ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

2 Corinthians chapter 9 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 2వ లేఖ 9వ అధ్యాయము

 1. పవిత్ర ప్రజలకు పంపబడుచున్న సాయమును గూర్చి వ్రాయవలసిన అవసరము ఏ మాత్రము లేదు.

2. మీరు తోడ్పడుటకు సమ్మతింతురని నాకు తెలిసినదే. కనుకనే మాసిడోనియా ప్రజలకు మిమ్ము గురించి గొప్పగ చెప్పితిని. “అకాయియలోని ప్రజలు క్రిందటి సంవత్సరమునుండి తోడ్పడుటకు సంసిద్ధులే” అని అంటిని. మీ ఆసక్తి వారిలో పెక్కుమందిని చైతన్యపరచినది.

3. కనుకనే ఈ సోదరులను మీ వద్దకు పంపుచున్నాను. మిమ్ము గూర్చి మేము పలికిన పొగడ్తలు వ్యర్థములు కాకుండుగాక! కాని నేను పలికినట్లు మీరు మీ సాయముతో నిధముగా ఉందురుగదా!

4. అట్లుకాక, మాసిడోనియా ప్రజలు నాతోపాటు వచ్చి, మీరు సంసిద్ధులుగ లేరని కను గొన్నచో మీరు సిగ్గుపడుమాట అటుండ మిమ్ము గూర్చి అంత దృఢవిశ్వాసము కలిగిన మేము ఎంత సిగ్గు పడుదుమోకదా!

5. కనుక ఈ సోదరులు నాకంటె ముందే మిమ్ము చేరునట్లు ప్రోత్సహించుట అవసర మని తలచితిని. మీరు వాగ్దానమొనర్చిన దానము వారు ముందుగనే సిద్దమొనర్చెదరు. ఆవల నేను వచ్చినపుడు అది సిద్ధముగా ఉండగలదు. అంతేకాక మీరు ఈయవలసి వచ్చి ఇచ్చుటకాక, ఈయవలెననెడి కోరికచే ఇచ్చితిరని అది స్పష్టము చేయును.

6. విత్తనములు కొలదిగ చల్లినవానికి కొలది పంటయే పండును. ఎక్కువ విత్తనములు చల్లినవానికి ఎక్కువ పంట పండును. ఇది జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుడు.

7. కావున, చింతతోగాని, ఒత్తిడి వలన గాని కాక ప్రతివ్యక్తియు తనకు తోచినట్లు దాన మొనర్చ వలెను, సంతోషముతో దానమొనర్చువానిని దేవుడు ప్రేమించును.

8. మీ అవసరముకంటె ఎక్కువగా దేవుడు మీకు ఈయగలడు. కనుక, మీరు సర్వదా అవసరమైనంత కలిగి ఉండుటయేకాక, ప్రతి ఉచిత కార్యమునకును అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కలిగి ఉందురు.

9. "పేదలకు ఆయన ఉదారముగ ఇచ్చును. ఆయన దయ కలకాలము ఉండును" అని లేఖనము పలుకుచున్నది.

10. విత్తువానికి విత్తనములు, తినుటకు రొట్టె సమకూర్చుదేవుడు మీకు ఎన్ని విత్తనములు కావలయునో అన్నియు సమకూర్చి వానిని వర్ధిల్లజేసి మీ ఉదారగుణమువలన మంచి పంట పండునట్లు చేయును.

11. మీరు సర్వదా ఉదారస్వభావులగునట్లు ఆయన మిమ్ము సదా భాగ్యవంతులను చేయును. మా ద్వారా మీరు పంపు దానములకు పెక్కుమంది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అర్పింతురు.

12. ఎట్లన, మీరు ఒనర్చు ఈ సేవ, పవిత్ర ప్రజల అవసరములకు సాయపడుటయే కాక, వారిచే దేవునకు అనంతముగా కృతజ్ఞతలను అందింప చేయును.

13. మీరు ఒనర్చిన ఈ సేవల నిదర్శ నమును బట్టి, మీరు బోధించు క్రీస్తు సువార్తయందు మీకు గల విశ్వాసమునకును, అందరితో పాలు పంచుకొను మీ ఉదారస్వభావమునకును అసంఖ్యాకులు దేవునకు మహిమ చెల్లింతురు.

14. దేవుడు మీపై ప్రదర్శించిన అసాధారణమగు కృపకు అను రాగముతో మీకై వారు ప్రార్థనలు సలిపెదరు.

15. మనము దేవుని అమూల్యమగు వరమునకు కృతజ్ఞత లను అర్పింతము!