ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 36 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 36వ అధ్యాయము

 1. ఎదోము అను ఏసావు సంతతి వారి పట్టికయిది.

2. ఏసావు కనానీయుల పిల్లలలో హిత్తీయుడగు ఏలోను కుమార్తె ఆదాను, హివ్వీయుడగు సిబ్యోనునకు కుమారుడగు ఆనా కూతురు ఓహోలిబామాను,

3. యిష్మాయేలు కుమార్తెయు నెబాయోతు చెల్లెలైన బాసేమతును పెండ్లియాడెను.

4. ఆదా ఏసావునకు ఎలీఫాసును కనెను. బాసెమతు రవూవేలును కనెను.

5. ఓహోలిబామా ఎయూషును, యాలమును, కోరాలను కనెను. వీరందరు కనాను దేశములో పుట్టిన ఏసావు కుమారులు.

6. ఏసావు భార్యలను, కుమారులను, కుమార్తెలను, ఇంటిలోనివారందరిని, కనాను దేశములో గడించిన చరాస్తులను వెంటతీసికొని, సోదరుడు యాకోబు త్రోవకు అడ్డమురాకుండ వేరొక మండలమునకు వెళ్ళెను.

7. ఇరువురికి విస్తారమయిన సంపద ఉండుటచే వారు కలిసికట్టుగా బ్రతుకలేకపోయిరి. మందలెన్నో ఉండుటచే వారికి ఉన్నచోటు చాలలేదు.

8. కావున ఏసావు సేయీరు పర్వత ప్రాంతములో నివసించెను. అతడే ఎదోము.

9. సేయీరు కొండలలో నివసించిన ఎదోమీయుల తండ్రి ఏసావు సంతతివారి పట్టిక యిది.

10. ఏసావు కుమారుల పేరులు ఇవి: ఎలీఫాసు ఏసావు భార్యయైన ఆదా కుమారుడు. రవూవేలు ఏసావు భార్యయగు బాసెమతు పుత్రుడు.

11. తేమాను, ఓమరు, సేఫో, గాతాము, కేనసులు అను వారు ఎలీఫాసు కుమారులు.

12. ఏసావు కుమారుడైన ఎలీఫాసునకు తిమ్నా ఉపపత్ని. ఆమె అతనికి అమాలేకును కనెను. ఏసావు భార్యయైన ఆదా సంతతివారు వీరు:

13. నహతు, సేరా, షమ్మా, మిజ్జాలు రవూవేలు కుమారులు. వీరు ఏసావు భార్యయైన బాసెమతు సంతతివారు.

14. సిబ్యోను కుమారుడగు ఆనా యొక్క కూతురును మరియు ఏసావు భార్యయుయైన ఓహోలిబామా కుమారులు వీరు. ఏసావునకు ఎయూషు, యాలము, కోరాలను కనెను.

15. వీరు ఏసావు సంతతి వారిలో నాయకులు.

16. తేమాను, ఓమరు, సేఫో, కేనసు, కోరా, గాతాము, అమాలెకులు ఏసావు జ్యేష్ఠపుత్రుడు ఎలీఫాసు కుమారులు. ఎదోము దేశమందు ఎలీఫాసు సంతతివారిలో వీరు నాయకులు. వీరు ఆదా సంతతి వారు.

17. నహతు, సేరా, షమ్మా, మిజ్జాలు ఏసావు కుమారుడగు రవూవేలు కుమారులు. ఎదోము దేశమందు రవూవేలు సంతతి వారిలో వీరు నాయకులు. వీరు ఏసావు భార్యయైన బాసెమతు సంతతివారు.

18. ఎయూషు, యాలము, కోరా అనువారలు ఏసావు భార్యయైన ఓహోలిబామా కుమారులు. వీరు ఏసావుభార్య, ఆనా కుమార్తెయైన ఓహోలిబామాకు పుట్టిన నాయకులు.

19. వీరు ఎదోము అనబడు ఏసావు కుమారులు, నాయకులు.

20-21. లోతాను, షోబాలు, సిబ్యోను, ఆనా, దీసోను, ఏసేరు, దీషానులు ఆదినుండి ఆ దేశవాసులైన హోరీయులవాడైన సేయీరు కుమారులు. ఎదోము దేశమందు హోరీయులకు నాయకులైన వీరు సేయీరు కుమారులు.

22. హోరి, హేమానులు లోతాను కుమారులు. లోతానునకు తిమ్నా అను సోదరి కలదు.

23. ఆల్వాను, మానహాతు, ఏబాలు, షేఫో, ఓనాములు షోబాలు కుమారులు.

24. అయ్యా, ఆనా అనువారు సిబ్యోను కుమారులు. తన తండ్రియైన నిబ్యోను గాడిదలను మేపుచున్నప్పుడు అడవిలో ఉష్ణధారలను కనుగొన్నవాడు ఆనాయే.

25. దీసోను, ఆనా కూతురు ఓహోలిబామాలు ఆనా పిల్లలు.

26. హేమ్దను, ఏష్పాను, ఇత్రాను, కేరానులు దీసోను పిల్లలు.

27. బిల్హాను, సావాను, ఆకానులు ఏసేరు పిల్లలు.

28. ఊసు, ఆరానులు దీషాను పిల్లలు.

29-30. లోతాను, షోబాలు, సిబ్యోను, ఆనా, దీసోను, ఏసేరు, దీషానులు హోరీయుల సంతతికి చెందిన నాయకులు. సేయీరు మండలములో వారి వారి గణముల ప్రకారముగా హోరీయుల సంతతికి చెందిన నాయకులు వీరే.

31. యిస్రాయేలు సమాజములో రాచరిక వ్యవస్థ ఏర్పడకమునుపే ఏదోము దేశమును రాజులుగా పాలించినవారు వీరు:

32. బేయోరు కుమారుడు బేలా ఏదోములో రాజయ్యెను. అతని రాజధాని పేరు దినాబా.

33. బేలా చనిపోయిన తరువాత బొస్రావాడైన సేరా కుమారుడగు యోబాబు రాజయ్యేను.

34. యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానువాడు హూషాము రాజు అయ్యెను.

35. హూషాము మరణించిన పిదప బేదాదు కుమారుడగు హదాదు రాజు అయ్యెను. అతడు మోవాబీయుల దేశములో మిద్యానును ఓడించెను. అతని నగరము పేరు ఆవితు.

36. హదాదు మరణించిన తరువాత మస్రేకావాడైన సమ్లా రాజు అయ్యెను.

37. సమ్లా చనిపోయిన పిదప యూఫ్రటీసు నదీతీరమందలి రహోబోతువాడైన సావూలు రాజు అయ్యెను.

38. సావూలు చనిపోయిన తర్వాత అక్బోరు కుమారుడైన బాల్హనాను రాజయ్యెను.

39. బాల్హనాను మరణించిన తరువాత హదాదు రాజయ్యెను. అతని నగరము పేరు పావు. మెహేతబేలు అతని భార్య. ఆమె మేసాహాబు కుమార్తెయైన మత్రేదు కూతురు.

40. వారివారి వంశముల ప్రకారముగా వారివారి ప్రదేశముల చొప్పున, వారివారి నామములబట్టి ఏసావు సంతతికి చెందిన నాయకుల పేరులివి: తిమ్నా, ఆల్వా, యేతేతు.

41. ఓహోలిబామా, ఏలా, పీనోను,

42. కేనాసు, తేమాను, మిబ్సారు,

43. మాగ్డ్ యేలు, ఇరాము. వీరందరు తాము వశము చేసికొన్న భూభాగములలో గల తమతమ నివాసస్థలముల ప్రకారముగా ఎదోమునకు నాయకులయిరి. ఏసావు ఎదోమీయుల మూలపురుషుడు.