ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 5 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 5వ అధ్యాయము

 1. అన్యులు సైతము చేయనేరని మహా దారుణమైన వ్యభిచార దోషము మీయందు ఉన్నదని వదంతి కలదు. ఏలయన, ఒకడు తన సవతి తల్లిని ఉంచుకొనియెనట!

2. అయినచో మీరు ఎట్లు ఇంకను గర్వింప గలరు? మీరు శోకింపవలదా? అట్టి వ్యక్తిని మీ నుండి బయటికి గెంటివేయవలెను.

3. వాస్తవముగా, శారీరకముగ నేను మీకు దూరముగనే ఉన్నను, నా ఆత్మ మీతోనే ఉన్నది. నేను మీతో ఉన్నట్లుగనే భావించి మన ప్రభువగు యేసు నామమున, ఆ దారుణమును చేసిన వ్యక్తిపై తీర్పు చెప్పితిని.

4. మీరు సమావేశమగునపుడు, నేనును ఆత్మద్వారా మీతో ఉందును కనుక మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు శక్తివలన,

5. ఆ వ్యక్తి శారీరకముగ నాశనమగుటకై వానిని సైతానుకు అప్పగించివేయుడు. అప్పుడు ప్రభువు దినమున వాని ఆత్మ రక్షింపబడగలదు.

6. గర్వించుట మీకు సముచితము కాదు! కొద్దిపాటి పులిసిన పిండి పిండినంతను పులియజేయునని మీకు తెలియదా!

7. పాపమను ఈ పాత పులిసినపిండిని తీసివేయవలయును. అప్పుడు మీరు ఏ మాత్రమును పులియని క్రొత్తదియగు పిండివలె ఉందురు. నిజముగ మీరు అట్టివారేనని నాకు తెలియును. ఏలయన, పాస్క గొఱ్ఱెపిల్లయగు క్రీస్తు బలిచేయబడెను.

8. కాబట్టి ద్వేషము, దౌష్ట్యము అను పాతపిండితో చేసిన రొట్టెతో కాక, నిజాయితి, సత్యము అనువానితో కూడిన పులియనిపిండితో చేసిన రొట్టెతో మనము పండుగ చేసికొందము.

9. వ్యభిచారులగు వ్యక్తులతో మీరు సంబంధము పెట్టుకొనరాదని మీకు ఉత్తరము వ్రాసితిని.

10. కాని ఈ లోకములో వ్యభిచారులును, దురాశాపరులును, దోచుకొనువారును, విగ్రహారాధకులైన వారందరితోను సాంగత్యము వలదని నేనభిప్రాయపడుటలేదు. అట్టి వారినుండి తప్పించుకొనవలెనన్నచో మీరు ఈ లోకమునుండి వైదొలగవలసి ఉండును.

11. సోదరుడని పిలుచుకొనుచు, వ్యభిచారియును, దురాశాపరుడును, విగ్రహారాధకుడును, నిందారోపకుడును, త్రాగుబోతును, దోచుకొనువాడును అగు వ్యక్తితో కలిసి ఉండరాదనియే నా అభిప్రాయము. అట్టివానితో భోజనమైనను చేయకుడు.

12. అన్యులపై తీర్పుచెప్పుటకు నాకేమి పని? సంఘములోని వారిపైననే కదా మీరు తీర్పు చెప్పవలసినది?

13. అన్యులపై దేవుడు తీర్పు చెప్పును. ఆ దుష్టుని మీలోనుండి తొలగింపుడు.