ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 13 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 13వ అధ్యాయము

 1. మానవ భాషలను, దేవదూతల భాషలను కూడ నేను మాట్లాడగలిగినను నాకు ప్రేమలేనిచో నా వాక్కు మ్రోగెడి కంచుతోను, గణగణలాడెడి తాళము తోను సమానము.

2. నేను ప్రవచింపగలిగినను, నిగూఢరహస్యములను అర్ధము చేసికొనగలిగినను, సమస్తజ్ఞానము కలవాడనైనను, పర్వతములను కూడ పెకలింపగల గొప్ప విశ్వాసమును కలిగివున్నను, ప్రేమలేని వాడనైనచో నేను వ్యర్ధుడనే.

3. నాకున్న సమస్తమును నేను త్యాగము చేసినను, దహనార్ధము నా శరీరమునే త్యజించినను, ప్రేమలేనివాడనైనచో, అది నాకు నిరుపయోగము.

4. ప్రేమ సహనముకలది, దయకలది, అసూయకాని, డంబముకాని, గర్వముకాని ప్రేమకు లేవు.

5. అమర్యాదకాని స్వార్ధ పరత్వముకాని, కోపస్వభావముగాని ప్రేమకు ఉండవు. ప్రేమ దోషములను లెక్కింపదు.

6. ప్రేమ, కీడునందు ఆనందింపదు, సత్యమునందే అది ఆనందించును.

7. ప్రేమ సమస్తమును భరించును, సమస్తమును విశ్వసించును, సమస్తమును ఆశించును, సమస్తమును సహించును.

8. ప్రేమ శాశ్వతమైనది. ప్రవచనములు నిరర్థకములు. భాషలు నిలిచిపోవును. జ్ఞానము గతించును.

9. ఏలయన, మన జ్ఞానము అసంపూర్ణము, మన ప్రవచనము అసంపూర్ణము.

10. కాని సంపూర్ణమైనది వచ్చిననాడు అసంపూర్ణమైనవి నశించును.

11. నేను బాలుడనై ఉన్నప్పుడు, బాలునివలె మాట్లాడితిని, బాలునివలె తలంచితిని, బాలునివలె ఆలోచించితిని. కాని ఇప్పుడు పెద్దవాడనైనపుడు పిల్లల పద్దతులను వదలివేసితిని.

12. ఇప్పుడు మనము చూచునది అద్దములో మసకగా కనపడు ప్రతిబింబము వంటిది. కాని అప్పుడు ముఖాముఖి చూతుము. ఇప్పుడు నాకు తెలిసినది కొంతమాత్రమే. కాని అప్పుడు నన్ను దేవుడు పూర్తిగా ఎరిగినట్లే నేనును ఆయనను ఎరుగుదును.

13. కావున విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ అను ఈ మూడును నిలిచి ఉండును. వీనిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమ.