ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

1 Corinthians chapter 1 in Telugu || Telugu catholic Bible || కొరింతీయులకు వ్రాసిన 1వ లేఖ 1వ అధ్యాయము

 1. దేవుని సంకల్పము వలన క్రీస్తుయేసు అపోస్తలునిగ పిలువబడిన పౌలును, మరియు మన సోదరుడు సొస్తెనేసును

2. కొరింతులోని దైవసంఘమునకు వ్రాయునది. మీరు క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరుపబడి, ప్రతి స్థలమునందును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్ధించువారితో సహా పరిశుద్దులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారు. ఆయన వారికిని మనకును ప్రభువు.

3. మన తండ్రియగు దేవునినుండియు, ప్రభువు యేసుక్రీస్తునుండియు మీకు అనుగ్రహమును, శాంతియు లభించునుగాక!

4. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మీకు తన కృపానుగ్రహమును ఒసగెను. కనుక, మీ కొరకై నేను సర్వదా ఆయనకు కృతజ్ఞతలను అర్పింతును.

5. ఏలయన, క్రీస్తుతో ఐక్యమువలన, మీరు సర్వ విధముల  వాక్కునందును, జ్ఞానమునందును, ఐశ్వర్యవంతులైతిరి.

6. క్రీస్తునుగూర్చిన సందేశము మీయందు ఎంతయో దృఢపడినది.

7. కనుకనే, మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షము చేయబడుటకై వేచియున్న మీకు, ఆత్మీయ ఆశీర్వాదమైనను కొరత కాలేదు.

8. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు దినమున మీరు దోషరహితులుగ ఉండునట్లు, ఆయన మిమ్ము తుదివరకు సుస్థిరముగ ఉంచును.

9. తన కుమారుడును, మన ప్రభువును అగు యేసుక్రీస్తుతో సహవాస మునకు మిమ్ము పిలిచిన ఆ దేవుడు విశ్వసనీయుడు.

10. సోదరులారా! వర్గములు లేకుండ, సంపూర్ణముగా ఒకే మనస్సు, ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండవలెనని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట నేను మిమ్ము వేడుకొనుచున్నాను.

11. ఏలయన, సోదరులారా! మీలో మీకు కలహములు ఉన్నవని క్లోవు కుటుంబసభ్యులు నాకు తెలిపిరి.

12. నేను చెప్పునది ఏమన, మీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధముగ పలుకుచున్నారు. ఒకడు "నేను పౌలు అనుచరుడను” అనియు వేరొకడు “నేను అపొల్లో అనుచరుడను” అనియు, మరియొకడు “నేను పేతురు అనుచరుడను" అనియు, ఇంకొకడు “నేను క్రీస్తు అనుచరుడను” అనియు పలుకుచున్నారు.

13. క్రీస్తు విభజింప బడినాడా? పౌలు మీ కొరకు సిలువవేయబడెనా? మీరు పౌలు నామమున జ్ఞానస్నానమును పొందితిరా?

14. క్రిస్పునకును, గాయునకును తప్ప మీలో ఎవరికిని నేను జ్ఞానస్నానమును ఈయనందులకు దేవునకు కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను.

15. అపుడు, నా నామమున మీరు జ్ఞానస్నానమును పొందితిరని ఎవరును పలుకజాలరు.

16. స్తేఫాను కుటుంబమునకుగూడ నేను జానస్నానమొసగితిని. కాని అంతకుమించి ఇంక ఎవరికిని నేను జ్ఞానస్నానమొసగినట్లు నాకు గుర్తులేదు.

17. క్రీస్తు నన్ను సువార్తను ప్రకటించుటకు పంపెను కాని జ్ఞానస్నానమును ఒసగుటకు కాదు. క్రీస్తు సిలువ మరణము శక్తివిహీనము కాకుండునట్లు వాక్చాతుర్యములేకుండ ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను పంపెను.

18. ఏలయన, బ్రష్టులైపోవుచున్న వారికి క్రీస్తు సిలువ మరణమును గూర్చిన సందేశము అర్థరహితమైనది. కాని, రక్షింపబడుచున్న మనకు అది దేవుని శక్తి.

19. ఏలయన, ఆ "జ్ఞానుల జ్ఞానమును నేను ధ్వంసము చేయుదును. వివేకవంతుల వివేకమును నేను తృణీకరింతును” అని పవిత్ర గ్రంథము పలుకుచున్నది.

20. కనుక, జ్ఞాని గతి ఏమి? పండితుని గతి ఏమి? నేర్పరులగు లౌకికవాదుల గతి ఏమి? లౌకికమగు వివేకమును దేవుడు అవివేకమని చూపలేదా?

21. దేవుడు. తన జ్ఞానమందు సంకల్పించిన విధమున లోకము తన జ్ఞానముచేత ఆయనను ఎరుగకపోయెను. అందువలన మనము చేయు సువార్త ప్రకటనము అను వెట్టితనముచేత విశ్వసించు వారిని రక్షించుట ఆయనకు ఇష్టమయ్యెను.

22. యూదులు అద్భుతములను కోరుచున్నారు. గ్రీకులు వివేకమునకై ప్రాకులాడుచున్నారు.

23. అయితే యూదులకు ఆటంకమును, అన్యులకు అవివేకమును అగు, సిలువవేయబడిన క్రీస్తును, మనము ప్రకటించుచున్నాము.

24. కావున దేవుని పిలుపును పొందిన యూదులకును, అన్యులకును క్రీస్తే దేవుని శక్తియు, దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు.

25. ఏలయన, దేవుని అవివేకమని తోచునది మానవుని వివేకముకంటెను గొప్పది. దేవుని బలహీనత అని తోచునది మానవుల శక్తి కంటెను దృఢమైనది.

26. సోదరులారా! దేవుడు మిమ్ము పిలిచిననాడు మీరు ఎట్లుంటిరో జ్ఞాపకము చేసికొనుడు. మానవ దృష్టితో చూచినచో మీలో వివేకవంతులును, శక్తి మంతులును, సాంఘికముగ ఉన్నత జీవనము కలవారును కొలదిమంది మాత్రమే.

27. వివేకవంతులను సిగ్గుపడునట్లు చేయు టకు, లోకముచే అవివేకులుగా భావింపబడువారిని దేవుడు ఎన్నుకొనెను. శక్తిమంతులను సిగ్గుపడునట్లు చేయుటకు లోకముచే బలహీనులుగా భావింపబడు వారిని ఆయన ఎన్నిక చేసికొనెను.

28. లోకముచే ముఖ్యమైనదిగ భావింపబడుదానిని నాశనము చేయుటకు, లోకము అల్పముగ, నీచముగ, విలువలేనిదిగ ఎంచుదానిని ఆయన ఎన్నుకొనెను.

29. అనగా దేవునిసన్నిధిలో ఏ వ్యక్తియు గొప్పలు చెప్పు కొనలేడు.

30. కాని, దేవుడు మిమ్ము క్రీస్తుతో ఏకము చేసెను. అంతే కాక ఆయన క్రీస్తును మన వివేకముగా చేసెను. క్రీస్తు ద్వారా మనము నీతిమంతులము, పరిశుద్ధులము, విముక్తులము అయితిమి.

31. కనుక లేఖనములో వ్రాయబడినట్లుగ, “గొప్పలు చెప్పదలచినవాడు ప్రభువు చేసినదానిని గూర్చి గొప్పలు చెప్పవలయును."