ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 8

 1. ప్రభువు నాతో "నీవు వ్రాతపలకను దీసికొని దానిమీద స్పష్టమైన అక్షరములతో “మహేర్ షాలాల్ హష్ బాజ్" అని వ్రాయుము.

2. నమ్మదగిన సాక్షులనిరువురిని అనగా యాజకుడైన ఊరియాను, యెబెరెక్యా కుమారుడైన జెకర్యాను గొనిరమ్ము” అని చెప్పెను.

3. నేను నా భార్యను కూడగా ఆమె గర్భవతియై కుమారుని కనెను. ప్రభువు నాతో “ఈ శిశువునకు మహేర్ షాలాల్ హష్ బాజ్ అని పేరు పెట్టుము.

4. ఈ బిడ్డనికి అమ్మా! నాన్నా! అని పిలుచు ప్రాయము రాకమునుపే అస్సిరియారాజు దమస్కు సంపదలను, సమరియా సొమ్మును కొల్లగొనిపోవును” అని చెప్పెను.

5. మరల ప్రభువు నాతో ఇట్లు చెప్పెను:

6. “ఈ ప్రజలు నెమ్మదిగా పారు షిలో జలములను నిరాకరించిరి. కావున రెజీనుని, రెమల్యా కుమారుని చూచి భయపడుచున్నారు.

7. కావున ప్రభువైన నేను యూఫ్రటీసు నది మహాప్రవాహమును వీరిమీదికి కొనివత్తును. అస్సిరియారాజు, అతనిదండు ఆ ప్రవాహము, ఆ వరద యేటి అంచులవరకు పొంగి, గట్టులు తెంచుకొని పారును.

8. ఆ వెల్లువ యూదా మీదికి వచ్చి అంతట పొంగిపారును. జనులను కుతికవరకు ముంచివేయును. ఇమ్మానుయేలూ! ఆ వరద పక్షివలె రెక్కలు విప్పి నీ దేశమంతటిని కప్పును.”

9. జనులారా! మీరు భయముతో గుమిగూడుడు. దూరప్రాంతపు దేశములారా! వినుడు మీరు యుద్ధమునకు సిద్ధముకండు. అయినను మీరు ఓడిపోయెదరు.

10. మీరెట్టి ఆలోచనలు చేసినను అవి వ్యర్థమగును. మీరెంత మాటలాడినను ప్రయోజనముండదు. ప్రభువు మాకు బాసటగానున్నాడు.

11. ప్రభువు నన్ను మహాబలముతో హెచ్చరించి నేను ప్రజలు పోవుత్రోవన పోరాదని చెప్పెను. మరియు ఆయన నాతో ఇట్లు నుడివెను:

12. “మీరు ఈ ప్రజల పన్నాగములతో, చేతులు కలుపవద్దు, వారు భయపడు దానికి మీరుభయపడవలదు.

13. సైన్యములకధిపతియును, ప్రభుడనైన నన్ను మీరు పవిత్రునిగా భావింపవలెను. నన్ను చూచి మీరు భయపడవలెను.

14. నా పావిత్య్రము వలన నేను ప్రజలు తట్టుకొని పడిపోవు రాయివంటి వాడనగుదును. యూదా, యిస్రాయేలు రాజ్యముల ప్రజలకును, యెరూషలేము జనులకును నేను బోనుగాను, చిక్కు వలనుగాను అగుదును.

15. చాలమంది ఆ రాయితగిలి క్రిందపడి గాయపడుదురు. పలు ఆ వలలో చిక్కుకొని బందీలగుదురు.”

16. నేను ఈ సందేశము వ్రాసినపత్రమును చుట్టచుట్టి ముద్రవేసి నా శిష్యుల అధీనమున ఉంచెదను.

17. ప్రభువు యాకోబు వంశజులకు దర్శనమీయడయ్యెను.  నా మట్టుకు నేను ప్రభువును నమ్మి ఆయన కొరకు వేచియుందును.

18. ఇదిగో! నేనును, ప్రభువు నాకు దయచేసిన ఈ బిడ్డలును ఇచట ఉన్నాము. సియోను కొండమీద వసించు సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు మమ్ము యిస్రాయేలు ప్రజలకు గురుతుగాను, సూచనగాను నియమించెను.

19. ఏమేమో గొణగుచు, విన్పించనట్లు మాట్లాడు సోదెకాండ్రను, మాంత్రికులను సంప్రతింపుడని ప్రజలు మిమ్ము మభ్యపెట్టుచున్నారు. మీరు భూతముల సందేశములు వినవలెననియు, బ్రతికియున్నవారిని గూర్చి మృతులను సంప్రతింపవలెననియు వారు మీతో చెప్పుచున్నారు.

20. కాని మీరు వారితో, 'మీరు ప్రభువు వాక్కులు వినుడు. భూతముల సందేశములు వినుటవలన మీకెట్టి ప్రయోజనము కలుగదు' అని చెప్పవలెను.

21. ప్రజలు ఆకలిగొని, నిరుత్సాహముతో దేశమున తిరుగాడుదురు. ఆకలి వలనను, కోపము వలనను, తమ రాజును, దేవుని శపింతురు.

22. భూమివైపు పారజూతురు. కాని విషాదము, చీకటి తప్ప వారికేమి కనిపింపవు.

23. వారు భయంకరమైన అంధకారమున చిక్కుకొందుర. ఆ ఉపద్రవమునుండి తప్పించుకోజాలరు.