ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 8 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 8వ అధ్యాయము

 1. ఇక విగ్రహములకు అర్పింపబడిన ఆహారమును గూర్చిన విషయము: “మనకు అందరికిని జ్ఞానమున్నది” అనుట నిజమేకాని, ఆ జ్ఞానము మనుష్యుని గర్వముతో ఉప్పొంగునట్లు చేయును. కాని ప్రేమ బలముచేకూర్చును.

2. తనకు ఏదియో కొంత తెలియుననుకొను వ్యక్తికి తెలియదగిన రీతి తెలియదు.

3. కాని దేవుని ప్రేమించు వ్యక్తిని దేవుడు ఎరుగును.

4. ఇక విగ్రహములకు అర్పింపబడిన ఆహారమును భుజించు విషయము: విగ్రహములకు నిజమైన అస్తిత్వము లేదనియు, ఒక్కడే దేవుడనియు మనకు తెలియును.

5. దివియందుగాని, భువిమీదగాని “దేవతలు” అనబడు వారున్నను, ఈ “దేవతలు" లేదా ప్రభువులు పెక్కుమంది ఉన్నను,

6. మనకు పితయగు దేవుడు ఒక్కడే. ఆయనయే సర్వమునకు సృష్టికర్త. ఆయన కొరకే మనము జీవింతుము. ప్రభువు ఒక్కడే. ఆ ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టింప బడినది. ఆయన ద్వారా మనము జీవించుచున్నాము.

7. కాని అందరికిని ఈ సత్యము తెలియదు. కొందరు విగ్రహములకు అలవాటుపడి, ఆ ఆహారమును భుజించునప్పుడు ఆ ఆహారమును ఇంకను విగ్రహమునకు సంబంధించిన దానిగనే ఎంచుచున్నారు. వారి అంతఃకరణము బలహీనముగ ఉండుటచే అపరిశుద్ధమగుచున్నది.

8. కాని ఆహారము మనలను దేవుని దగ్గరకు చేర్చదు. భుజింపనిచో మనము ఏమియును పోగొట్టుకొనము. భుజించినందువలన ఏమియు పొందబోము.

9. కాని, మీ స్వేచ్చ విశ్వాసమున బలహీనులగు వ్యక్తులను పాపమున పడునట్లు చేయకుండ శ్రద్ధ వహింపుడు.

10. ఏలయన, ఒక విగ్రహముయొక్క ఆలయములో “జ్ఞానము” గలవాడవగు నీవు భుజించు చుండగా బలహీనమగు అంతఃకరణముగల ఏ వ్యక్తియైనను చూచినచో, వాడును విగ్రహములకు అర్పింపబడిన ఆహారమును తినుటకు ధైర్యము తెచ్చుకొనడా?

11. కనుక నీ జ్ఞానమువలన ఆ బలహీనుడు నశించును. ఆ సోదరుని కొరకు క్రీస్తు మరణించెను గదా!

12. ఇట్లు మీ సోదరులకు వ్యతిరేకముగ మీరు పాపమొనర్చినపుడు, వారి బలహీనములగు అంతఃకరణములను గాయపరచుచు, క్రీస్తునకు వ్యతిరేకముగ మీరు పాపము చేయుచున్నారు.

13. కనుక ఆహారము నా సోదరుని పాపముచేయునట్లు చేయు చున్నచో, నా సోదరుడు పాపములో పడకుండుటకై నేను ఇక ఎన్నడును మాంసమును తినను.