ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 9 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 9వ అధ్యాయము

 1. నేను స్వతంత్రుడను కానా? నేను అపోస్తలుడను కానా? మన ప్రభువగు యేసును నేను చూడలేదా? ప్రభువుకొరకు చేసిన నా పనికి ఫలము మీరు కాదా?

2. ఇతరులు నన్ను అపోస్తలునిగా అంగీకరింపకున్నను, మీరు మాత్రము నన్ను అపోస్తలునిగా అంగీకరించుచున్నారు. ప్రభువునందలి మీ జీవితమువలన నేను అపోస్తలుడను అనుటకు మీరే ముద్రగా గల నిరూపణము.

3. నన్ను విమర్శించువారికి నా సమాధానమిది.

4. మాకు తినుటకు, త్రాగుటకు అధికారములేదా?

5. ఇతర అపోస్తలులును, ప్రభువు సోదరులును, పేతురును చేయుచున్నట్లు ప్రయాణములో మాతో ఒక క్రైస్తవ గృహిణిని తీసికొని పోవుటకును మాకు అధికారము లేదా?

6. పనిచేయకుండుటకు బర్నబాయు, నేనును మాత్రమే అధికారము లేనివారమా?

7. సైనికుడు తన సొంత ఖర్చుతో సైన్యములో పనిచేయునా? అట్లే తాను పెంచిన ద్రాక్షతోటలోని పండ్లు తినని రైతు గలడా? తాను పోషించిన గొఱ్ఱెలమందనుండి లభించిన పాలు త్రాగని వ్యక్తి గలడా?

8. ఇదంతయు నేను ఒక మానవమాత్రునిగా చెప్పుచుంటినా? ఇదే విషయమును ధర్మశాస్త్రమూ చెప్పుట లేదా?

9. “పంటనూర్చు ఎద్దునోటికి చిక్కము వేయకుము” అని మోషే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్నది. అయినచో దేవుడు ఎద్దుల విషయము పట్టించుకొనునా?

10. లేక ఇటుల చెప్పుటలో ఆయన యథార్థ ముగ మనలను ఉద్దేశింపలేదా? ఇది మన కొరకే రచింపబడినది! పొలము దున్నువాడును, పంటకూర్చు వాడును ఫలసాయమున పాలుపంచుకొను ఆశతోడనే తమ పనిని చేయవలెను.

11. మీలో మేము ఆధ్యాత్మికమగు విత్తనమును నాటితిమి. కనుక మీనుండి మేము లౌకిక ప్రయోజనములను పొందినచో మితిమీరుటయగునా?

12. ఇతరులు మీయొద్దనుండి వీనిని  ఆశింప అధికారముగల వారైనచో, మాకు అంతకంటే అధికమైన అధికారము లేదా? కాని మేము ఈ అధికారమును ఉపయోగించుకొనలేదు. అంతేకాదు. క్రీస్తుసువార్తకు ఎట్టి ఆటంకమును కలిగింపకుండుటకై సమస్తమును సహించితిమి.

13. దేవాలయమున పనిచేయువారు దేవాల యమునుండియే ఆహారమును పొందుదురు. బలిపీఠముపై బలులర్పించువారు ఆ బలులలో భాగము పొందుదురు. ఇది మీకు నిశ్చయముగ తెలియును.

14. అట్లే సువార్త బోధకులు దానినుండియే తమ జీవనాధారమును పొందవలెనని ప్రభువు శాసించి యున్నాడు.

15. కాని, నేను ఈ అధికారములలో దేనిని వాడుకొనలేదు. ఇప్పుడును వాడుకొను తలంపుతో నేను ఇట్లు వ్రాయుటలేదు. నా యీ అతిశయమును ఎవడైనను నిరర్థకము చేయుటకంటే నాకు చావే మేలు.

16. సువార్తను బోధించుచున్నంత మాత్రమున నాకు గొప్పలు చెప్పుకొను కారణము లేదు. నిజము నకు సువార్తను ప్రకటించు ఆవశ్యకత నాపై మోప బడియున్నది. అయ్యో! నేను సువార్తను ప్రకటించని యెడల ఎంత అనర్గము!

17. ఈ పనిని నాయంతట నేనే చేసినచో నాకు ప్రతిఫలమును ఉండును. కాని ఇది నా అభీష్టమునకు వ్యతిరేకమైనచో నాకు ఒక నిర్వాహకత్వము ఒప్పచెప్పబడినదని అర్థము.

18. కనుక నాకు ప్రతిఫలము ఏమి? సువార్త ప్రచారమునందు నా అధికారమును నేను సంపూర్ణముగా వినియోగించుకొనక, సువార్తను ఉచితముగా ప్రకటించుటయే నా ప్రతిఫలము.

19. నేను స్వతంత్రుడను. ఎవరికిని దాసుడను కాను. కాని ఇంకను ఎక్కువమందిని సంపాదించు కొనుటకు అందరికిని నన్ను నేను దాసునిగ చేసికొనుచున్నాను.

20. యూదులతో పని చేయునపుడు, వారిని సంపాదించుకొనుటకుగాను యూదుని వలె జీవించితిని. నేను మోషే ధర్మశాస్త్రమునకు బద్దుడను కాకున్నను, బద్దులైన వారితో పాటు పనిచేయుచున్నపుడు వారిని సంపాదించుకొనుటకై వారి వలెనే జీవించితిని.

21. అట్లే అన్యులతో ఉన్నపుడు వారిని సంపాదించుకొనుటకు యూదుల ధర్మశాస్త్రమునకు దూరముగ, అన్యునివలెనే జీవించితిని. కాని, నేను దేవుని చట్టమునకు విధేయుడను కానని దీని భావము కాదు. ఏలయన, యథార్థముగ నేను క్రీస్తు చట్టమునకు లోనై యున్నాను.

22. విశ్వాసమున బలహీనులగు వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు, వారిని సంపాదించుకొనుటకై వారిలో ఒకనివలెనైతిని. కనుక నేను కొందరినైనను, ఏ విధముగనైనను రక్షింపగలుగుటకుగాను అందరి కొరకు అన్ని విధములుగనైతిని.

23. సువార్త దీవెనలలో పాలుపంచుకొనుటకు గాను, సువార్తకొరకై నేను ఇది అంతయు చేయు చున్నాను.

24. పరుగు పందెమున అందరును పరుగె తుదురు. కాని వారిలో ఒక్కడు మాత్రమే బహుమతిని గెలుచుకొనును. ఇది మీకు తెలియును గదా! కావున బహుమతిని అందుకొనునట్లు పరుగెత్తుడు.

25. పోటీలో పాల్గొననున్న క్రీడాకారుడు తనను తాను కఠిన శిక్షణకు లోబరచుకొనును. అశాశ్వతమగు కిరీటమునకై వారు అటుల చేయుదురు. కాని శాశ్వతమగు దానికై మనము ఆ విధముగ చేయుదము.

26. కనుక గమ్యములేకుండ నేను పరుగిడుటలేదు. గాలితో గ్రుద్దులాటవలె నేను పోరాడుటలేదు.

27. ఇతరులకు బోధించిన పిదప నేను భ్రష్టుడను కాకుండుటకై నా శరీరమును నలుగగొట్టుకొనుచు అదుపులో ఉంచుకొందును.