ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 2 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 2వ అధ్యాయము

 1. సోదరులారా! దేవుని రహస్యమును మీకు బోధింపవచ్చినపుడు గొప్ప పదజాలమును గాని, మహత్తరమైన పాండిత్యమును గాని నేను ఉపయోగింపలేదు.

2. నేను మీతో ఉన్నప్పుడు, యేసు క్రీస్తును గూర్చియు, అందును ముఖ్యముగా సిలువపై ఉన్న ఆయన మరణమును గూర్చియు తప్ప, మరేమియు తెలిసికొనకూడదని నేను నిశ్చయించుకొంటిని.

3. కనుక, నేను మీతో ఉన్నప్పుడు బలహీనతతోను, భయముతోను మరియు ఎంతో వణకుతో ఉంటిని.

4. నా ఉపన్యాసమును మరియు నా సువార్త ప్రకటన, జ్ఞానయుక్తమైన తీయనిపలుకులతోగాక దేవుని ఆత్మశక్తిని నిరూపించునవై ఉండెను.

5. కనుక మీ విశ్వాసము మానవవివేకము పైకాక దేవుని శక్తిపై నిలిచి ఉన్నది.

6. కాని పరిపక్వమునొందిన వారితో నేను జ్ఞాన ముతో మాటలాడుచున్నాను. కాని ఆ జ్ఞానము లౌకికమైనది కాదు, నశించెడి లౌకికపాలకుల జ్ఞానము కూడ కాదు.

7. నేను రహస్యముగా ఉన్న దేవుని జ్ఞాన మును బోధించుచున్నాను. అది మరుగైయుండెను. లోకసృష్టికి పూర్వమే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించెను.

8. ఈ లౌకిక పరిపాలకులకు ఎవరికిని ఈ జ్ఞానమునుగూర్చి తెలియదు. వారికి తెలిసియేయు న్నచో, మహిమాన్వితుడగు ప్రభువును సిలువ వేసెడి వారు కారు.

9. కాని లేఖనములో వ్రాయబడినట్లుగ, “ఎవడును, ఎన్నడును కననిదియు, విననిదియు, ఎన్నటికైనను సంభవింపగలదని ఎవడును భావింపనిదియు అగుదానినే తనను ప్రేమించువారికై దేవుడు సిద్ధమొనర్చెను.”

10. కాని, తన ఆత్మద్వారా దేవుడు మనకు తన రహస్యమును వెల్లడించెను. ఆత్మ అంతయును వెదకును. దేవుని సంకల్పపు అగోచరమగు లోతులను గూడ వెదకును.

11. ఒకని యందలి మానవ ఆత్మయే తప్ప మరియెవ్వరు అతని ఆలోచనలను తెలిసికొన గలరు? అట్లే దేవుని ఆత్మ తప్ప దేవుని ఆలోచనలను మరి ఎవ్వరు ఎరుగలేరు.

12. మనము స్వీకరించినది ఈ లౌకికమగు ఆత్మ కాదు. దేవుడు మనకు ఒసగిన సమస్తమును తెలిసికొనగలుగుటకై దేవునిచే పంప బడిన ఆత్మనే మనము స్వీకరించియున్నాము. .

13. కనుక, ఆత్మతో కూడిన వారికి ఆధ్యాత్మిక సత్యములను బోధించునపుడు, మనము మానవ వివేకము బోధించు పదజాలమునుకాక, ఆత్మ బోధించు పలుకులనే పలుకుదుము.

14. కాని, లౌకిక వ్యక్తి దేవుని ఆత్మచే ఒసగబడు వరములను గ్రహింపలేడు. వానికి అవి తెలివిమాలినవిగా గోచరించును. నిజముగా అతడు వానిని అవగాహనచేసికొనలేడు. ఏలయన, వాని విలువ ఆత్మానుభవము చేతనే వివేచింప వీలగును.

15. ఆధ్యాత్మికవ్యక్తి అన్నిటి విలువలను నిర్ణయింపగలడు. కాని ఎవరును వాని పై తీర్పు చెప్పలేరు.

16. లేఖనములో వ్రాయబడినట్లుగ, “ప్రభువు మనస్సు ఎవరికి ఎరుక? ఆయనకు ఎవరు బోధింపగలరు?” కాని, మనకు మాత్రము క్రీస్తు మనస్తత్వము ఉన్నది.