ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 16 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము

 1. అబ్రామునకు సారయి యందు సంతానము కలుగలేదు. ఆమెకు ఐగుప్తుదేశీయురాలయిన ఒక దాసీకన్య ఉండెను. ఆమె పేరు హాగారు.

2. సారయి అబ్రాముతో “దేవుడు నన్ను బిడ్డలతల్లిగా చేయలేదు. నా దాసీకన్యను భార్యగా స్వీకరింపుము. ఆమె వలననైన నాకు సంతానము కలుగునేమో!” అనెను. అబ్రాము భార్యచెప్పిన మాటలకు ఒప్పుకొనెను',

3. అబ్రాము భార్య సారయి, ఐగుప్తు దేశీయురాలు దాసీ కన్య హాగారును కొనివచ్చి అతనికి భార్యగా చేసెను. ఇది జరుగు నాటికి అబ్రాము కనాను దేశములో పదియేండ్లు నివసించెను.

4. అతడు హాగారును కూడెను. ఆమె గర్భవతి అయ్యెను. చూలాలైన నాటినుండి యజమానురాలు హాగారు కంటికి చులకన అయ్యెను.

5. సారయి అబ్రాముతో “నాకు ఎంతపని జరిగినదో చూచితివా? ఈ అవమానమును తీర్పవలసినవాడవు నీవే. ఆ బానిస తొత్తును నేనే నీ చేతులలో పెట్టితిని. అది నేను గర్భవతినైతిని గదా అని కన్నుమిన్నుగానక నన్నే చిన్నచూపు చూచు చున్నది. దేవుడే మనకిద్దరకు తీర్పుచెప్పునుగాక!” అనెను.

6. అబ్రాము సారయితో “నీ దాసి నీ చెప్పు చేతలలోనే ఉన్నది. దానిని నీ ఇష్టము వచ్చినట్లు చేయుము” అనెను. సారయి ఆ దాసిని నేలబెట్టి కాలరాచెను. ఆమె బాధలు పడలేక పారిపోయెను.

7. ఎడారియందు షూరునకు పోవు త్రోవలో నున్న నీటి బుగ్గచెంత యావే దూత హాగారును చూచెను.

8. అతడు “సారయి దాసివగు హాగారు! నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి? ఎక్కడికి పోవుచుంటివి?” అని అడిగెను. ఆమె “నా యాజమానురాలు సారయి పోరు పడలేక పారిపోవుచున్నాను” అని చెప్పెను.

9. అంతట యావే దూత ఆమెతో "తిరిగి నీ యజమానురాలి దగ్గరకు పొమ్ము. ఆమెకు అణగిమణగి ఉండుము. ఇంకను వినుము.

10. నీ సంతతిని లెక్కకు మిక్కిలి అగునట్లు చేయుదును, నిశ్చయముగ విస్తరింప జేసెదను” అనెను.

11. మరియు యావే దూత ఆమెతో ఇట్లనెను: “నీవు గర్భవతివి. నీకు కుమారుడు కలుగును. దేవుడు నీ మొర ఆలకించెను గావున ఆ బిడ్డకు యిష్మాయేలు" అను పేరు పెట్టుము.

12. అతడు అడవి గాడిద వలె స్వేచ్చగా తిరుగును. అతడు అందరిమీద చేయిచేసికొనును. అందరు వానిమీద చేయిచేసికొందురు. అతనికి, అతని చుట్టపక్కాలకు సుతికలియదు”

13. ఆమె తనతో మాట్లాడిన దేవుని “ఎల్ రోయి” అను పేరున పిలిచెను. “నిజముగా నేను నా కంటితో దేవుని చూచితినిగదా! దైవదర్శనమైన తరువాత కూడ నేనింకను బ్రతికియుంటినిగదా!” అనుకొనెను.

14. అందుచే జనులు ఆ నీటి బుగ్గకు “బేయెర్లహాయిరోయి” అను పేరు పెట్టిరి. అది కాదేషునకు బెరెదునకు నడుమ ఉన్నది.

15. హాగారు అబ్రాము నకు ఒక కొడుకును కనెను. అబ్రాము తనకు హాగారు నకు పుట్టిన కుమారునకు యిష్మాయేలు అను పేరు పెట్టెను.

16. హాగారు యిష్మాయేలును కన్నప్పుడు ; అబ్రాము వయస్సు ఎనుబదియారేండ్లు.