ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 4 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 4వ అధ్యాయము

1. మీరు మమ్ము క్రీస్తు సేవకులనుగను, దేవుని రహస్య సత్యముల బాధ్యతను పొందిన వారినిగను పరిగణింపవలెను.

2. బాధ్యత అప్పగింపబడినవాడు విశ్వాసపాత్రుడై ఉండవలయును.

3. కనుక, మీరుగాని లేక ఏ మానవ న్యాయస్థానముగాని నాకు తీర్పు చెప్పుటనుగూర్చి నేను ఎంతమాత్రమును పట్టించు కొనను. నేను కూడ నాపై తీర్పు చెప్పుకొనను.

4. నా మనస్సాక్షి నిర్మలముగ ఉన్నది. కాని అంత మాత్రమున నేను నిర్దోషినని అది నిరూపింపదు. ప్రభువే నా పై తీర్పు చెప్పును.

5. కనుక, తగినసమయము ఆసన్నమగు వరకు, అనగా ప్రభువురాకడ వరకును ఎవనిపైనను మీరు తీర్పు చెప్పరాదు. చీకటియందున్న రహస్య విషయములను ఆయన వెలికితీయును. హృదయము లలోని ఆలోచనలను ఆయన బహిరంగమొనర్చును. అప్పుడు తనకు తగినవిధమున ప్రతివ్యక్తియు దేవుని పొగడను పొందును.

6. సోదరులారా! మీ కొరకే దీనిని అంతయు నాకును, అపొల్లోకును అన్వయింపచేసితిని. వ్రాయ బడిన దానిని మీరు అతిక్రమింపకుండుటయును, మీలో ఎవరును ఒకనిని గూర్చి గర్వించి మరియొకనిని తృణీకరింపకుండుటయును మా నుండి నేర్చుకొనవలె ననియే అటుల చేసితిని.

7. ఇతరులకంటె నిన్ను అధికునిగ పరిగణించునదెవరు? దేవునినుండి పొందనిది నీవద్ద ఏమైన ఉన్నదా? మరి ఈ విధముగా పొందిన దైతే నీకు ఉన్నది. దేవుడు ఇచ్చిన దానము కాదని నీవు ఎట్లు గర్వింపగలవు?

8. ఇప్పటికే మీకు సమస్తమును సమకూరినది! ఇప్పటికే మీరు ఐశ్వర్యవంతులు! మమ్మును విడిచిపెట్టి మీరు రాజులైతిరి. మీరు నిజముగ రాజులు కావలెన నియే నా కోరిక. అప్పుడు మీతోపాటు మేమును రాజులము కాగలము.

9. మరణదండన విధింపబడిన వారమైనట్లు దేవుడు అపోస్తలులమైన మమ్మును అందరికంటె కడపట ఉంచియున్నాడని నాకు తోచు చున్నది. మేము లోకమునకును, దేవదూతలకును, మనుష్యులకును ప్రదర్శనగా ఉన్నాము.

10. క్రీస్తు కొరకు మేము అవివేకులము. కాని క్రీస్తునందు మీరు వివేకవంతులు! మేము బలహీనులము, కాని మీరు బలవంతులు! మేము తృణీకరింపబడుచున్నాము. కాని మీరు గౌరవింపబడుచున్నారు.

11. ఈ క్షణము వరకును మేము ఆకలిదప్పులతో ఉన్నవారము, మావి చింపిరి గుడ్డలు, మేము హింసింపబడుచున్నాము, ఊళ్లు పట్టుకొని మేము తిరుగుచున్నాము,

12. మా పోషణకై మేము ఎంతయో కష్టపడి పనిచేయుదుము. మేము శపింపబడినపుడు దీవింతుము, హింసింప బడినపుడు సహింతుము,

13. అవమానింపబడినపుడు మనవి చేసికొందుము. ఇప్పటి వరకును మేము ఈ లోకపు చెత్తగా, మురుగుగా ఎంచబడియున్నాము.

14. మీరు సిగ్గుపడునట్లు చేయవలెనని నేను ఇట్లు వ్రాయుటలేదు. నా ప్రియపుత్రులుగ మీకు బోధించుటకే నేను ఇట్లు వ్రాయుచున్నాను.

15. ఏలయన, క్రీస్తునందు మీ జీవితమున మీకు పదివేల మంది గురువులున్నను, మీకు తండ్రి ఒక్కడే. ఏల యన, క్రీస్తు యేసు సువార్తను అందించుట ద్వారా నేను మిమ్ము కంటిని గనుక నేను మీకు తండ్రినైతిని.

16. కనుక మీరును నావలె నడువవలెనని మిమ్ము అర్థించు చున్నాను.

17. ఇందులకే తిమోతిని మీ వద్దకు పంపుచున్నాను. అతడు ప్రియతముడును, క్రీస్తునందు విశ్వాసపాత్రుడైన నా పుత్రుడు. అతడు క్రీస్తునందు నేను నడచుకొను విధమును, అనగా ప్రతిస్థలము లోను, ప్రతి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును మీకు జ్ఞాపకము చేయును.

18. నేను మిమ్ము చూడరాబోనని తలచి మీలో కొందరు గర్వపడుచున్నారు.

19. కాని ప్రభువు చిత్తమైనచో నేను మిమ్ము త్వరలోనే చేరుకొందును. అప్పుడు ఆ గర్వించెడివారి మాటలనుగాక వారి బలమును నేను తెలిసికొందును.

20. ఏలయన, దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాక శక్తి సమన్వితమై ఉన్నది.

21. మీకు ఏది ఇష్టము? నన్ను బెత్తము పుచ్చుకొని మీయొద్దకు రమ్మందురా? లేక ప్రేమతోను, సాత్వికమైన మనస్సుతోను రావలయునా?