ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 14 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 14వ అధ్యాయము

 1. ప్రేమనే మీ ధ్యేయముగా ఉంచుకొనుడు. ఆధ్యాత్మికమగు వరములపై అందును విశేషించి ప్రవ చనవరముపై మీ మనసు నిలుపుకొనుడు.

2. భాషలలో మాట్లాడువాడు మానవులతో కాక, దేవునితో మాటలాడును. ఎవడును వానిని అర్థము చేసికొన లేడు. ఏలయన, ఆత్మద్వారా అతడు రహస్యసత్య ములను పలుకుచున్నాడు.

3. కాని ప్రవచించు వ్యక్తి మానవులతో మాట్లాడుచు, వారికి సాయమును, ప్రోత్సా హమును, ఆదరణను కలిగించుచున్నాడు.

4. భాషలలో మాట్లాడు వ్యక్తి తనకు తానే క్షేమాభివృద్ధి కలుగ చేసికొనును కాని, ప్రవచించు వ్యక్తి క్రీస్తు సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయును.

5. మీరందరును భాషలలో మాట్లాడవలెనని నా కోరిక. కాని మీరు ప్రవచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచున్నాను. ఏలయన, అతడు పలుకు దానిని క్రీస్తుసంఘ క్షేమా భివృద్ధికై వివరించిననే తప్ప, భాషలలో మాట్లాడు వ్యక్తి కంటె ప్రవచించు వ్యక్తియే అధికుడు.

6. కావున సోదరులారా! నేను మీవద్దకు వచ్చి భాషలలో మాటలాడినచో నా వలన మీకు ఉపయోగ మేమి? దేవుని ప్రకటననుగాని, జ్ఞానమునుగాని, ప్రవచనమునుగాని, బోధననుగాని మీకు వినిపించి ననేతప్ప నేను ఎంత మాత్రమును ఉపయోగకారిని కాను.

7. నిర్జీవములైన వాద్యవస్తువులగు వేణువు లేదా వీణ విషయములో కూడ ధ్వనులు స్పష్టముగ మ్రోగింప బడిననే తప్ప వాయింపబడుచున్న రాగమును ఎవడైనను ఎట్లు తెలిసికొనగలడు?

8. బాకా ఊదు వాడు స్పష్టమైన ధ్వనిని చేయనిచో యుద్ధమునకు ఎవరు సిద్ధపడుదురు?

9. అటులనే భాషలతో కూడిన నీ సందేశము స్పష్టముగాలేనిచో ఎవరైనను నీవు మాట్లాడునది ఎట్లు అర్థము చేసికొనగలరు? నీ మాటలు గాలిలో కలిసిపోవును.

10. ప్రపంచములో పెక్కుభాషలు ఉన్నవి. కాని వానిలో అర్థరహితమైనది ఒక్కటియు లేదు.

11. మాటలాడబడుచున్న భాష నాకు తెలియనిదైనచో దానిని మాట్లాడు వ్యక్తి నాకు పరదేశీయుడుగను, నేను వానికి పరదేశీయుడనుగను ఉందును.

12. ఆధ్యాత్మికవరములు పొందవలెననెడు ఆసక్తి మీలోవున్నది కనుక, క్రీస్తు సంఘాభివృద్ధికై వానిని సమృద్ధిగా పొందుటకు ప్రయత్నింపుడు.

13. కనుక భాషలో మాట్లాడు వ్యక్తి దాని అర్థమును తెలియపరచు శక్తికొరకై ప్రార్థింపవలెను.

14. ఏలయన, నేను భాషలో ప్రార్థించినచో, నిజముగ నా ఆత్మ ప్రార్ధించునుకాని, నా మనస్సు ఫలింపదు.

15. అయినచో నేను ఏమి చేయవలెను? నా ఆత్మతో ప్రార్ధించెదను, నా మనస్సుతో కూడ ప్రార్ధించెదను. నా ఆత్మతో పాడెదను, నా మనస్సుతోకూడ పాడెదను.

16. మీరు ఆత్మమూలముననే దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొనినచో, సమావేశమున పాల్గొను పామరుడు మీ కృతజ్ఞతాస్తుతికి ఎట్లు “ఆమెన్"అని బదులు పలుకగలడు? ఏలయన, మీరు చెప్పునది ఏమియో అతడు ఎరుగడు.

17. నీవు చక్కగనే దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొనుచున్నావు. కాని దానివలన ఇతరులకు ఎట్టి అభివృద్ధియు కలుగదు.

18. మీ అందరికంటె నేను భాషలలో ఎక్కువగ మాటలాడువాడనైనందులకు దేవునకు కృతజ్ఞుడను.

19. కాని, క్రీస్తు సంఘపు ఆరాధనయందు అర్ధము కాని భాషలో పదివేల మాటలు మాట్లాడుటకంటె, ఇతరులకు బోధనందించ గలుగుటకై అర్థమగునట్లు నా మనస్సుతో ఐదు మాటలు పలుకుట సముచితము.

20. సోదరులారా! పసిబిడ్డలవలె ఆలోచింప కుడు. చెడువిషయమున పసివారివలెయుండి, ఆలోచ నలలో పరిణతి చెందిన వారుగ ఉండుడు.

21. ధర్మశాస్త్రమున వ్రాయబడినట్లు, “అన్యభాషల ద్వారా, పరదేశీయుల పెదవుల ద్వారా, నేను ఈ ప్రజలతో మాటలాడుదును. కాని అప్పటికిని వారు నా మాటవినరు” అని ప్రభువు పలుకుచున్నాడు.

22. కనుక భాషలలో మాట్లాడుట అవిశ్వాసులకే కాని, విశ్వాసులకు గురుతు కాదు; ప్రవచించుట విశ్వాసులకే కాని, అవిశ్వాసులకు గురుతుకాదు.

23. ఒకవేళ సంఘమంతయు సమావేశమై, ప్రతివ్యక్తియు భాషలలో మాట్లాడుటకు ఆరంభించినచో, సామాన్యులు గాని, అవిశ్వాసులు గాని లోనికి వచ్చినచో, మీరు అందరును పిచ్చివారని వారు పలుకరా?

24. కాని, అందరు ప్రవచించినచో, ఎవడైన అవిశ్వాసికాని, సామాన్యుడుకాని లోనికి వచ్చినచో, అతనికి వినబడిన దానినిబట్టి, అతనికి తన పాపములను గూర్చి ఒప్పు దల కలుగును. తాను వినిన దానిచే అతడు తీర్పు పొందును.

25. అతని రహస్యమైన ఆలోచనలు బహిరంగము చేయబడును. అతడు సాగిలపడి దేవుని ఆరాధించుచు, “దేవుడు నిజముగ ఇచ్చట మీతో ఉన్నాడు!” అని అంగీకరించును.

26. సోదరులారా! ఇక ఏమి చేయవలెను? ఆరాధనకొరకు మీరు సమావేశమైనపుడు, ఒకడు సంకీర్తనము చేయవలెననియు, ఒకడు బోధింప వలెననియు, ఒకడు దేవుడు బయల్పరచిన దానిని ప్రకటింపవలెననియు, ఒకడు భాషలతో మాట్లాడవలెననియు, ఒకడు దానికి అర్థము చెప్పవలెననియు తలంచుచున్నారు. కాని ఇవి అన్నియు క్రీస్తు సంఘపు టాధ్యాత్మిక వికాసమునకై చేయుడు.

27. ఎవడైన భాషలలో మాటలాడవలెనన్నచో, ఇద్దరు లేక ముగ్గురు మాత్రమే ఒకరి తరువాత ఒకరు మాటాడవలెను. ఆ చెప్పబడునది ఏమియో వేరొకనిచే వివరింపబడవలెను.

28. కాని వివరింపగల వ్యక్తి ఎవ్వడును లేనిచో వారిలో ప్రతివ్యక్తియు మౌనముగ ఉండి తనతోను, దేవునితోను మాత్రమే మాటలాడుకొనవలెను.

29. ప్రవక్తలలో ఇద్దరు లేక ముగ్గురు మాత్రము మాట్లాడవలెను. వారు చెప్పిన దానిని ఇతరులు వివేచింపవలెను.

30. సమావేశమున కూర్చున్న వారిలో ఎవడైన దేవునినుండి సందేశమును పొందెనేని, మాటలాడుచున్న వ్యక్తి తన మాటలు ఆపివేయవలెను.

31. అందరును నేర్చుకొని ప్రోత్స హింపబడుటకుగాను వీరు అందరును ఒకరి తరువాత ఒకరు ప్రవచింపవచ్చును.

32. ప్రవక్తల ప్రవచన శక్తి ప్రవక్తలకు లోబడి ఉండవలెను.

33. ఏలయన, క్రమరాహిత్యమునకు కాక సమాధానమునకే దేవుడు కర్త. పునీతుల సంఘములన్నింటిలోవలె

34. సమావేశములయందు స్త్రీలు మౌనముగా ఉండవలెను. వారు మాటలాడుటకు అనుమతి లేదు. యూదుల చట్టము పలుకుచున్నట్లుగ వారు అణకువతో ఉండవలెను.

35. వారు ఏదైన తెలిసికొనవలెనన్నచో ఇంటి వద్ద తమతమ భర్తలను అడుగవలెను. సంఘ సమావేశమున స్త్రీలు మాటలాడుట అవమానకరము.

36. మీ భావమేమిటి? దేవుని పలుకు మీ నుండియే బయల్వెడలినదా? లేక మీకు మాత్రమే అది లభించినదా?

37. ఎవడైనను తాను దేవుని ప్రవక్తనని లేక ఆత్మవరములు కలవాడనని భావించినచో, నేను మీకు వ్రాయునది ప్రభువు ఆజ్ఞ అని అతడు గ్రహింపవలెను.

38. కాని అతడు దీనిని గమనింపనిచో మీరు అతనిని గూర్చి శ్రద్ధవహింపవలదు.

39. కనుక సోదరులారా! ప్రవచించుటకై ఆసక్తితో కాంక్షింపుడు. భాషలలో మాటలాడుటను నిరోధింపకుడు.

40. కాని సమస్తమును సముచితము గను, క్రమబద్దముగను జరుగవలెను.