ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 32 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 32వ అధ్యాయము

 1. అంతట యాకోబు ప్రయాణము సాగించు చుండగా, త్రోవలో దేవదూతలు అతనికి ఎదురొచ్చిరి.

2. 'యాకోబు వారిని చూచి "ఇది దేవుని సైన్యము” అని పలికెను. కావున ఆ చోటికి మహనయీము' అను పేరు పెట్టెను.

3. యాకోబు తనకంటే ముందుగా ఎదోము దేశమునందు సేయీరు మండలములో ఉన్న తన అన్న ఏసావునొద్దకు దూతలను పంపెను.

4. నా మాటలుగా ఏసావునకు చెప్పుడని వారితో ఇట్లనెను: “ప్రభూ! నీ దాసుడు యాకోబు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. నేను పరదేశిగ లాబాను దగ్గరుంటిని. ఇప్పటివరకు అక్కడనే నివసించితిని.

5. నాకు ఎడ్లు, గాడిదలు, గొఱ్ఱెలు, మేకలు కలవు. దాసదాసీజనమున్నది. ప్రభూ! నీ అనుగ్రహము సంపాదించుకొనుటకే నీ వద్దకు వర్తమానము పంపుచున్నాను.”

6. వార్తావాహకులు తిరిగొచ్చి యాకోబుతో “మేము మీ అన్నను చూచివచ్చితిమి. నాలుగువందల మందిని వెంటబెట్టుగొని త్రోవలోనే నిన్ను కలసి కొనుటకు ఏసావు బయలుదేరి వచ్చుచున్నాడు” అనిరి.

7. యాకోబునకు మిక్కిలి భయము, తత్తరపాటు కలిగెను. అతడు తనవెంట నున్నవారిని, మేకలను, గొఱ్ఱెలను, పశువులను, ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా విడదీసెను.

8. ఏసావు ఒక గుంపు మీదబడి దానిని కూల్చివేసినను, రెండవగుంపైనను అతనిబారిన పడక తప్పించుకొనిపోవునని అతడు తలంచెను. ,

9. అప్పుడు యాకోబు “నా తండ్రి అబ్రహాము దేవా! నా తండ్రి ఈసాకు దేవా! స్వదేశమందలి చుట్టపక్కాల దగ్గరకు వెళ్ళుమని నన్ను ఆదేశించి నిన్ను సంపన్నుని చేయుదునని మాటయిచ్చిన ప్రభూ!

10. ఈ నీ దాసునిపట్ల నీవు చూపిన దయకు విశ్వాసమునకు అపాత్రుడను, నేను యోర్ధాను దాటినపుడు చేతిలో నా చేతికఱ్ఱతప్ప ఇంకేమియులేదు. కాని ఈనాడో ఈ రెండు బలగములతో తిరిగివచ్చితిని.

11. మా అన్న ఏసావు వచ్చి, తల్లియనక, పిల్లయనక వరుసపెట్టి అందరిని ఊచకోత కోయునని భయపడుచున్నాను.

12. నిన్ను మహాసంపన్నుని చేయుదుననియు, సముద్ర తీరమునందలి ఇసుకవలె లెక్కలకందనట్లు నీ సంతతిని విస్తరిల్లచేయుదుననియు నీవే నాకు చెప్పితివిగదా!" అని ప్రార్ధించెను.

13. యాకోబు ఆ రాత్రి అక్కడనే గడిపెను. సోదరుడగు ఏసావునకు బహుమానముగా పంపుటకై అతడు తనదగ్గర ఉన్న మందలనుండి

14. రెండు వందల ఆడుమేకలను, ఇరువది మేకపోతులను, రెండువందల అడుగొఱ్ఱెలను, ఇరువది పొట్టేళ్ళను,

15. పిల్లలతో పాటు ముప్పది పాడి ఒంటెలను, నలువది ఆవులను, పది కోడెలను, ఇరువది ఆడు గాడిదలను, పది మగగాడిదలను ఎన్నుకొనెను.

16. అతడు విడివిడిగా ఒక్కొక్క మందను ఒక్కొక్క దాసునకు అప్పజెప్పి, “మీరు నాకంటే ముందుగా సాగిపొండు. మందకుమందకు నడుమ ఎడముండునట్లు చూడుడు” అని చెప్పెను.

17. అప్పుడు మొదటి మందవానికి “మా సోదరుడు ఏసావు త్రోవలో నిన్ను కలిసికొని నీవు ఎవ్వరివాడవు? ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావు? నీవు తోలుకొనిపోవుచున్న ఈ మంద యెవ్వరిది? అని అడిగినచో నీవు అతనితో,

18. ఇది మీ దాసుడగు యాకోబుమంద. మా ఏలిక అగు ఏసావునకు దీనిని కానుకగా పంపెను. ఆయన మా వెనుకనే వచ్చు చున్నాడని చెప్పుము” అని తెలియజేసెను.

19. ఏసావు కలసినప్పుడు మీరు ఆయనతో చెప్పవలసిన మాటలివియే అని యాకోబు రెండవవానిని, మూడవవానిని, మందలవెంటనున్న వారందరిని ఆజ్ఞాపించెను.

20. మీ దాసుడు యాకోబు మా వెనుకవచ్చుచున్నాడని కూడ తెలియజేయుడు అనెను. 'నేను ముందుగా పంపిన ఈ కానుకలతో అతని కోపము చల్లారునట్లు చేసెదను. ఇక ఆ తరువాత అతని సముఖమునకు వెళ్ళినప్పుడతడు నన్ను సాదరముగా చూచును' అని యాకోబు తనలో తాను అనుకొనెను,

21. కావున యాకోబు తనకంటే ముందుగా కానుకలు పంపెను. అతడు విడిదియందే ఆ రాత్రి గడపెను.

22. యాకోబు రాత్రివేళ లేచి తన భార్యలను ఇద్దరను, దాసీ స్త్రీలను ఇద్దరను, కొడుకులను పదునొకండ్రను వెంటబెట్టుకొనిపోయి యబ్బోకురేవు దాటెను.

23. యాకోబు వారిని తీసికొనిపోయి యేరు దాటించిన తరువాత తనకున్నదంతయు, యేటి ఆవలి యొడ్డుకు చేర్పించెను.

24. ఇక యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయెను. అప్పుడు ఒకానొక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో కుస్తీ పట్టెను.

25. ఆ మనుష్యుడు యాకోబునెంత సేపటికి ఓడింపలేక పోవుటచే అతని తుంటిమీదకొట్టెను. అంతటవారు పెనుగులాడుచుండగా యాకోబునకు తుంటి తొలగెను.

26. ఆ మనుష్యుడు “తెల్లవారు చున్నది నన్నికపోనిమ్ము” అనెను. దానికి యాకోబు “నన్ను దీవించువరకు నిన్ను వెళ్ళనీయను” అని పలికెను.

27. అతడు “నీ పేరేమి?" అని అడుగగా, ఇతడు “నా పేరు యాకోబు” అని జవాబు చెప్పెను.

28. ఆ మనుష్యుడు “ఇక ముందు నీకు యాకోబు అను పేరు కాక, యిప్రాయేలు' అను పేరు ఉండును. నీవు దేవునితో మానవులతో పోరాడి గెల్చితివి కావున నీకు ఆ పేరు కలుగును” అని చెప్పెను.

29. యాకోబు “దయచేసి నీ పేరు చెప్పుము” అని అడిగెను. దానికి ఆ మనుష్యుడు “నా పేరడుగనేల?” అని అక్కడనే యాకోబును దీవించెను.

30. “నేను దేవుని ముఖాముఖి చూచితిని. అయినను బ్రతికి బయటపడితిని” అనుకొని యాకోబు ఆ చోటికి పెనుయేలు' అను పేరు పెట్టెను.

31. యాకోబు పెనుయేలునుండి సాగిపోవుచుండగా ప్రొద్దు పొడిచెను. తుంటితొలగుటచే అతడు కుంటుకొనుచు పోయెను.

32. కావుననే యిస్రాయేలీయులు ఈ నాటికి గూడ తుంటినరమును తినరు. ఆ మనుష్యుడు యాకోబును తుంటి నరముమీద కొట్టెనుగదా!