ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1st Peter chapter 2 || Telugu Catholic Bible || పేతురు వ్రాసిన 1వ లేఖ 2వ అధ్యాయము

 1. సమస్త దుష్టత్వమునకు దూరముగ ఉండుడు. ఏ మాత్రము అబద్ధము ఆడకుడు. కపటముము గాని అసూయగాగాని ఉండరాదు. పరదూషణ మానివేయుడు.

2. నూతనముగా జన్మించిన శిశువుల వలె కల్మషములేని వాక్కు అను పాలకొరకై దాహముతో ఉండుడు. దానిని త్రాగుటవలన మీరు పెరిగి పెద్దవారై రక్షింపబడుదురు.

3. ఆ విధముగనే ప్రభువుయొక్క కృపను రుచి చూచినవారగుదురు.

4. నిరుపయోగము అయినదిగ మనుజులచే తిరస్కరింపబడి, అమూల్యమైనదిగ దేవునిచే ఎన్నుకొన బడిన సజీవశిలయగు ప్రభువును సమీపింపుడు.

5. ఆధ్యాత్మిక దేవాలయమును నిర్మించుటలో సజీవ శిలలుగ మిమ్ము ఉపయోగింపనిండు. యేసు క్రీసు ద్వారా, ప్రీతికరమైన ఆధ్యాత్మికమగు బలులను దేవు నకు అర్పించుటకు మిమ్ము పవిత్రమైన యాజకులుగ చేయనిండు.

6. "నేను ఒక అమూల్యమగు శిలను ఎన్నుకొంటిని; దానిని సియోనులో మూలరాయిగ స్థాపించుచున్నాను; ఆయనను విశ్వసించువాడు ఎన్నిటికిని సిగ్గుపడడు” అని పరిశుద్ధ గ్రంథము తెలుపుచున్నది.

7. విశ్వాసులగు మీకు ఈ రాయి అమూల్యమైనది. కాని అవిశ్వాసులకు “ఇల్లు కట్టు వారిచే నిరాకరింప బడిన రాయియే మూలరాయి ఆయెను.”

8. “మనుజుల త్రోవకు అడ్డము వచ్చి తడబడచేయునది ఈ రాయియే; వారిని పడద్రోయునదియు ఈ రాయియే” ఆ వాక్కును విశ్వసింపకుండుటచేతనే వారు పతనమైరి. వారిని గూర్చిన దైవసంకల్పము అట్టిది.

9. కాని మీరు ఎన్నుకొనబడిన జాతి, రాచరికపు యాజకబృందము, పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజలు, దేవుని అద్భుత కార్యములను ప్రకటింప ఏర్పరుపబడినవారు. ఆయనయే మిమ్ము చీకటినుండి అద్భుతమగు తన వెలుగులోనికి పిలిచెను.

10. ఒకప్పుడు మీరు ప్రజ కారు. కాని ఇప్పుడు మీరు దేవుని ప్రజ అయితిరి. ఒకప్పుడు మీరు కనికరమును ఎరు గరు. కాని ఇప్పుడు మీరు ఆ కనికరమును కనుగొంటిరి.

11. మిత్రులారా! ఇహలోకమున పరదేశులుగ, వలసదారులుగ ఉన్న మీకు నేను మనవి చేసికొను చున్నాను. శారీరక వ్యామోహములు ఎప్పుడును ఆత్మతో పోరాడుచుండును. కనుక వ్యామోహితులు కాకుండుడు.

12. మీరు సత్పవర్తన గలవారై ఉండ వలెను. అన్యులు మిమ్ము దుష్పవర్తకులని దూషించు నెడల మీ సత్కార్యములను వారు తప్పక గుర్తించునట్లు ప్రవర్తింపుడు. అప్పుడు వారు దర్శనము ఇచ్చు దినమున దేవుని మహిమపరుపగలరు.

13. ప్రభువు నిమిత్తమై మానవులగు అధికారులకు అందరకు లోబడియేఉండుడు. సర్వాధిపతి చక్రవర్తికి వినమ్రులై ఉండుడు.

14. దుష్టులను శిక్షించుటకును, శిష్టులను మెచ్చుకొనుటకును పంపబడిన పాలకులకు విధేయులై ఉండుడు.

15. మీరు మీ సత్కార్యములవలన మూర్ఖప్రజల జ్ఞానహీన మాటలను అణచివేయవలెను. ఇది దేవుని చిత్తము.

16. స్వేచ్ఛా జీవులుగ బ్రతుకుడు. కాని మీ స్వేచ్చ ద్వారా దౌష్ట్యమునుకప్పిపుచ్చకుడు. దేవుని దాసులుగనే జీవింపుడు.

17. అందరిని గౌరవింపుడు. తోడి విశ్వా సులను ప్రేమింపుడు, దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుడు. చక్రవర్తికి మర్యాదచూపుడు.

18. సేవకులారా! మీ యజమానులకు మీరు విధేయులు కావలెను. వారికి సమస్త మర్యాదలను చూపుడు. దయాపరులును, సౌమ్యులును అగువారికి మాత్రమే కాదు, కుటిలమనస్కులగువారికి కూడ మర్యాద చూపుడు.

19. ఎవడైనను అన్యాయముగ శ్రమపొందుచు, దేవుని ఎడల నిష్కపట మనస్సాక్షి కలిగి, దానిని ఓర్పుతో సహించినయెడల దేవుని అంగీకారమును పొందును.

20. ఏలయన, తప్పొనర్చి దానికి ప్రతిఫలముగ శిక్షను ఓర్పుతో భరించినచో దానియందు ఏమి గొప్పతనము ఉన్నది? కాని మంచినే చేసియు, దానికై బాధను అనుభవింపవలసి వచ్చినపుడు దానిని ఓర్పుతో భరించినచో దేవుడు దానికి మిమ్ము ఆశీర్వదించును.

21. దీని కొరకే దేవుడు మిమ్ము పిలిచెను. ఏలయన, క్రీస్తే మీ కొరకు బాధపడి, ఆయన అడుగుజాడలలో మీరును అనుస రించుటకు గాను, ఒక ఆదర్శమును ఏర్పరచెను.

22. ఆయన ఎట్టి పాపమును చేయలేదు. ఆయన నోటి వెంట ఎన్నడును ఎట్టి అసత్యమును వెలువడలేదు.

23. తాను శపింపబడినప్పుడు ఆయన తిరిగి శపింపలేదు. తాను కష్టపడుచున్నను ఎవరిని బెదిరింపలేదు. న్యాయముగ తీర్పు తీర్చు దేవుని యందే తన నమ్మ కము ఉంచెను.

24. మనము పాపమునకు మర ణించి నీతికి జీవించునట్లుగ, ఆయన మన పాపము లను తనపై ఉంచుకొని సిలువమ్రానిపై మోసెను. ఆయన పొందిన గాయములచే మీరు స్వస్థత నొందితిరి.

25. మీరు త్రోవతప్పిన గొఱ్ఱెలవలె ఉంటిరి. కాని ఇప్పుడు, మీ ఆత్మలకు రక్షకుడును, కాపరియు అగువానియొద్దకు మీరు మరలి ఉన్నారు.