ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Telugu Bible quiz questions and answers from Matthew || Telugu catholic Bible Quiz on Matthew

1/283
నూతన నిబంధనలో మొదటి పుస్తకము ఏది?
మత్తయి
2/283
మత్తయి సువార్తలో ఎన్ని అధ్యాయములు ఉన్నవి?
ఇరువది ఎనిమిది
3/283
మత్తయి సువార్తలో ప్రాముఖ్యమైన వచనమేది?
5:17 వచనము
4/283
మత్తయి సువార్తకు మరియొక పేరేమి?
లేవి
5/283
ఏసుక్రీస్తు వంశావళిలో ముఖ్యులైన వారు ఎవరు?
అబ్రహాము, దావీదు (1:1)
6/283
ఏసుక్రీస్తు వంశావళిలోని ముఖ్యులైన స్త్రీలు ఎవరు?
రాహాబు (1:5), తామారు (1:3), రూతు (1:5)
7/283
ఓబేదు తల్లి దండ్రులెవరు?
రూతు బోవజు (1:5)
8/283
ఏసుక్రీస్తు తల్లి ఎవరు?
మరియమ్మ (1:18)
9/283
ఏసు క్రీస్తు సాకుడు తండ్రి ఎవరు?
యోసేపు (1:19)
10/283
దేవుని దూత కలలో ఎవరికి కనిపించినది?
యోసేపు (1:20)
11/283
ప్రజలను పాపములనుండి రక్షించినదెవరు?
యేసు (1:21)
12/283
ఇమ్మానుయేలు అను పదమునకు అర్థమేమి?
దేవుడు మనకు తోడైయున్నాడు (1:22)
13/283
ఏ రాజు పాలనా సమయంలో ఏసు క్రీస్తు జన్మించాడు?
హేరోదు రాజు (2:1)
14/283
నక్షత్రములు ఎవరికి మార్గమును చూపుటకు సహకరించినవి?
జ్ఞానులకు (2:9)
15/283
జ్ఞానులు బాలయేసుకు అర్పించిన కానుకలు ఏవి?
బంగారము, సాంబ్రాణి, బోళము (2:11)
16/283
ఆకాశ నక్షత్రమును చూసి క్రీస్తు పుట్టుక సమయము, స్థలమును గూర్చి జ్ఞానులను విచారించి తెలుసుకొన్నదెవరు?
హేరోదు రాజు (2:7)
17/283
ఆకాశంలో నక్షత్రమును గాంచి ఎవరు అమితానందము పొందారు?
జ్ఞానులు (2:10)
18/283
యోసేపు మరియమ్మ బాలయేసును తీసుకొని ఎవరికి భయపడి ఐగుప్తుకు పారిపోయెను?
హేరోదురాజుకు భయపడి (2:13)
19/283
యోసేపు మరియమ్మ శిశువుతో ఎక్కడికి పారిపోయెను?
(ఈజిప్టు) ఐగుప్తు (2:14)
20/283
యూదా దేశమును తన తండ్రికి బదులుగా ఎవరు పరిపాలించుచుండిరి?
ఆర్కెలాసు (2:22)
21/283
ఈజిప్టు నుండి యూదా దేశమునకు వచ్చిన తరువాత ఏసుక్రీస్తు ఎచ్చట నివసించెను?
నజరేతులో (2:22,23)
22/283
నజరేతు ఎక్కడ వున్నది?
గలిలీయలో (2:22,23)
23/283
పాపి పశ్చాత్తాపమును గురించి మొదటిగా బోధించినదెవరు?
బప్తీస్మమిచ్చు యోహాను (3:1,2)
24/283
బప్తీస్మమిచ్చు యోహాను బోధించిన అంశమేది?
పశ్చాత్తాపము (3:1)
25/283
దేవుని రాజ్యము సమీపములోనున్నదనియు, ఆయన రాజ్య వారసులగుటకు పశ్చాత్తాప పడవలెననియు ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?
బప్తిస్మ యోహాను ప్రజలందరికి ఈ సందేశమునందించెను (3:2)
26/283
దేవుని రాజ్యమును సిద్ధముచేయుటకు భూలోకమునకు వచ్చిన ప్రవక్త ఎవరు?
బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను (3:3)
27/283
బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను గూర్చి ఎవరు ప్రవచించిరి?
యెషయా (3:3)
28/283
బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను ఆహారమేంటి?
మిడతలు, అడవితేనె (3:4)
29/283
యోహాను ధరించు వస్త్రములేవి?
ఒంటె రోమముల కంబళి ధరించి, నడుమునకు తోలుపట్టీని పెట్టుకొనేవాడు (3:4)
30/283
మొట్టమొదటి బప్తిస్మమును ఎవరు నిర్వహించిరి?
బప్తిస్మ యోహాను (36)
31/283
యోహాను ప్రజలకు ఎక్కడ బప్తిస్మమిచ్చిరి?
యోర్ధాను నదిలో (3:8)
32/283
పశ్చాత్తాపము పొంది మంచి ఫలములవలె మారండి అని ఎవరు అన్నారు?
బప్తిస్మ యోహాను (38)
33/283
హృదయ పరివర్తన కొరకు నీటితో బప్తిస్మమిచ్చినదెవరు?
యోహాను (3:11)
34/283
యేసుక్రీస్తు బప్తిస్మము ఎటువంటిది?
పవిత్ర ఆత్మతోను అగ్నితోను ఏసు బప్తిస్మము పొందెను (3:11)
35/283
ఏసుక్రీస్తు యోహానుచే బప్తిస్మము పొందుటకు ఎక్కడినుండి వచ్చెను?
గలిలీయ నుండి (3:12)
36/283
ఆయనచేతియందు చేటయున్నది, ఎవరిచేతిలో?
యేసుక్రీస్తు చేతిలో (3:12)
37/283
అందుకు యేసు ఇపుడిట్లే జరుగనిమ్ము. దేవుని సంకల్పమును మనము ఈరీతిగా జరిగించుట సమంజసము అని ఎప్పుడు అన్నారు?
బప్తీస్మమిచ్చు సమయంలో (3:15)
38/283
యేసు క్రీస్తుకు ఎవరు బప్తిస్మ మిచ్చిరి?
బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను (3:16)
39/283
ఎవరు బప్తిస్మము పొందగా దేవుని ఆత్మ పాపురము రూపమున దిగివచ్చి అతనిపై నిలిచెను?
యేసుక్రీస్తు (3:16)
40/283
ఏ రూపములో దేవుని ఆత్మ ఆకాశమునుండి దిగివచ్చి యేసు క్రీస్తుపై నిలిచెను?
పావుర రూపమున (3:16)
41/283
దేవుని ఆత్మ ఎవరిచేత శోధింపబడుటకు ఎడారికి కొనిపోబడెను?
సైతానుచే(4:1)
42/283
బప్తీస్మము పొందిన తరువాత యేసు క్రీస్తు నలుబదిరేయింబవళ్ళు ఉపవాసముండిన ప్రాంతమేది?
ఎడారిలో (4:1)
43/283
ఎవరు నలుబది రేయింబవళ్ళు ఉపవాసముండిరి?
యేసుక్రీస్తు (42)
44/283
సైతాను శోధించి విడిచి పెట్టిన తరువాత యేసుక్రీస్తుకు పరిచర్య చేసినదెవరు?
దేవదూతలు (4:11)
45/283
బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను చెరలో పెట్టబడినపుడు యేసుక్రీస్తు ఎచ్చట ఉన్నారు?
కఫర్నాములో (4:12,13)
46/283
మృత్యువు నీడలో నివసించు భూలోక వాసులు వెలుగును చూచిరి అని ఎవరు ప్రవచించిరి?
యెషయా (4:16)
47/283
ఏసుక్రీస్తు పేతురును ఎచ్చట కలిసిరి?
గలిలీయ సముద్ర తీరమున (4:18)
48/283
పేతురునకు మరియొక పేరేమిటి?
సీమోను (4:18)
49/283
పేతురు సోదరుడెవరు?
అంద్రియ (4:18
50/283
ఏ శిష్యుడు ఏసుక్రీస్తును మొదటిగా కలిసెను?
ఆంద్రియ (4:18)
51/283
జెబదాయికుమారులెవరు?
యాకోబు, యోహాను 14:21)
52/283
యాకోబు సోదరుడెవరు?
యోహాను 14:21)
53/283
యోహాను, యాకోబుల తండ్రి ఎవరు?
జెబదాయి. (4:21)
54/283
గలిలీయ ప్రాంతపు ప్రజలకు ఏసు ఏమి బోధించెను?
పరలోకరాజ్యపు సువార్తను గురించి (4:23)
55/283
ఎవరు భూమికి వారసులగుదురు?
వినమృలు భూమికి వారసులగుదురు (5:5)
56/283
ఎవరు దేవుని చూచెదరు?
హృదయ శుద్ధిగలవారు దేవుని చూచెదరు (5:8)
57/283
శాంతిప్రియులకు ఇవ్వబడిన పేరేమి?
దేవుని కుమారులు (5:9)
58/283
మీరు లోకమునకు ఉప్పయి ఉన్నారు అని చెప్పినదెవరు?
ఏసుక్రీస్తువారు (5:13)
59/283
ఈలోకములో దేవుని బిడ్డలు అనబడినవారెవ్వరు?
దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు (5:14)
60/283
మీరు నీతివంతమైన జీవితము జీవించిననే తప్ప పరలోకరాజ్యమున ప్రవేశింపరని ఎవరిని గురించి చెప్పబడినది?
ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, పరిసయ్యులు (5:20)
61/283
తన సోదరులపై కోపించిన ఎవరికైనా ఏమి జరుగుతుంది?
వారు తీర్పుకు లోనగుదురు (5:21)
62/283
తన సోదరులను బుద్ధిహీనుడా అనువారికి శిక్షయేమిటి?
పాతాళమున అగ్నిలో వేయబడుట (5: 22)
63/283
ఎవరితో నీ వివాదమును సత్వరమే పరిష్కరించుకొనవలెను?
నీ ప్రతివాదితో (5:34)
64/283
దేవుని సింహాసనము ఎచ్చటనున్నది?
పరలోకమున (5:35)
65/283
దేవుని పాదపీఠము ఏది?
భూలోకము (5:35)
66/283
మహారాజగు దేవుని నగరమేది?
యెరూషలేము (5:36)
67/283
దేవుడు సజ్జనులకు దుర్జునులకును ఏమి ఇచ్చుచున్నాడు?
సూర్యకాంతిని, వర్షమును (5:45)
68/283
దేవుడు ఏమైయున్నాడు?
దేవుడు పరిపూర్ణుడైయున్నాడు (5:48)
69/283
మనుష్యులకంట బడుటకై వారి యెదుట మనం ఏ కార్యములు చేయకూడదు?
భక్తికార్యములు చేయకూడదు (6:1)
70/283
దేవుని చిత్త ప్రకారము నీవు ఏవిధముగా దానమును చేయవలెను?
నీ కుడిచేయి చేయునది నీ యెడమ చేతికి తెలియకుండగ అనగా రహస్యముగా చేయవలెను (6:3)
71/283
ఎవరి ప్రార్ధనా విధానమును నీవు అనుసరించరాదు?
కపట భక్తులవలె (6:5)
72/283
ఎవరు కపటమైన విధానముతో ఉపవాసము చేతురు?
కపటవేషధారులు (6:6)
73/283
ఎచ్చట మన సంపదను నిలువచేసికొనకూడదు?
ఈలోకములో సంపదను కూడబెట్టుకొనరాదు (6:19)
74/283
చెదలు పట్టని, తుప్పుపట్టని దొంగల దోపిడికి దొరకని ఏప్రాంతములో నీ సంపదను దాచుకొనవచ్చును?
పరలోకమందు (6:20)
75/283
నీ సంపదను ఈలోకములో దాచుకొన్నచో ఏమిజరుగును?
నీ సంపదయున్నచోటనే నీ హృదయముండును (6:21)
76/283
దేహమునకు వెలుగైనదేది?
కన్ను (6:22)
77/283
విత్తకయు, నూర్పిడిచేయకయు జీవించునవియేవి?
పక్షులు (6:26)
78/283
వస్త్రమును తయారుచేసికొనకయే మిక్కిలి అందముగా అలంకరించబడినవి ఏవి?
లిల్లీ పుష్పములు (6:28)
79/283
లిల్లీపుష్పములతో పోల్చబడినరాజు ఎవరు?
సొలోమోను (6:29)
80/283
మనము మొదటిగా ఏమి కోరుకొనవలెను?
మనము మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకవలెను (6:33)
81/283
మీరు తీర్పుకు లోనుకాకుండుటకు అనుసరించవలసిన విధానమేది?
పరులను గూర్చి తీర్పుచేయకుండుటయే (7:1)
82/283
పవిత్రమైన దానిని, వెలగల మంచి ముత్యములను వేటిపాలు చేయకూడదు?
పవిత్రమైన దానిని కుక్కల పాలు చేయవలదు, వెలుగుగల ముత్యములను పందులకు పారవేయవలదు (7:6)
83/283
ఏ జంతువుకు పవిత్రమైన వాటిని పారవేయకూడదు?
కుక్కలకు (7:6)
84/283
ఏది విశాలమైన దారి?
వినాశనమునకు చేర్చుదారి (7:13)
85/283
జీవమునకు చేర్చుదారి ఎట్లుండును?
ఇరుకుగాను కష్టతరముగాను ఉండును (7:14)
86/283
చెడ్డవారైన తల్లిదండ్రులుకూడ ఏ విధమైన బహుమానము తమ బిడ్డలకు ఇచ్చెదరు?
మంచి బహుమానమును (7:11)
87/283
గొర్రెల చర్మమును కప్పుకొనిన క్రూరమైన తోడేళ్ళు ఎవరు?
కపట బోధకులు (7:15)
88/283
ఎవరు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింతురు?
పరలోక తండ్రి చిత్తానుసారముగా వర్తించువారే (7:21)
89/283
ఎవరు తెలివైనవారు?
దేవుని బోధనలను ఆలకించి పాటించు ప్రతివారు (7:24)
90/283
బుద్ధిమంతుడు ఎచ్చట తన గృహమును నిర్మించుకొనును?
రాతిమీద (7:24)
91/283
ప్రజలకు అధికారము ఉన్నవానివలె బోధించినది ఎవరు?
ఏసుక్రీస్తు (7:29)
92/283
నీవు వెళ్ళి అర్చకునికి కనబరచుకొనుమని యేసు ఎవరితో చెప్పెను?
కుష్టురోగితో (8:4)
93/283
నీవు నా యింటిలోనికి ప్రవేశించుటకు నేను అర్హుడను కాను అని యేసుతో పలికినదెవరు?
శతాధిపతి
94/283
ఎవని విశ్వాసమును గూర్చి యేసు అబ్బురపడెను?
శతాధిపతి (8:10)
95/283
పేతురు అత్తగారికి వచ్చిన వ్యాధియేమి?
జ్వరము (8:14)
96/283
ఎవరి అత్తగారి వ్యాధిని యేసు స్వస్థతపరచెను?
పేతురు అత్తగారి వ్యాధిని (8:14,16)
97/283
నక్కలకు బొరియలుండెను, ఆకాశపక్షులకు గూళ్ళుండెను. కాని మనుష్యకుమారుడు తలదాచుకొనుటకు తావేలేదు ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?
ధర్మశాస్త్ర బోధకునితో యేసు పలికిన మాటలివి (8:20)
98/283
మృతులైన వారిని ఎవరు సమాధిచేయుదురు?
మృతులే (8:22)
99/283
సమాధులలోనుండి బయటకు వచ్చిన ఇద్దరిని యేసు ఎక్కడ చూచెను?
గదరేనీయుల ప్రాంతంలో (8:28)
100/283
దైవ కుమారుడవైన ఓ యేసూ సమయం ఆసన్నం కాకమునుపే మమ్ము శిక్షింప వచ్చితివా అడిగినదెవరు?
దయ్యములుపట్టిన ఇద్దరు (8:29)
101/283
ఏసు క్రీస్తు యొక్క స్వంత నగరమేది?
కఫర్నాము (9:1)
102/283
కుమారా ధైర్యము వహించుము అనియేసుక్రీస్తు ఎవరితో చెప్పెను?
పక్షవాత రోగితో (9:2)
103/283
పాపములు క్షమించుటకు అధికారము ఎవరికి ఉన్నది?
మనుష్య కుమారునకు (9:6)
104/283
యేసు శిష్యునిగా మారిన సుంకము వసూలుచేయు మనుష్యుని పేరేమిటి?
మత్తయి (9:9)
105/283
“వ్యాధి గ్రస్తులకేగాని ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అక్కరలేదు” ఈ మాట ఎవరు ఎవరితో చెప్పిరి?
ఏసుక్రీస్తు పరిసయ్యులతో చెప్పెను (9:11,12)
106/283
పెండ్లి కుమారుడు తమతో ఉన్నంతకాలము ఎవరు దుఃఖించనవసరము లేదు?
స్నేహితులు, బంధువులు (9:15)
107/283
ఏసు అంగీని తాకి స్వస్థత పడినదెవరు?
రక్తస్రావముతో బాధపడుతున్న స్త్రీ (9:20, 22)
108/283
ఎవరికుమార్తె యేసయ్యచే మరణము నుండి లేపబడెను?
పాలనాధికారి కుమార్తె (9:22,25)
109/283
మత్తయి సువార్తలో పొందుపరచబడి యేసు చేసిన రెండు అద్భుత కార్యములేవి?
ఇద్దరు గ్రుడ్డివారికి స్వస్థత, మూగ దెయ్యమును పారద్రోలుట (9:32, 33)
110/283
పంటమిక్కుటము కాని కోతగాండ్రు తక్కువ, ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో అనిరి?
యేసు తన శిష్యులతో అనినమాటలివి (9:37)
111/283
యేసుకు ఎంతమంది అపోస్తులు ఉన్నారు?
పండ్రెండుమంది (10:2)
112/283
యేసు శిష్యులలో మొదటివాడు ఎవరు?
పేతురు (10:2)
113/283
అల్పయికుమారులగు ఇద్దరు అపోస్తులుల పేర్లేమిటి?
యాకోబు, తద్దయి (10:4)
114/283
యేసును మోసగించిన యూదా స్వంత స్థలము (ఊరు) ఏది?
కనానుదేశము (10:4)
115/283
ఏ పట్టణమునకు యేసు శిష్యులు వెళ్ళకూడదని యేసు చెప్పెను?
సమరియ పట్టణమునకు (10:5)
116/283
దేవుని కుమారులు ఎవరివలె వివేకవంతులుగా ఉండాలి?
పాములవలె వివేకులను, పావురమువలె నిష్కపటులై యుండవలెను (10:16)
117/283
ఏ పక్షి అమాయకమైనదిగా తలంచబడును?
పావురము (10:16)
118/283
ఏ పక్షులకంటె దేవుని బిడ్డలు ప్రశస్థమైనవారు?
అనేకమైన పిచ్చుకలకంటే శ్రేష్ఠమైనవారు (10:31)
119/283
యేసును వెంబడించుటకు ఒకరు చేయవలసినదేమి?
తన సిలువను ఎత్తుకొని యేసును వెంబడించాలి (10:38)
120/283
ఈ లోకమునకు రావలసినవాడవునీవేనా లేక మేము మరియొకరికొరకు ఎదురుచూడవలెనా అని ఎవరు యేసుని ప్రశ్నించెను?
బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను (11:23)
121/283
ప్రవక్తలకంటె గొప్పవారెవరు?
క్రీస్తు (11:9)
122/283
స్త్రీలు కనినవారిలో గొప్పవాడెవరు?
బప్తిస్మమిచ్చు యోహాను (11:11)
123/283
మారుమనస్సుచెందని కారణంగా ఏఏ పట్టణములు దేవుని శాపమునకు ఉగ్రతకు గురియైనవి?
కొరాజీనా, బెత్సయిదా, కఫర్నాం (11:21,23)
124/283
ఏ పట్టణము దేవుని యుద్దేశ్యములో తగ్గించబడినది?
కఫర్నాం (11:23)
125/283
సాత్వికుడును దీనమనస్సుకలవాడు ఎవరు?
యేసుక్రీస్తు (11:29)
126/283
భారముచే అలసి సొలసియున్న సమస్త జనులకు యేసు యొద్ద ఏం దొరుకును?
విశ్రాంతి (11:28)
127/283
ఎవరు ఆకలిగొని వెన్నులు త్రుంచి తినిరి?
యేసుని శిష్యులు (12:1)
128/283
ఎవరు ఆకలిగొని ఇతరులకు నిషిద్ధమైన నైవేద్యపురొట్టెను తినిరి?
దావీదు మహారాజు అతని అనుచరులు (12:3,4)
129/283
దేవాలయముకంటె గొప్పవాడెవరు?
క్రీస్తు (12:16)
130/283
ఎవరు సబ్బాతు దినమునకు అధికారి?
మనుష్యకుమారుడు (12:8)
131/283
విశ్రాంతి దినమున ఏసు ఎవనిని స్వస్థతపరచెను?
ఊచచెయ్యిగలవానిని (12:9)
132/283
యేసు మాటలను బట్టి విశ్రాంతి దినమున ఏమి చేయుట ఒప్పుగా ఎంచబడెను?
మేలుచేయుట (12:12)
133/283
సైతాను సమూహరాజు ఎవరు?
బెంూలు (12:24)
134/283
ఏవిధమైన పాపమునకు క్షమాపణ లేదు?
పవిత్రాత్మను దూషించిన యెడల వానికి క్షమాభిక్ష లభింపదు
135/283
ఒక చెట్టు యొక్క స్వభావము ఏ విధముగ ఎంచవచ్చును?
దాని పండువలన (12:33)
136/283
మీలో దాగియున్న దేని భావములనుబట్టి నోరు మాట్లాడును?
హృదయము (12:34)
137/283
అవిధేయతకు ఉదాహరణగా ఏప్రవక్త ఉదహరించబడినారు?
యోనా (12:39)
138/283
చెడుతనములోను, వ్యభిచారములోను కొనసాగుచున్న సమాజమును గురించి తీర్పునిచ్చినదెవరికి?
నినెవేపట్టణ ప్రజలకు (12:41)
139/283
ఎవరు యోనాకంటే గొప్పవాడు?
యేసు క్రీస్తు (12:41)
140/283
ఎవరు క్రీస్తు తల్లి సహోదరులు, సహోదరీలుగా భావించబడెదరు?
పరలోక తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువారే ఏసుక్రీస్తు సహోదరియు, తల్లియు (12:50)
141/283
పడవలో ప్రయాణము చేయునప్పుడు యేసు చెప్పిన మొదటి ఉపమానమేమిటి?
విత్తువాని ఉపమానము (13:3-8)
142/283
క్రిందపడిన విత్తనములో ఏవిత్తనము వెంటనే మొలకెత్తినది?
రాతినేలమీద పడినవిత్తనము (13:5)
143/283
పరలోకరాజ్య మర్మములను ఎరుగు వరము ఎవరికి ఇవ్వబడినది?
శిష్యులకు (13:11)
144/283
హృదయమునుండి దుష్టుడు ఏమి ఎత్తుకొనిపోవును?
దుష్టుడు వచ్చి ఒకని హృదయములో విత్తబడినదానిని ఎత్తుకొనిపోవును (13:19)
145/283
శత్రువు ఏమి విత్తును?
శత్రువు వచ్చి గోధుమలమధ్య కలుపు గింజలు విత్తిపోవును (13:25)
146/283
ఆకాశపక్షులు గూళ్ళు నిర్మించుకొని నివసించు చెట్టు ఏది?
ఆవగింజ చెట్టు (18:32)
147/283
పరలోకరాజ్యము ఏ అంశముతో పోల్చబడినది?
పులిసినపిండి (13:33)
148/283
పొలము అను పదమునకు అర్థమేమిటి?
ప్రపంచము లేక లోకము (13:37)
149/283
మంచి విత్తనములు విత్తువారెవరు?
మనుష్యకుమారుడు (13:37)
150/283
మంచివిత్తనములు దేనికి పోలిక?
దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు (13:38)
151/283
నీతిమంతులు ఏవిధముగా ప్రకాసింతురు?
సూర్యునివలె తేజరిల్లుదురు (13:43)
152/283
ఏసుక్రీస్తు సోదరులెవరు?
యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూదా (13:55)
153/283
ఏసుక్రీస్తు తన ప్రాంతములో ఘనకార్యములు చేయలేదు, ఎందువల్ల?
వారి అవిశ్వాసమువలన (13:58)
154/283
ఏసుక్రీస్తు కాలములో చతుర్థాధిపతి యెవరు?
హేరోదు (14:1)
155/283
హేరోదురాజు సోదరుడెవరు?
చతుర్ధాధిపతియైన ఫిలిప్పు (14:3)
156/283
ఫిలిప్పు భార్య యెవరు?
హేరోదియా (143)
157/283
బప్తిస్మమిచ్చు యోహానును చెరసాలలో పెట్టినదెవరు?
హేరోదు (143)
158/283
హేరోదు రాజు జన్మదినం సందర్భంగా నాట్యముచేసినదెవరు?
హేరోదియ కుమార్తె (14:6)
159/283
సత్యము మాట్లాడినందుకు తలను నరికించినవారెవరు?
హేరోదియా (14:8)
160/283
యోహాను శరీరమును పాతి పెట్టిన వారెవరు?
యోహాను శిష్యులు (14:12)
161/283
అయిదు రొట్టెలు, రెండుచేపలను గొప్ప జనసమూహమునకు ఎచ్చట వడ్డించెను?
బేతస్థతా పచ్చికమీద (14:19)
162/283
ఏ సముద్ర జలములమీద ఏసుక్రీస్తు నడిచెను?
గలిలియ సముద్ర జలములమీద (14:25)
163/283
ఎవరు సముద్ర జలములపై నడచిరి?
యేసుక్రీస్తు (14:25)
164/283
ఏసుతో సముద్ర జలములమీద ఎవరు నడచిరి?
పేతురు (14:29)
165/283
అల్ప విశ్వాసీ అని యేసు ఎవరితో అనిరి?
పేతురుతో (14:31)
166/283
ప్రజలందరు ప్రభువును తాకి స్వస్థత నొందిన స్థలమేది?
గెన్నెసరేతు (14:34,36)
167/283
తల్లి దండ్రులను దూషించువారికి ఇవ్వబడు శిక్షేమిటి?
మరణము (15:4)
168/283
పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయుట యుక్తముకాదని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?
ఏసు కనాను స్త్రీతో పలికిన మాటలివి (15:26)
169/283
నీ విశ్వాసము గొప్పదని యేసు ఎవరితో చెప్పిరి?
కనాను స్త్రీతో అనెను (15:22,28)
170/283
ఆకాశము నుండి ఒక సూచక క్రియను తమకు చూపించుమని ఏసును ఎవరు కోరిరి?
పరిసయ్యులు, సద్దూకయ్యులు (16:1)
171/283
పులిసిన పిండిని గూర్చిన ఉపమానము ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పబడినది?
పరిసయ్యులు, సద్దూకయ్యులను గురించి (16:12)
172/283
నీవు సజీవుడవైన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువు అని ఎవరు ఏసునుగూర్చి చెప్పిరి?
పేతురు (16:15)
173/283
పేతురు తండ్రి ఎవరు?
యోనా (16:17)
174/283
దేవాలయ స్థాపకుడు, నిర్మాణకర్త ఎవరు?
ఏసుక్రీస్తు (16:18)
175/283
ఈ రాతిమీద నా సంఘమును నిర్మించెదను, నరకశక్తులు దీనిని జయింపజాలవు అని ఎవరు చెప్పిరి?
ఏసుక్రీస్తు (16:18)
176/283
పేతురుకు ఏ అధికారమును ఏసు ఇచ్చెను?
పరలోక రాజ్యపు తాళపుచెవులు (16:19)
177/283
సైతానా నా వెనుకకు పొమ్ము నీవు నా మార్గమునకు ఆటంకముగా వున్నావు అని ఏసు ఎవరిని గద్దించెను?
పేతురును (16:22,23)
178/283
యేసు రూపాంతరము పొందిన పర్వతముపై ఏసుతో కూడా ఎవరెవరున్నారు?
పేతురు, యాకోబు, యోహాను (17:1)
179/283
రూపాంతరపు పర్వతముపైన ఏసుతో కూడ కనబడిన ప్రవక్తలెవరు?
మోషే, ఏలియా (17:3)
180/283
నేను మీకొరకు ఒకటి, మోషేకొరకు ఒకటి మరియు ఏలియా కొరకు ఒకటి, పర్ణశాలలు నిర్మించెదను అని ఏసుతో ఎవరు చెప్పిరి?
పేతురు (17:4)
181/283
ఏ విధమైన రోగిని ఏసు శిష్యులు స్వస్థత పరచలేకపోయిరి?
మూర్ఛరోగముతో బాధపడురోగిని (17:15, 16)
182/283
మనుష్యకుమారుడు శత్రువులకు అప్పగింపబడబోవుచున్నాడు అని ఏసు చెప్పిన ప్రాంతమేది?
గలిలీయ (17:22)
183/283
ఏ ప్రాంతములో దేవాలయపు పన్నులు వసూలు చేయువారు ఏసు వద్దకు వచ్చిరి?
కఫర్నాము (17:24)
184/283
చేప కడుపులో ఎన్ని నాణెములు కనుగొనబడినవి?
ఒక నాణెము (17:27)
185/283
ఏసు శిష్యులలో ఎవరు సముద్రములో గాలమువేసిరి?
పేతురు (17:27)
186/283
ఎవరి మెడలో తిరుగటిరాయిని కట్టి సముద్ర జలములలో వానిని పడద్రోయుట మేలు?
ఈ చిన్నవారిలో ఎవ్వనినైనను పాపమునకు ప్రేరేపించువారి మెడకు (18:6)
187/283
మన సోదరులను ఏసయ్య మాటలను బట్టి ఎన్నిమారులు క్షమించవలెను?
ఏడుకాదు ఏడు డెబ్బదిమారులు (18:22)
188/283
తల్లిని తండ్రిని విడచి పురుషుడు ఎవరిని హత్తుకొనును?
తన భార్యను (19:5)
189/283
దేవుడు జతపరచిన జంటను మానవమాత్రుడు వేరుపరచరాదు అని ఎవరు ఆజ్ఞాపించిరి?
ఏసుక్రీస్తు (19:6)
190/283
ఇశ్రాయేలీయులలోని పండ్రెండు గోత్రములవారికి తీర్పు చేయునది ఎవరు?
12 మంది అపోస్తులు (19:28)
191/283
జబదాయి కుమారుల తల్లి ఎవరు?
మగ్గలా మరియమ్మ
192/283
నీ రాజ్యములో నా యిద్దరు కుమారులలో ఒకరు నీకు కుడివైపున ఒకరు నీకు ఎడమవైపున కూర్చుండ సెలవిమ్ము అని ఎవరు యేసుక్రీస్తును అడిగెను?
జబదాయి కుమారుల తల్లి (20:21)
193/283
ఎక్కడనుండి ఏసు తన శిష్యులను గాడిదను తోలుకురమ్మని సెలవిచ్చెను.
బెత్సగే అను గ్రామమునుండి (21:1,2)
194/283
యేసు ఏ ప్రాంతము నుండి వచ్చిన ప్రవక్తగా గుర్తింపు నొందెను?
గలిలీయలోని నజరేతునుండి వచ్చిన ప్రవక్తగా (21:11)
195/283
ఏసు గాడిదనెక్కి యెరూషలేమునకు వచ్చునని ఏ ప్రవక్త ప్రవచించెను.
జెకర్యా (9:9)
196/283
యెరూషలేము దేవాలయములో డబ్బులు మార్చువారి బల్లలు పడద్రోసినదెవరు?
ఏసు (21:12)
197/283
దేవాలయమునందలి పరిస్థితులను చక్కబరచిన పిదప యేసు ఎచ్చట ఆరాత్రి గడి పెను?
బెతనియాలో (21:17)
198/283
సీజరు చక్రవర్తికి సుంకము చెల్లించుట న్యాయమా? అని యేసును ఎవరు ప్రశ్నించిరి?
హేరోదియములు (22:16, 17)
199/283
పునరుత్థానము లేదని ఎవరు నమ్ముచున్నారు?
సద్దూకయ్యులు (22:23)
200/283
పరిసయ్యులు యేసు ఎవరని నమ్ముచున్నారు?
దావీదు కుమారుడని (22:42)
201/283
విందులయందు అగ్రస్థానములను, ప్రార్థనా మందిరముల యందు ప్రధానాసనమును కోరువారు ఎవరని యేసుచెప్పెను?
ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, పరిసయ్యులు (23:2,6,7)
202/283
దేవుని బిడ్డలకు గురువు ఎవరు?
ఏసుక్రీస్తు (23:10)
203/283
దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకు తిరస్కరింపబడువారు ఎవరు?
కపట భక్తులైన ధర్మశాస్రోపదేశకులు, పరిసయ్యులు (23:14)
204/283
దీర్ఘ జపములు జరిగించువారు ఎవరు?
కపట భక్తులు, ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు, పరిసయ్యులు (23:14)
205/283
సముద్రములు దాటి ఎన్నో దేశములు దాటి మతవ్యాప్తికి ప్రయత్నించువారెవరు?
ధర్మశాస్త్రపదేశకులు, పరిసయ్యులు (23:14,15)
206/283
ధర్మశాస్త్రమునందలి ప్రధాన చట్టమేది?
న్యాయము, దయ, విశ్వాసము (23:23)
207/283
మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులు అని ఏసుఎవరిని ఉద్దేశించి పలికినారు?
ధర్మశాసోపదేశకులు, పరిసయ్యులు (23:27)
208/283
గర్భాలయమునకు, బలిపీఠమునకు మధ్య చంపబడినవాడెవడు?
జెకర్యా (23:35)
209/283
మీరు చూచుచున్న ఈ దేవాలయము రాతిపై రాయి నిలువకుండ పడగొట్టబడును. అని ఎవరుచెప్పిరి?
ఏసుక్రీస్తు (24:2)
210/283
ఏ కొండమీద ఏసుక్రీస్తు తన శిష్యుల ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానమిచ్చెను?
ఒలీవకొండపై (24:3)
211/283
భయంకర వినాశనము పరిశుద్ధ స్థలములందు నిలిచి ఉండును అని ఎవరు ప్రవచించిరి?
దానియేలు ప్రవక్త (24:15)
212/283
ఏ రకమైన పక్షులు కలేబరమున్నచోట వాలుతాయి?
గ్రద్ధలు (24:28)
213/283
చెట్టును చూచి నేర్చుకొనండి అని ఏసుచెప్పెను. అది ఏచెట్టు?
అంజూరపు చెట్టు (24:32)
214/283
ఏసు రెండవ రాకడగురించి ఎవరికి తెలియును?
యెహోవా తండ్రికి మాత్రమే (24:36)
215/283
దేవుని రెండవరాకడ దేనిని పోలియుందును?
నోవాదినములను పోలియుండును (24:37)
216/283
ప్రభూ! ప్రభూ! మాకొరకు తలుపు తీయుడని మొర పెట్టినదెవరు?
అవివేకవతులు (25:11)
217/283
తనకుడివైపునున్న వారికి దేవుడిచ్చు బహుమానమేమి?
దేవుని రాజ్యము (25:34)
218/283
సింహాసనమునకు ఎడమవైపున ఉన్న వానికి దేవుడిచ్చు శిక్ష ఏమిటి?
నిత్యాగ్నిలోనికి నెట్టబడుట (25:41)
219/283
సైతానుకు అతని అనుచరులకు సిద్ధపరచబడిన శిక్ష ఏమిటి?
ఆరని అగ్ని (25:41)
220/283
ప్రధానయాజకులును, పెద్దలును క్రీస్తుకు వ్యతిరేకముగా సాక్ష్యమిచ్చుటకు ఏ ప్రాంతమునకూడుకొనిరి?
కయిప అను ప్రధాన యాజకుని మందిరమువద్ద (26:3)
221/283
క్రీస్తు భోజనమునకు వెళ్ళిన కుష్టురోగి ఎవరు?
సీమోను (26:6)
222/283
కుష్టురోగియైన సీమోను ఇల్లు ఎచ్చట ఉన్నది?
బేతని (26:6)
223/283
ఎవని ఇంటిలో ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అత్తరును క్రీస్తు తలమీదపోసెను?
కుష్టురోగియైన సీమోను ఇంటిలో (26:6)
224/283
సర్వలోకమందు సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినదియు ఏసుక్రీస్తు తలమీద మిక్కిలి విలువైన అత్తరును ఈమె జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడును? అది ఎవరు?
పోసిన స్త్రీ ప్రశంసింపబడును (26:13)
225/283
నేను ఏసును పట్టి ఇచ్చిన ప్రతిగా మీరు నాకేమి ఇత్తురని యూదా ఎవరిని అడిగెను?
ప్రధానయాజకుని (26:14,15)
226/283
ఎన్ని వెండి నాణెములు ప్రధాన యాజకుడు యూదాకు ఇచ్చెను?
ముప్పది వెండి నాణెములు (26:15)
227/283
తన యజమానిని అమ్మిన శిష్యుని పేరేమిటి?.
ఇస్కారియోతు యూదా (26:15)
228/283
ఆ మనుష్యుడు పుట్టి యుండనియెడల వానికి మేలు. ఆ మనిషి ఎవరు?
ఏసుక్రీస్తును మోసగించిన యూదా (26:24)
229/283
ఆ కడరాత్రి భోజనము తరువాత ఏసుక్రీస్తు ఆయన శిష్యులు ఎక్కడకు వెళ్ళిరి?
ఒలీవు కొండ యొద్దకు వెళ్ళిరి (26:30)
230/283
శిలువపై చిందించిన ఏసు పవిత్ర రక్తము ఏమిచేయుటకు గుర్తుగా ఉన్నది?
పాపక్షమాపణకు నిబంధనగుర్తుగా ఉన్నది (26:28)
231/283
శిలువ మరణమునకు ముందు యేసు ఎచ్చట ప్రార్థించెను?
గెత్సెమనే అనబడిన చోట (26:36)
232/283
ఏసు చనిపోయి తిరిగి లేచిన పిదప ఆయన శిష్యుల కంటే ముందు ఎచ్చటకు వెళ్ళిదను అనెను?
గలిలీయ (26:32)
233/283
ఈ రాత్రే కోడికూయక ముందు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు బొంకెదవు, అని ఏసు ఎవరితో అనెను?
పేతురుతో (26:34)
234/283
ఏ శిష్యుడు ఎరుగనని ముమ్మారు బొంకెను?
పేతురు (26:34)
235/283
నేను నీతో కూడా చావవలసి వచ్చినను నిన్ను ఎరుగనని చెప్పును అని పలికిన శిష్యుడెవరు?
పేతురు (26:35)
236/283
శరీరము బలహీనమైనను ఏది సిద్ధము?
ఆత్మ (26:41)
237/283
ఏసుక్రీస్తును బంధించుటకు యూదా చెప్పిన గుర్తుయేమి?
ముద్దు (26:48)
238/283
యూదా ఏసును మోసగించుటకు ముందు ఏసును ఏమని పిలిచెను?
బోధకుడా (26:49)
239/283
స్నేహితుడా నీవెందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు? అని ఏసు ఎవరిని ఉద్దేశించిపలికెను?
యూదాను (26:50)
240/283
ప్రధాన సేవకుని చెవిని ఎవరు నరికిరి?
పేతురు (26:51)
241/283
ఏ ప్రధాన యాజకుని వద్దకు ఏసును కొనిపోయిరి?
కైపాస్ (26:57)
242/283
ఏ శిష్యుడు కొద్ది దూరములో ఏసుతో ప్రధాన యాజకుని మందిరమువరకు అనుసరించెను?
పేతురు (26:58)
243/283
ఏసు క్రీస్తుపై తీర్పు ఎట్లుండునోయని కావలివారి సరసన కూర్చొనియున్న వ్యక్తి ఎవరు?
పేతురు (26:58)
244/283
నీవు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువైతే ఆమాట నాతో చెప్పుమని అడిగిన అధికారి ఎవరు?
కైఫాస్ (26:63)
245/283
మేఘారూఢుడై వచ్చునదెవరు?
ఏసుక్రీస్తు (26:64)
246/283
ముమ్మారు ఎరుగనని బొంకిన పిదప కోడికూయగా ఏసు అన్న మాటలు జ్ఞాపకము చేసుకొని గుంపునుండి వెలుపలికి వచ్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చినదెవరు?
పేతురు (26:75)
247/283
ఏసుక్రీస్తును సిలువ వేసిన సమయములోని రోమానగర గవర్నరు ఎవరు?
పొంతిపిలాతు (27:2)
248/283
ప్రధాన అర్చకులు ఏసును శిక్షించుటకు ఎవరికి అప్పగించెను?
అధిపతియైన పొంతిపిలాతుకు (27:2)
249/283
ఏసు ప్రజలచే వ్యతిరేకించుటకాంచి ఎవరు పశ్చాత్తాపపడిరి?
యూదా (27:3)
250/283
నేను నిర్దోషి రక్తమును అప్పగించి పాపముచేసితిని, అని ఎవరు పశ్చాత్తాపపడిరి?
యూదా (27:4)
251/283
యూదా వెండి నాణెములను ఎచట పారవేసెను?
దేవాలయములో (27:5)
252/283
క్రొత్త నిబంధనలో తనకుతాను ఉరిపెట్టుకొనినది ఎవరు?
యూదా (27:5)
253/283
ఆ పొలమును 'రక్తపుపొలము' అని ఎవరు ప్రవచించిరి?
ఇర్మియా (27:9)
254/283
నీవు యూదులరాజువా! అని యేసును అడిగినదెవరు?
పిలాతు (27:11)
255/283
రాత్రి స్వప్నములో ఏసునుగూర్చి వేదనపడినదెవరు?
పిలాతు భార్య (27:19)
256/283
ఆ అమాయకుని జోలికి పోవద్దు అని పిలాతుతో అనినదెవరు?
పిలాతు భార్య (27:19)
257/283
ఏ గవర్నరు అక్కడ కూడిన సమూహము ఎదుట నీటితో తన చేతులు కడుగుకొనెను?
పిలాతు (27:24)
258/283
నేను నీతిమంతుని రక్తమును గూర్చి నిరపరాధిని అని చెప్పినదెవరు?
పిలాతు (27:24)
259/283
ఏసుకు బదులుగా ఎవరు విడుదల చేయబడినారు?
బరబ్బాస్ (27:26)
260/283
ఏసుక్రీస్తు వస్త్రములు తీసివేసి ఏమితాడిగిరి?
ఎఱ్ఱని అంగీని తొడిగించిరి (27:28)
261/283
క్రీస్తు శిలువను మోయుమని ఎవరిని బలవంతపెట్టిరి?
కురేనియా సీమోనును (27:32)
262/283
ఏసు క్రీస్తు ఎచ్చట శిలువ వేయబడెను?
గొల్గొత అనుకొండపై (27:34)
263/283
గొల్గొతా పదమునకు అర్థమేమి?
కపాల స్థలము (27:33)
264/283
చేదుకలిసిన ద్రాక్షారసమును ఆయనకు త్రాగనిచ్చినది ఎక్కడ?
గొల్గొతలో (27:34)
265/283
ఏసును శిలువ వేసిన శిలువపై భాగమున ఏమని వ్రాయబడెను?
యూదుల రాజు యేసు (27:33)
266/283
ఏసు బిగ్గరగా కేకపెట్టి ఏమని చెప్పెను?
ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని (27:46)
267/283
ఏలిఏలిలామా సబక్తాని అను పదమునకు అర్థమేమి?
నా దేవా! నాదేవా! నీవు నన్నేల చేయి విడిచితివి (27:46)
268/283
ఏసు బిగ్గరగా ఏలీ! ఏలీ! అని అరచిన మాటలను అక్కడ కూడినవారు ఏమని భావించిరి?
ఇతడు ఏలియాను పిలుచుచున్నాడని భావించిరి (27:47)
269/283
ఎప్పుడు దేవాలయపు తెర రెండుముక్కలుగా పైనుండి క్రిందకు చినిగెను?
ఏసు ప్రాణము విడిచినపుడు (27:51)
270/283
ఎవరి మరణమువలన సమాధులు తెరవబడి మరణించిన పరిశుద్ధుల దేహములు లేపబడెను?
ఏసు మరణమువలన (27:52)
271/283
శతాధిపతి జరిగిన సంఘటనలు చూచి ఏమని చెప్పెను?
ఇతడు దేవుని కుమారుడే (27:54)
272/283
ఏసుక్రీస్తు శిష్యుడు మరియు ధనికుడైన వాని పేరేమి?
అరిమత్తయివాసి యోసేపు (27:57)
273/283
ఏసు దేహమును సమాధి చేయుటకు ఇప్పించుడని కోరినదెవరు?
అరిమత్తయి యోసేపు (27:59)
274/283
ఎవరు తనకొరకు తొలిపించుకొనిన రాతి సమాధిలో ఏసు దేహమును ఉంచెను?
అరిమత్తయి యోసేపు (27:60)
275/283
ఏసును ఎవరు మోసగాడని పలికెను?
ప్రధానార్చకులు, పరిశయ్యులు (27:62,63)
276/283
ఏసు సమాధిని కావలికాయుటకు అనుమతిచ్చినదెవరు?
పిలాతు (27:65)
277/283
ఎవరు సమాధిరాతిని తొలగించిరి?
పరలోకమునుండి దేవదూతవచ్చి తొలగించెను (28:2)
278/283
వారములో మొదటి రోజు ఏసు సమాధివద్దకు ఎవరు వచ్చిరి?
మరియ మగ్దలేన, మరియొక మరియమ్మ (28:1,9)
279/283
ఏసు ఆ ఇద్దరు స్త్రీలతో శిష్యులకు ఏమని చెప్పమనెను?
నా సోదరులతో గలిలీయకు పోవలయునని చెప్పమనెను (28:10)
280/283
ఎవరి నామమున మీరు వెళ్ళి జనులకు బప్తీస్మమివ్వమని ఏసుచెప్పెను?
పిత,పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున (28:19)
281/283
ఎవరికి సర్వాధికారములు యెహోవా ఇచ్చెను?
ఏసుక్రీస్తుకు (28:18)
282/283
యేసుక్రీస్తు నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడినదని ఎవరితో చెప్పెను?
పదనొకండుగురు శిష్యులు (28:16)
283/283
కావలివారి నివేదిక ఏమిటి?
మేము నిదురించుచుండ అతని శిష్యులు రాత్రివేళ వచ్చి అతని శరీరమునుఎత్తుకొనిపోయిరి (28:12)