ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Genesis chapter 14 in telugu || Telugu Catholic Bible || ఆదికాండము 14వ అధ్యాయము

 1. ఆ కాలమున అమ్రాఫేలు షీనారునకు రాజు. అరియోకు ఎల్లాసరునకు రాజు. కెదొర్లాయోమేరు ఏలామునకు రాజు. తిదాలు గోయీమునకు రాజు.

2. వారు నలుగురు ఏకమై సొదొమ రాజయిన బేరాతో, గొమొఱ్ఱా రాజయిన బీర్షాతో, అద్మా రాజయిన సీనాబుతో, సెబోయీము రాజయిన షేమేబేరుతో, బేలా రాజయిన సోయరుతో యుద్ధము చేసిరి.

3. ఇప్పుడు మృతసముద్రముగా ఉన్న సిద్దీములోయలో ఈ రాజులందరు తమతమ సైన్య ములను కలిపివేసిరి.

4. వారు పండ్రెండు ఏండ్లు కేదోర్లాయోమేరు రాజునకు సామంతులుగా ఉండిరి. పదుమూడవయేట తిరుగుబాటు చేసిరి.

5. పదు నాలుగవయేట కెదోర్లాయోమేరు అతని పక్షమున ఉన్న రాజులు దండెత్తి అష్టారోతుకర్నాయీము వద్ద రేఫాయీలను, హామువద్ద సూసీయులను, సావేకిర్యతాయీము వద్ద ఏమీయులను ఓడించిరి.

6. సేయీరునుండి, ఎడారిదాపునగల ఎల్పారాను వరకు వ్యాపించియున్న పర్వత ప్రదేశములో హూరీయులను ఓడించిరి.

7. వారు వెనుదిరిగి వచ్చుచు నేడు కాదేషు అని పిలువబడు ఎన్మిష్పాత్తు దేశమున ప్రవేశించిరి. అమాలేకీయుల దేశమును, హాససోన్తాతామారులో ఉన్న అమోరీయుల దేశమును వల్లకాడుచేసిరి.

8. అప్పుడు సొదొమరాజు, గొమొఱ్ఱా రాజు, అద్మా రాజు, సేబోయీమురాజు, బేతరాజగు సోయరులు ఏకమై సైన్యములను సేకరించుకొని వచ్చి సిద్ధీము లోయలో ఏలామురాజగు

9. కెదొర్లాయోమేరును, గోయీము రాజయిన తిదాలును, షీనారు రాజైన అమ్రాఫేలును, ఎల్లాసరు రాజయిన అరియోకును ఎదుర్కొనిరి. ఈ విధముగా అయిదుగురు రాజులు నలుగురు రాజులను ఎదిరించిరి.

10. సిద్దీములోయ, మట్టికీలుగుంటలతో నిండి యుండెను. సొదొమరాజు, గొమొఱ్ఱారాజు యుద్ధ రంగమునుండి పారిపోవుచు ఆ గుంటలలో పడిపోయిరి. మిగిలినవారుకూడ కొండలు పట్టిపోయిరి.

11. శత్రువులు సొదొమ గొమొఱ్ఱా నగరములలోని యావదాస్తిని, వారి ఆహారపదార్థములను వశము చేసికొని వెళ్ళిపోయిరి.

12. వారు అబ్రాము సోదరుని కుమారుడు, సోదొమ నివాసియగు లోతును గూడ బంధించి తీసికొనిపోయిరి. అతని పశుసంపద నంతటిని తోలుకొనిపోయిరి.

13. కాని తప్పించు కొనిన వాడొకడు వచ్చి హెబ్రీయుడైన ' అబ్రాముతో జరిగినదంతయు చెప్పెను. అప్పుడు అబ్రాము, అమోరీయుడగు మమ్రేకు చెందిన సింధూరవనము నందు నివసించుచుండెను. ఎష్కోలు, అనేరు అనువారి సోదరుడు మమ్రే. వీరు అబ్రాము పక్షమువారు.

14. సోదరుని కుమారుని చెరపట్టిరని విన్న వెంటనే అబ్రాము తన ఇంట పుట్టి పెరిగిన యోధులను మూడు వందల పదునెనిమిది మందిని వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళి ఆ రాజులను దాను వరకు తరిమెను.

15. అబ్రాము, అతని అనుచరులు రాత్రివేళ శత్రువులను చుట్టుముట్టి ఎదుర్కొనిరి. వారిని దమస్కునకు ఉత్తరముగా నున్న హూబా వరకు తరిమి కొట్టిరి.

16. ఆ రాజులు తోలుకొనిపోయిన మందలను, బంధువయిన లోతును, అతని స్త్రీలను, అతని యావదాస్తిని, చెరపట్టిన ఇతరులను విడిపించి అబ్రాము తిరిగి తీసికొని వచ్చెను.

17. కెదోర్లాయోమేరును, అతని పక్షమున నున్న రాజులను ఓడించి తిరిగివచ్చుచున్న అబ్రామును కలిసి కొనుటకు సొదొమరాజు షావే లోయకు బయలు దేరెను. షావే లోయను ఇప్పుడు రాజు లోయ అందురు.

18. షాలేము రాజయిన మెల్కీసెదెకు రొట్టెను ద్రాక్షసారాయమును కొనివచ్చెను. ఆ రాజు సర్వోన్నతుడగు దేవునకు యాజకుడు.

19. అతడు అబ్రామునకు ఇట్లు దీవెనలు పలికెను. “సర్వోన్నతుడై, భూమ్యాకాశములను సృష్టించిన దేవుడు అబ్రామును ఆశీర్వదించును గాక!

20. శత్రువులను నీ వశముచేసిన సర్వోన్నతుడగు దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక!” అపుడు అబ్రాము అతనికి తన సమస్తములో పదియవ వంతును అప్పగించెను.

21. అంతట సొదొమ రాజు “మనుష్యులను నాకు అప్పగింపుము. వస్తువాహనములను నీవు తీసి కొనుము” అని అబ్రామును అడిగెను.

22. దానికి అబ్రాము 'సర్వోన్నతుడై భూమ్యాకాశములను సృష్టించిన ప్రభుడగు దేవుని యెదుట నా చేయియెత్తి ప్రమాణములు చేసియున్నాను.

23. నీకుచెందిన నూలు పోగునుగాని, చెప్పుల దారమునుగాని, ఇంకదేనినైనను నేను ముట్టను. ఏనాడును నీవు 'నేను అబ్రామును ధనవంతుని చేసితిని' అని అనకుందువుగాక!

24. ఈ పడుచువారు తిన్నది మాత్రము నావంతు, నాతో వచ్చిన అనేరు, ఎష్కోలు, మమ్రే అనువారు వారి పాలును వారు తీసికొననిమ్ము" అనెను.