేపు చక్కని రూపవంతుడు, అందగాడు. యజమానుని భార్య అతనిమీద కన్నువేసెను. తనతో శయనింపరమ్మని కోరెను.

8. కాని యోసేపు అందులకు అంగీకరింపలేదు. “అమ్మా! ఈ ఇంటిలో ఏమి జరుగుచున్నదో నాకు తప్ప నా యజమానునకు ఏమియు పట్టదు. ఆయన తనకు ఉన్నదంతయు నాకు అప్పగించెను.

9. ఈ ఇంటిలో నాకన్నా పైవాడు ఎవడును లేడు. నీవు ఆయనకు భార్యవు. కావుననే ఆయన నిన్నొక్కదానిని తప్ప మిగిలినదంతయు నాకు అప్పగించెను. కాగా, నేనింత దుష్కార్యమునకెట్లు ఒడిగట్టుదును? ఇది దైవద్రోహము కాదా?” అనెను.

10. అయినను ప్రతిదినము ఆమె యోసేపును అట్లే అర్ధించుచుండెను. అతడు ఆమె కోరికను నిరాకరించు చుండెను. చివరకు యోసేపు అమె ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెకడకు పోవుటకూడ మానివేసెను.

11. ఇట్లుండగా ఒకనాడు యోసేపు ఎప్పటివలె పనిమీద యజమానుని ఇంటిలోపలికి వెళ్ళెను. ఇంటి బలగములోని ఏ ఒక్కడునూ అక్కడ లేడు.

12. యజమానుని భార్య అతని పై వస్త్రమును పట్టుకొని తనతో శయనింప రమ్మని అడిగెను. అతడా పై వస్త్రమును ఆమె చేతిలోనే వదలివేసి, ఇంటినుండి వెలుపలికి పారిపోయెను.

13. అతడు తన పై వస్త్రమును ఆమె చేతిలో వదలి పారిపోవుట చూచి

14. వెంటనే ఆమె ఇంటిలో వారిని పిలిచి “చూచితిరా! మనలను అవహేళన చేయుటకై మీ యజమానుడు ఒక హెబ్రీయుని తీసికొనివచ్చి నెత్తికి ఎక్కించుకొని నాడు. వాడేమో లోపలికి వచ్చి నాతో శయనింపనెంచి నా యొద్దకు రాగ

15. నేను కెవ్వున కేకవేసితిని. నా కేకలువిని వాడు పైవస్త్రమును విడిచిపారిపోయెను” అని చెప్పెను.

16. ఆమె యజమానుడు వచ్చువరకు అతని పైవస్త్రమును తన దగ్గరనే ఉంచుకొని తన భర్తతో తన కథను ఏకరువు పెట్టెను.

17. ఆమె “చూచితిరా! మీరు కొని తెచ్చి నెత్తికెక్కించుకొన్న బానిస ఉన్నాడే! ఆ హెబ్రీయుడు నన్ను అల్లరిపాలు చేయుటకు ఇక్కడికి వచ్చెను.

18. నేను గొంతెత్తి బిగ్గరగా కేకలు పెట్టుసరికి వాడు తన పైవస్త్రమును నా చేతిలో వదలి పారిపోయెను” అని అతనితో చెప్పెను.

19. “మీ సేవకుని ప్రవర్తనము ఈ తీరుగా ఉన్నది” అని భార్య యోసేపును ఉద్దేశించి వల్లించిన మాటలు విని యజమానుడు మండిపడెను.

20.యోసేపును బంధించి రాజుగారి ఖైదీలుండు చెరసాలలో త్రోయించెను.

21. యోసేపు కారాగారమునందే ఉండెను. అయినను దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉండెను. కావుననే కారాగార పాలకునకు అతనిమీద దయకలిగెను.

22. అతడు బంధితులందరిని యోసేపునకు అప్పగించెను. యోసేపు వారిచే ఆయా పనులు చేయించెడివాడు.

23. యావే యోసేపునకు సహాయపడుచు అతడు చేయు పనులు సఫలీకృతము కావించుచుండెను. కావున కారాగార అధికారి యోసేపు పెత్తనమునకు ఏనాడును అడ్డుచెప్పలేదు.