ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 11 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 11వ అధ్యాయము

 1. నేను క్రీస్తును అనుసరించినట్లే మీరు నన్నుఅనుసరింపుడు.

2. మీరు సదా నన్ను జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుచు మీకు నేను అందజేసిన సంప్రదాయములను యథాతథముగా అనుసరించుచున్నారని మిమ్ము నేను పొగడుచున్నాను.

3. కాని ప్రతి వ్యక్తికి క్రీస్తు శిరస్సు అనియు, భర్త భార్యకు శిరస్సు అనియు, క్రీస్తునకు శిరస్సు దేవుడనియు మీరు గ్రహింపవలెనని నా అభిలాష.

4. కనుక తన తలను కప్పుకొని ఎవడు ప్రార్ధించునో, దైవసందేశమును ప్రవచించునో, అతడు తన తలను అవమానించుచున్నాడు.

5. అట్లే తన తలపై ముసుగువేసికొనక ఏ స్త్రీయైనను ప్రార్ధించినను, దైవసందేశమును ప్రవచించినను, ఆమె తన తలను అవమానించినట్లు అగును. అట్లయినచో ఆమెకు క్షౌరము జరిగినట్లే అగును.

6. తలపై ముసుగు వేసికొననొల్లని స్త్రీ, తనజుట్టునే కత్తిరించు కొనవలయును. అయితే క్షౌరము చేయించుకొనుటగాని, జుట్టు కత్తిరించుకొనుట గాని స్త్రీకి అవమానకరమైనచో ఆమెను ముసుగు ధరింపనిండు.

7. పురుషుడు దేవుని రూపమును మహిమను ప్రతిబింబించును కనుక, అతడు తన తలపై ముసుగువేసికొనరాదు. కాని స్త్రీ పురుషుని వైభవమును ప్రతిబింబించును.

8. ఏలయన పురుషుడు స్త్రీ నుండి సృష్టింపబడలేదు. స్త్రీయే పురుషునినుండి సృష్టింపబడినది.

9. పురుషుడు స్త్రీ కొరకు సృష్టింపబడలేదు. స్త్రీయే పురుషుని కొరకు సృష్టింపబడినది.

10. కనుక, దేవదూతలనుబట్టి పురుషుని ఆధిక్యమునకు చిహ్నముగ స్త్రీ తన తలపై ముసుగువేసికొనవలెను.

11. కాని, ప్రభువునందు స్త్రీ పురుషుని విడిచి స్వతంత్రురాలు కాదు. అట్లే పురుషు డును స్త్రీని విడిచి స్వతంత్రుడు కాడు.

12. ఏలయన, స్త్రీ పురుషునినుండి రూపొందింపబడినట్లే ఇప్పుడు పురుషుడు స్త్రీనుండి జన్మించుచున్నాడు. ఇవి అన్నియు దేవునినుండి వచ్చినవి.

13. మీరే నిర్ణయించుకొనుడు. స్త్రీ తలపై ముసుగు వేసికొనక ప్రార్ధనలో పాల్గొనుట యుక్తమా?

14. పురుషునికి పొడవైన వెంట్రుకలు అవమానకరమని ప్రకృతియే బోధించుచున్నది కదా!

15. కాని అదియే స్త్రీకి గర్వింపదగినది. ఆ పొడవైన జుట్టే ఆమెకు తలను కప్పుకొనుటకు ఒసగ బడినది.

16. కాని ఎవరైనను దానిని గురించి వాదింపదలచినచో, మనకుగాని, దైవసంఘములకుగాని వేరొక విధమైన ఆచారము ఎట్టిదియునులేదు అని మాత్రమే నేను చెప్పవలెను.

17. కాని ఇక చెప్పబోవు ఉత్తరువులలో మిమ్ము పొగడను. ఏలన, మీ సమావేశములు నిజముగ మంచి కంటే చెడును ఎక్కువగ చేయుచున్నవి.

18. మొదటి విషయము ఏమనగా, మీరు దైవసంఘముగ సమావేశమైనపుడు మీలో విరుద్ధవర్గములు ఉన్నవని వినుచున్నాను. ఇది కొంతవరకు నిజమే అని నేను నమ్ముచున్నాను.

19. సన్మార్గమున ఉన్నవారు స్పష్టముగ గుర్తింపబడునట్లు మీలో వర్గములు ఉండి తీరవలెను.

20. మీరు సమావేశమైనపుడు మీరు తినునది ప్రభువు భోజనము కాదు.

21. ఏలయన, మీరు తినునప్పుడు మీ ఇష్టానుసారము తినుచుందురు. కొందరు ఇంకను ఆకలితోనే ఉండగా, కొందరు త్రాగి తూలుచుందురు.

22. తినుటకును త్రాగుటకును మీకు మీ ఇండ్లు లేవా? లేక మీరు దేవుని సంఘమును తృణీకరించి అవసరములో ఉన్న వ్యక్తులను అవమానింతురా? దీనిని గూర్చి మీకు నేను ఏమి చెప్పవలెను? మిమ్ము పొగడవలెనా? ఈ విషయమున నేను మిమ్ము పొగడను.

23. ఏలయన, నేను మీకు అందించిన ఉపదేశము నేను ప్రభువు నుండియే పొందితిని. తాను అప్ప గింపబడిన రాత్రి ప్రభువు రొట్టెను తీసికొని,

24. దేవునకు కృతజ్ఞతలు అర్పించి, దానిని త్రుంచి, “ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడిన నా శరీరము. దీనిని నా జ్ఞాప కార్ధము చేయుడు” అని పలికెను.

25. అదే విధముగా భోజనము తరువాత పాత్రను తీసికొని, “ఈ పాత్ర నా రక్తములోనైన నూతన నిబంధన. దీనిని మీరు పానము చేయునప్పుడెల్ల, నా జ్ఞాపకార్ధము చేయుడు” అని పలికెను.

26. కనుక, ఈ రొట్టెను భుజించు నప్పుడెల్ల, ఈ పాత్రనుండి పానము చేయునప్పుడెల్ల ప్రభువు వచ్చువరకు మీరు ఆయన మరణమును ప్రకటింతురు.

27. కనుక, అయోగ్యముగా ప్రభువుయొక్క రొట్టెను ఎవడైన తినినను, లేక ఆయన పాత్రనుండి త్రాగినను అతడు ప్రభువు శరీరమునకు, రక్తమునకు వ్యతిరేకముగ పాపము చేయుచున్నాడు.

28. కనుక, ప్రతి వ్యక్తియు ఆత్మపరిశీలనము కావించుకొని రొట్టెను తిని, పాత్రము నుండి త్రాగవలెను.

29. ఏలయన, ఎవడైనను రొట్టెను తినుచు, పాత్రము నుండి త్రాగుచు అది ప్రభువు శరీరము అని గుర్తింపనిచో, అతడు తినుటవలనను, త్రాగుటవలనను తీర్పునకు గురియగును.

30. కనుకనే మీలో పెక్కుమంది వ్యాధిగ్రస్తులై బలహీనముగ ఉన్నారు. కొందరు మరణించిరి.

31. మొదటనే మనము ఆత్మపరిశీలనము కావించుకొని నచో, మనము దేవుని తీర్పునకు గురికాము.

32. కాని, లోకముతో పాటు మనమును తీర్పు పొందకుండు టకై, మనము ప్రభువుచే తీర్పుచెప్పబడి శిక్షింపబడు చుంటిమి.

33. కాబట్టి సోదరులారా! ప్రభువు భోజనమున పాల్గొనుటకు సమావేశమైనపుడు మీరు ఒకరికొరకు ఒకరు వేచియుండుడు.

34. ఒకవేళ, ఎవడైనను ఆకలి గొనియున్నచో, మీ సమావేశమున మీరు దేవుని తీర్పునకు గురికాకుండుటకై, అతడు ఇంటి వద్ద భుజింపవలెను. ఇతర విషయములు నేను అచటకు వచ్చినపుడు పరిష్కరించెదను.