ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 24 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 24వ అధ్యాయము

 1. అబ్రహాము పండు ముదుసలి అయ్యెను. అతడు చేసిన పనులన్నిటికిని దైవము తోడ్పడెను.

2. అబ్రహాము తన ఇంటి పనిపాటలు తీర్చుచు సర్వస్వము చక్కదిద్దుచున్న పెద్ద సేవకుని పిలిచి "నీ చేయి నా తొడక్రింద పెట్టుము.

3. ఇక్కడ నాతో పాటు నివసించుచున్న ఈ కనానీయుల పిల్లను నా కుమారునకిచ్చి పెండ్లి చేయనని భూమ్యాకాశములకు దేవుడైన యావే పేరిట ప్రమాణము చేయుము.

4. మా దేశముపోయి మా చుట్టపక్కాలలో ఒకరి పిల్లను తెచ్చి ఈసాకునకు భార్యగా చేయుము” అనెను.

5. అంతట సేవకుడు “ఒకవేళ మీ చుట్టపుపిల్ల నా వెంట ఈ దేశము వచ్చుటకు ఇష్టపడనిచో నేనేమి చేయవల యును? ఆ పక్షమున తాము వచ్చిన దేశమునకు మీ కుమారుని తిరిగి తీసికొనిపోవలయునా?” అని అడిగెను.

6. అబ్రహాము అతనితో “మిన్నువిరిగి మీద బడినను అక్కడికి నా కుమారుని తీసికొనిపోవలదు.

7. నా తండ్రి ఇంటికి, నేను పుట్టిన నేలకు దూరముగా తీసికొని వచ్చిన పరలోక దేవుడగు ప్రభువు, నాతో మాట్లాడి నా సంతతికే ఈ దేశమును ధారపోయుదునని నాకు ప్రమాణముచేసి చెప్పిన దేవుడు, తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును. అక్కడి పిల్లను మా కోడలిగా చేయుము.

8. ఒకవేళ ఆ పిల్ల నీ వెంట వచ్చుటకు ఇష్టపడనిచో, నీవు నాకిచ్చిన మాటకు కట్టుపడవలసిన పనిలేదు. నా కుమారుని మాత్రము అక్కడికి తీసికొని పోవలదు” అనెను.

9. ఆ సేవకుడు యజమానుడగు అబ్రహాము తొడక్రింద చేయి పెట్టి, అతడు చెప్పిన రీతిగా చేయుదునని మాట ఇచ్చెను.

10. ఆ సేవకుడు యజమానుని ఒంటెలలో పదింటిని ఎన్నుకొనెను. నానావిధ బహుమానములను తీసికొనెను. అతడు అరామ్ నహరయిమునకు ప్రయాణమై, నాహోరు నివసించు నగరమునకు వచ్చెను.

11. అపుడు సాయంకాలమయ్యెను. అది ఆడువారు నీళ్ళు చేదుకొనుటకు దిగుడుబావి వద్దకు వచ్చు సమయము. అప్పుడు ఆ సేవకుడు నగరమునకు వెలుపలనున్న బావికడ ఒంటెలను విశ్రమింపజేసెను.

12.. అతడిట్లు ప్రార్థనచేసెను: “నా యజమానుని దేవుడవైన ప్రభువా! ఈనాడు నేను వచ్చినపని నెరవేరు నట్లు చేయుము. నా యజమానుడగు అబ్రహామును కరుణింపుము.

13. ఇదిగో! నేను ఈ నీళ్ళబావి యెద్ద నిలబడియుంటిని. ఈ ఊరి పిల్లలు నీళ్ళు తీసికొని పోవుటకువత్తురు.

14. ఇక ఇట్లు జరుగునుగాక! 'తల్లీ! దయచేసి కడవవంచి నీళ్ళుపోయుము. త్రాగెదను' అని నేను అడుగగా 'బాటసారీ! నీవు నీరు త్రాగుము. నీ ఒంటెలకు గూడ నీళ్ళుపట్టెదను' అని బదులు చెప్పెడి బాలికయే నీ దాసుడు ఈసాకునకు నీవు నిర్ణయించిన భార్య అగునుగాక. ఈ రీతిగా జరుగునేని, నీవు నా యజమానుని కరుణించితివని తెలిసికొందును.”

15. అతడు ప్రార్థనను ముగింపకముందే, అబ్రహాము సోదరుడైన నాహోరునకును మిల్కాకును పుట్టిన బెతూవేలు కూతురైన రిబ్కా కడవ భుజము మీద పెట్టుకొని అచటకు వచ్చెను.

16. ఆ బాలిక గొప్ప అందగత్తె. మగపోడిమి ఎరుగనికన్య. ఆమె బావిలోనికిదిగి, కడవనింపుకొని తిరిగి పైకివచ్చెను.

17. వెంటనే అబ్రహాము సేవకుడు "అమ్మా! గ్రుక్కెడు నీళ్ళు పోయుము త్రాగెదను” అని అడిగెను.

18. "అయ్యా! త్రాగుము” అని ఆమె బదులు చెప్పి చేతి మీదికి కడవ దించుకొని అతడు త్రాగుటకు నీళ్ళు పోసెను.

19. అతని దప్పికతీరిన తరువాత ఆమె “ఇక దప్పికదీర త్రాగువరకు నీఒంటెలకుగూడ నీళ్ళు చేది పోయుదును” అనెను.

20. ఆ బాలిక త్వరగా తొట్టిలో కడవ కుమ్మరించి బావికడకు పరుగెత్తుకొని పోయెను. ఒంటెలన్నిటికి నీళ్ళు తెచ్చిపోసెను.

21. దేవుడు తన ప్రయాణము సఫలమగునట్లు చేసెనో లేదో తెలిసికొనగోరి, ఆ సేవకుడు బాలికవైపు చూచుచు మిన్నకుండెను.

22. ఒంటెలు నీళ్ళు త్రాగిన తరువాత అతడు అర తులము బరువుగల బంగారపు ముక్కుపోగు, పది తులముల ఎత్తుగల రెండు బంగారపుగాజులను వెలికి తీసెను.

23. “నీవు ఎవరి కుమార్తెవో చెప్పుము. మేము ఈ రాత్రి మీ తండ్రియింట బసచేయుటకు చాలినంత చోటుఉన్నదా?” అని ఆమెను అడిగెను.

24. అంతట ఆమె "అయ్యా! నేను మిల్కా నాహోరుల కుమారుడగు బెతూవేలు కుమార్తెను.

25. కావలసినంత గడ్డి, పశుగ్రాసము మాకున్నవి. మీరు ఈ రాత్రి బసచేయుటకు చోటును కలదు” అని చెప్పెను.

26. ఆ సేవకుడు తలవంచి ప్రభునకు నమస్కారము చేసెను.

27. అతడు “నా యజమానుడైన అబ్రహాము దేవుడగు ప్రభువు స్తుతింపబడునుగాక! ప్రభువు నా యజమానునికి ఇచ్చినమాట నిలుపుకొని దయచూపుట మానలేదు. ప్రభువు నా యజమానుని చుట్టాల ఇంటికే నన్ను నడిపించెను” అనెను.

28. అంతట ఆ బాలిక తల్లి దగ్గరకు పరుగెత్తు కొనిపోయెను. ఇంటిలో వారికి అందరకు జరిగిన దంతయు చెప్పెను.

29. రిబ్కాకు లాబాను అను సోదరుడు గలడు. అతడు సోదరి ముక్కుపోగును చూచెను. ఆమె చేతులనున్న గాజులను చూచెను. ఆ మనుష్యుడు తనతో చెప్పిన మాటలుగా రిబ్కా పలికిన పలుకులు అతడు వినెను.

30. వెంటనే లాబాను బావికడనున్న బాటసారి దగ్గరకు పరుగెత్తుకొని పోయెను. అతడు వచ్చినపుడు ఆ మనుష్యుడు బావికడ నున్న ఒంటెల ప్రక్కనే ఉండెను.

31. అంతట లాబాను “అయ్యా! దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించెను. ఊరి వెలుపల ఉండనేల? మా యింటికి రమ్ము. నేను బస యేర్పాటు చేసితిని. ఒంటెలకు తగినచోటున్నది” అనెను.

32. లాబాను ఆ మనుష్యుని ఇంటికి కొని వచ్చెను. ఒంటెలమీది సంచులు దింపించెను. వానికి మేత పెట్టించి గడ్డివేయించెను. ఆ మనుష్యునకు, అతని వెంటనున్న వారికి కాళ్ళు కడుగుకొనుటకు నీళ్ళిచ్చెను.

33. ఆ మనుష్యునకు భోజనము వడ్డించెను. కాని అతడు "నేను తెచ్చిన కబురు చెప్పకముందు భోజనము చేయను” అనెను. లాబాను “చెప్పుము" అనెను.

34. ఆ మనుష్యుడు చెప్పమొదలిడెను. "అయ్యా! నేను అబ్రహాము దాసుడను.

35. ప్రభువు అపారముగా నా యజమానుని కరుణించెను. నా యజమానుడు గొప్పవాడయ్యెను. ప్రభువు అతనికి గొఱ్ఱెలను, గొడ్లను, వెండి బంగారములను, దాసదాసీజనమును, ఒంటెలను, గాడిదలను సమకూర్చెను.

36. ముసలితనమున మా యజమానురాలు సారా మా యజమానునికి ఒక కుమారుని కనెను. మా యజమానుడు తనకు ఉన్నదంతయు ఆ కుమారునకిచ్చెను.

37. ఆయన తాను కలిసిమెలిసి బ్రతుకుచున్న కనానీయుల పిల్లను తన కుమారునకిచ్చి పెండ్లి చేయవలదనియు,

38. తన తండ్రి ఇంటికి, చుట్టపక్కాల దగ్గరకు వెళ్ళి కుమారుని కొరకు ఒక పిల్లను చూడవలయుననియు నా చేత ప్రమాణము చేయించుకొనెను.

39. అంతట నేను 'ఒకవేళ ఆ పిల్ల నావెంటరానిచో ఏమి చేయవలయును?” అని అంటిని.

40. దానికి మా యజమానుడు 'నేను ఆశ్రయించిన ప్రభువు తన దూతను నీతో కూడ పంపును. నీ ప్రయాణము సఫలమగునట్లు చేయును. మా తండ్రి కుటుంబమునకు చెందిన చుట్టపక్కల పిల్లలలో ఒక పిల్లను చూచి నా కుమారునకిచ్చి పెండ్లి చేయుము.

41. అప్పుడే నీవు నీకు అప్పగించిన పని బరువు తొలగించుకొన్న వాడవగుదువు. ఒకవేళ మా చుట్టపక్కాలలో ఎవ్వరును తమ పిల్లను ఈయనిచో నీవు నాకు ఇచ్చినమాటను తప్పినవాడవుకావు' అని అనెను.

42. నేడు నేను ఆ బావియొద్దకు వచ్చి 'మా యజమానుడు అబ్రహామునకు దేవుడవైన ప్రభువా! నీవు నా ప్రయాణము సఫలమగునట్లు చేయుము.

43. ఇదిగో! నేను ఈ నీళ్ళబావి దగ్గర నిలబడియుంటిని. ఏ చిన్నదియైన నీళ్ళు తీసికొని పోవచ్చి నపుడు నేను అమ్మా! దయచేసి నీ కడవలో నీళ్ళు కొంచెము త్రాగుటకు ఇమ్మని అడిగెదను.

44. ఆమె అలాగుననే త్రాగుము. నీ ఒంటెలకు గూడ నీళ్ళు తెచ్చిపోయుదును అని చెప్పినచో, ఆమెయే దేవుడు మా యజమానుని కుమారునకు నిర్ణయించిన పిల్లయగునుగాక!' అని దేవుని ప్రార్ధించితిని.

45. నా ప్రార్ధనము ముగియుటకుముందే కడవ భుజముమీద పెట్టుకొని వచ్చుచున్న రిబ్కాను చూచితిని. ఆమె బావి లోనికి దిగి కడవ నింపెను. నేను 'తల్లీ! త్రాగుటకు నీళ్ళుపోయుము' అని ఆమెనడిగితిని.

46. ఆమె వెంటనే భుజముమీది కడవను క్రిందికిదించి 'అయ్యా! త్రాగుము. నీ ఒంటెలకు గూడ నీళ్ళు పెట్టెదను” అనెను. నేను నీళ్ళు త్రాగితిని. ఆమె నా ఒంటెలకుగూడ నీళ్ళు పెట్టెను.

47. 'నీవు ఎవరి కుమార్తెవు' అని నేను ఆమెను అడిగితిని. ఆమె “మిల్కా నాహోరుల కుమారుడగు బెతూవేలు కుమార్తెను' అని చెప్పెను. అప్పుడు నేను అమె ముక్కుకు పోగుపెట్టి, చేతికి గాజులు తొడిగితిని.

48. నేలవ్రాలి దేవునికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసితిని. మా యజమానుని దేవుడగు ప్రభుని స్తుతించితిని. ఆ ప్రభువే నన్ను సరియైన బాటలో నడిపించి మా యజమానుని కుమారునకు, తన సోదరుని కుమార్తెను ఎన్నుకొనునట్లు చేసెను.

49. మీరు మా యజమానుని నమ్మి ఆయనమీద దయదలచి నామాట దక్కునట్లు చేయుదురా? అది నాకు తెలియజేయుడు. ఒకవేళ చేయజాలమందురా? ఆ మాటయైనను చెప్పుడు. నేను ఎటుపోవలయునో అటు పోయెదను.”

50. లాబాను, బెతూవేలు "అయ్యా! ఇది దేవుడు చేసినపని. 'అవును', 'కాదు' అని చెప్పుటకు మేము ఎవ్వరము

51. ఇదిగో! రిబ్కా నీ యెదుటనే ఉన్నది గదా! ఆమెను తీసికొని వెళ్ళుము. దేవుడు ఆదేశించి నట్లు ఆమె మీ యజమానుని కుమారునకు భార్య అగునుగాక!” అనిరి.

52. వారు చెప్పిన మాటలువిన్న తర్వాత అబ్రహాము దాసుడు నేలమీద వ్రాలి దేవునకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసెను.

53. అతడు. వెండి బంగారునగలు. విలువగల వస్త్రములు వెలికిదీసి రిబ్కాకు ఇచ్చెను. ఆమె సోదరునకు, తల్లికి అమూల్య ములైన బహుమానములను సమర్పించెను.

54. అప్పుడు అతడు, అతని వెంటవచ్చిన వారు అన్నపానములు స్వీకరించిరి. అక్కడ ఆ రాత్రి గడపిరి. తెల్లవారినపిదప, అబ్రహాము దాసుడు నిద్రలేచి "అయ్యా! మా యజమానుని దగ్గరకు తిరిగివెళ్ళెదను. సెలవిండు” అని అడిగెను.

55. దానికి రిబ్కా సోదరుడు, తల్లి "మా అమ్మాయి మా దగ్గర ఒక పది రోజులపాటు ఉండి తరువాత వచ్చును” అనిరి.

56. అంతట సేవకుడు “నన్ను ఆపవలదు. దేవుడు నా మాటదక్కించెను. ఇక మా యజమానుని కడకు పోవుటకు సెలవిండు” అని అనెను.

57. వారు “అమ్మాయిని పిలిచి ఆమె ఏమి చెప్పునో చూతము” అనిరి.

58. వారు రిబ్కాను పిలిచి “ఈ మనుష్యుని వెంటవెళ్ళెదవా?” అని అడిగిరి. ఆమె “వెళ్ళేదను” అనెను.

59. అంతట వారు చెల్లెలైన రిబ్కాను, ఆమె దాదిని అబ్రహాము సేవకునితో, అతని పరిజనులతో పంపిరి.

60. పంపుచు రిబ్కాను దీవించి యిట్లు పలికిరి: "తల్లీ! నీవు మా సోదరివి. నీ కడుపు పండి గంపెడుబిడ్డలు పుట్టుదురుగాక! నీ కుమారులు శత్రునగరములను వశముచేసికొందురుగాక!”

61. అప్పుడు రిబ్కా, ఆమె చెలికత్తెలు, ప్రయాణమునకు సిద్ధమై, ఒంటెలనెక్కి, ఆ సేవకుని వెంట వెళ్ళిరి. అబ్రహాము సేవకుడు రిబ్కాను తోడ్కొని వెడలిపోయెను.

62. ఇంతలో ఈసాకు “బేయెద్దహాయిరోయి” అను బావివరకు కదలివచ్చి, నేగేబులో నివసించు చుండెను.

63. ఒకనాటి సాయంకాలము ఈసాకు ధ్యానించుకొనుటకు పొలమునకు వెళ్ళెను. అతడు తలయెత్తి పారజూడగా, ఒంటెలు వచ్చుచుండెను.

64. రిబ్కా కూడ కన్నెత్తి ఈసాకును చూచెను. ఆమె త్వరత్వరగా ఒంటెదిగి

65. "పొలము నుండి మన వైపువచ్చుచున్న ఆ మనుష్యుడెవరు?” అని సేవకుని ప్రశ్నించెను. సేవకుడు “ఆయనయే మా యజమా నుడు” అని చెప్పెను. అంతట ఆమె ముసుగు కప్పు కొనెను.

66. సేవకుడు జరిగినదంతయు పూసగ్రుచ్చి నట్లు ఈసాకుతో చెప్పెను.

67. ఈసాకు ఆమెను తన గుడారమునకు తీసికొనిపోయి భార్యగా చేసికొనెను. అతడు ఆమెను ప్రేమించెను. అతనికి తల్లి లేనికొరతతీరి ఊరడిల్లెను.